جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته:حسابداری

گرایش : حسابداری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

عملکرد مديريتي و اطلاعاتي از ديد ذينفعان بسيار حائز اهميت مي باشد از طرفي ديگر محافطه كاري نيز يكي از مفاهيم كيفي در گزارشگري مالي مي باشد ممكن است اين وي‍ژگي كيفي از سوي مدير تغيير كند. بر همين اساس در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی طی سالهای 1387 الی 1392 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب چهار فرضیه پرداختیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب و طی سال های 1387 الی 1392 با استفاده از نرم افزار های سازمان بورس اوراق بهادار و گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اقدام به جمع آوری داده های پژوهش گردید. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بدین گونه است که آزمون های كولموگروف- اسميرنوف برای نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون برای همبستگی داده ها و در نهایت از روش رگرسیون پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد مدیریتی تاثیر منفی و معناداری با محافظه کاری شرطی و تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد، بدین معنی که هرچه عملکرد و کارایی مدیریت یک شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد می توان محافظه کاری شرطی کمتری را در گزارشگری مالی آنها مشاهده نمود و همچنین هرچه عملکرد مدیریت در سطح مناسبتری قرار گیرد محافظه کاری بیشتری در گزارشات مالی (به طور مشخص در ترازنامه) شرکت لحاظ می گردد. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیات سه و چهار مبین این است که شرکت هایی که خطای پیش بینی سود بالاتری دارند از محافظه کاری شرطی کمتری استفاده می نمایند. در ادامه نتایج نشان دهنده این بود که معیار تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی و نیز هر دو عامل عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر معناداری ندارند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش... 1

1-1- مقدمه2

1-2- تشریح و بیان مسئله3

1-3- ضرورت انجام پژوهش... 4

1-4- پرسش پژوهش... 5

1-5- اهداف پژوهش... 5

1-5-1- اهداف علمی پژوهش... 5

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش... 5

1-6- بیان فرضیه های پژوهش... 6

1-7- قلمرو پژوهش... 7

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش... 7

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش... 7

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش... 7

1-8- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش... 7

1-8-1- عملکرد مدیریتی. 7

1-8-2- عملکرد اطلاعاتی. 8

1-8-3- محافظه کاری. 8

1-9- ساختار کلی پژوهش... 9

1-10- خلاصه فصل. 9

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش... 13

2-1- مقدمه14

2-2- عملکرد و کارایی مدیریت.. 16

2-2-1- تعریف کارایی. 18

2-3- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت.. 18

2-4- نسبت دوپونت ROA))21

2-4-1- دوپونت تعدیل شده :23

2-4-2 موارد استفاده ROA.. 24

2-4-3- نقاط ضعف ROA.. 24

2-5- کارایی مدیران موظف و غیر موظف.. 25

2-6- عملکرد و کارایی اطلاعاتی. 26

2-6-1- کارایی بازار27

2-7- عدم تقارن اطلاعاتی. 28

2-8-خطای پیش بینی سود30

2-8-1- عوامل موثر بر خطاي پیش بینی سود31

2-9- نوسان بازدهی. 32

2-10- تعریف محافظه کاری. 34

2-11-تقسیم بندی محافظه کاری. 35

2-11-1- محافظه كاري شرطی. 36

2-11-2- محافظه كاري غير شرطی. 37

2-12- روش های اندازه گیری محافظه کاري:37

2-12-1- روش ها اندازه گیری محافظه کاری شرطی. 38

2-12-1-1- روش عدم تقارن زمانی سود:38

2-12-1-2- روش کاربرد اقلام عملیاتی:38

2-12-2- روش های اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی. 39

2-12-2-1- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)39

2-12-2-2- روش Res:40

2-12-2-3- روش به کارگیری اقلام تعهدی:40

2-12-2-4- روش ارزش دفتری به ارزش بازار40

2-13- نقش اطلاعاتی محافظه کاری. 41

2-14- پیشینه پژوهش... 42

2-14-1- تحقیقات داخلی. 42

2-14-2- تحقیقات خارجی. 46

2-15- خلاصه فصل. 50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 52

3-1- مقدمه53

3-2- روش تحقیق. 53

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 54

3-3-1- روش نمونه گیری. 54

3-4- فرضیه های تحقیق. 55

3-5-بيان فرضيه هاي آماري. 56

3-6 - ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق. 56

3-7- قلمرو تحقیق. 57

3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 57

3-7-2 - قلمرو زمانی انجام تحقیق. 57

3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق. 57

3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها57

3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها58

3-9-1- متغیرهاي وابسته58

3-9-1-1- محافظه کاری شرطی (CONS_C)59

3-9-1-2- محافظه کاری غیر شرطی (CONS_UC)59

3-9-2- متغیرهاي مستقل. 59

3-9-2-1- عملکرد مديريتي. 60

3-9-2-2- عملکرد اطلاعاتي. 61

3-9-2-2-1- دقتپیشبینیسود61

3-9-2-2-2- تغييرپذيريبازده(RV)61

3-9-3- متغیرهاي كنترلي. 61

3-10- تابع آماره (ملاک آزمون کننده)62

3-10-1- آمار توصیفی. 62

3-10-2- آمار استنباطی:62

3-10-2-1 : آزمونK-S نرمالیته داده ها62

3-10-2-2 : آزمونD-W (دوربین واتسون)63

3-10-2-3 : آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی)64

3-10-2-4 : آزمون برازش مدل. 64

3-10-2-6 : آزمون رگرسیون چند متغیره66

3-10-2-7 : آزمون معنادار بودن ضرایب.. 66

3-10-2-8 : آزمون وايت.. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها68

4-1- مقدمه69

4-2- آمارتوصیفی دادهها70

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها71

4-4- همبستگی بین متغیرها72

4-5- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش... 73

4-6- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 74

4-6-1- نتایج آزمون فرضیهی اول. 74

4-6-2- نتایج آزمون فرضیهی دوم76

4-6-3- نتایج آزمون فرضیهی سوم77

4-6-4- نتایج آزمون فرضیهی چهارم79

4-7- خلاصه نتایج تحقیق. 81

4-8- خلاصه فصل. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 82

5-1- مقدمه83

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها83

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول. 83

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم84

5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه سوم84

5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه چهارم84

5-3- مقایسه نتایج یافته ها با پژوهش های مشابه85

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی. 85

5-5- پیشنهادات پژوهش... 86

5-5-1- پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش... 86

5-5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده87

5-6- خلاصه فصل. 88

منابع و ماخذ. 89

پیوست.97

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه