جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود 'نقدی و تعهدی' در بانکها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: حسابداری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد. يكي از حائز اهميت ترين ریسکها، ریسک سود نقدي و تعهدي مي باشد كه اين ريسك ها مي تواند منجر به ورشكستگي واحد اقتصادي گردد اما از بين ريسك هاي تاثير گذار بر روي ريسك اجزاي سود مي توان ريسك اعتباري را نام برد كه اين ريسك مي تواند ريسك سود نقدي و تعهدي را تحت تاثير قرار دهد، بنابراین در این پژوهش به بررسيرابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 10 بانك پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطي چندگانه (تلفيقي) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی بين ريسك اعتباري و ريسك سود تعهدي رابطه مثبت اما بين ريسك اعتباري و ريسك سود نقدي رابطه معناداري وجود ندارد.

کلمات کلیدی

ريسك سود تعهدي، ريسك اعتباري، ريسك سود نقدي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكيده..........................................................................................................................

فصل اول: كليات پژوهش............................................................................................. 9

1-1- مقدمه.................................................................................................................. 10

1-2- تشریح و بيان مساله.............................................................................................. 10

1-3- ضرورت انجام پژوهش ....................................................................................... 13

1-4- پرسش پژوهش .................................................................................................. 13

1-5- اهداف پژوهش ................................................................................................... 13

1-5-1- اهداف علمی پژوهش ...................................................................................... 13

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش .................................................................................. 14

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش .................................................................................... 14

1-7- قلمرو پژوهش .................................................................................................... 14

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش ................................................................................. 14

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش ...................................................................................... 14

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش ...................................................................................... 14

1-8- متغیرهای پ‍ژوهش................................................................................................ 15

1-9- ساختار کلی پژوهش ........................................................................................... 15

1-10- خلاصه فصل..................................................................................................... 16

فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش............................................................... 17

2-1- مقدمه.................................................................................................................. 18

2-2- مفاهيم و تعاريف ريسك...................................................................................... 19

2-3- عوامل ریسک ..................................................................................................... 21

2-4- دسته بندی ریسک................................................................................................ 22

2-5-انواع ريسك.......................................................................................................... 23

2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک.................................................................................... 24

2-5-2- ریسک سیستماتیک.......................................................................................... 24

2-5-2-1- ریسک بنیادیندر برابر ریسک سیستماتیک.................................................... 25

2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک................................................. 26

2-6- تخمین بتای تاریخی............................................................................................. 27

2-6-1- صحت بتای تاریخی......................................................................................... 29

2-7- بتای اساسی......................................................................................................... 30

2-8- ثبات ضريب بتا بعنوان شاخص ريسك سيستماتيك................................................. 31

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت..................................................................................... 31

2-9-1- ريسك تجاري................................................................................................. 31

2-9-1-1- عوامل موثر در ريسك تجاري....................................................................... 32

2-9-2- ریسک مالی..................................................................................................... 32

2-9-3- ریسک ورشکستگی.......................................................................................... 33

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام................................................................................ 33

2-10- ریسک اعتباری.................................................................................................. 34

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری.................................................................................. 35

2-12- رتبه‌بندی اعتباری................................................................................................ 36

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری....................................................................................... 36

2-14- کنترل وپاسخ ریسک........................................................................................... 39

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری............................................................... 41

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری............................................................ 43

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری.................................................... 43

2-18- اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري..................................................................... 43

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري...................................... 45

2-20- متدولوژي اجرايي............................................................................................... 47

2-20-1- اعتبارسنجي................................................................................................... 47

2-20-2- مديريت سبد وام............................................................................................ 48

2-21- زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك..................................................... 48

2-22- پيشينه پژوهش................................................................................................... 48

2-22-1- پيشينه خارجي پژوهش................................................................................... 48

2-22-2- پيشينه داخلي پژوهش.................................................................................... 50

2-23- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده........................................................................ 54

2-24- خلاصه فصل..................................................................................................... 56

 

فصل سوم: روش شناسي پژوهش................................................................................. 57

3-1- مقدمه.................................................................................................................. 58

3-2- تعريف پژوهش................................................................................................... 59

3-3- روش پژوهش..................................................................................................... 59

3-4- فرضيه‌هاي پژوهش.............................................................................................. 60

3-5- جامعه و نمونه آماري پژوهش .............................................................................. 60 

3-5-1- روش نمونه‌گيري.............................................................................................. 61

3-6- تعداد نمونه گيري................................................................................................. 61

3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق............................................................ 62

3-8- قلمرو پژوهش .................................................................................................... 62

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش ................................................................................. 62

3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش .............................................................................. 62

3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش ...................................................................................... 62

3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................... 63

3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها............................................................ 63

3-10-1- متغیرهای وابسته............................................................................................. 64

3-10-2- متغیر مستقل.................................................................................................. 64

3-10-3- متغیر كنترلي.................................................................................................. 65

3-11- روش تجزيه و تحليل داده­ها و آزمون فرضيه­ها..................................................... 65

3-11-1- رگرسيون چند متغيره...................................................................................... 66

3-11-2- آزمون فروض کلاسيک................................................................................... 67

3-11-2-1- نبود خود همبستگي.................................................................................... 67

3-11-2-2- واريانس ناهمساني جملات باقيمانده و اصلاح آن......................................... 69

3-11-2-3- هم خطي اصلاح آن................................................................................... 70

3-11-3- روشهاي آزمون فرضيات................................................................................. 71

3-11-4- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده...................................................... 72

3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون............................................................ 74

3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسيون........................................................ 74

3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرايب......................................................................... 74

3-11-6- روش استفاده از داده‌ها................................................................................... 75

3-11-6-1- آزمون ها................................................................................................... 76

3-11-6-1-1- آزمون F لیمر........................................................................................ 76

3-11-6-1-2- آزمون هاسمن........................................................................................ 78

3-11-6-2- مزاياي استفاده از داده هاي تلفيقي............................................................... 78

3-12- خلاصه فصل..................................................................................................... 79

فصل چهارم: تحليل یافته‌ها........................................................................................... 80

4-1- مقدمه.................................................................................................................. 81

4-2- آمارتوصيفی داده ها.............................................................................................. 81

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها...................................................................................... 82

4-4- همبستگی بین متغیرها........................................................................................... 83

4-5- نتایج آزمون ريشه واحد ....................................................................................... 84

4-6- نتایج آزمون فرضیه اول......................................................................................... 85

4-6-1- آزمون وايت.................................................................................................... 85

4-6-2- آزمون براش گادفري........................................................................................ 86

4-6-3- نتايج آزمون رگرسيون....................................................................................... 86

4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم........................................................................................ 87

4-7-1- آزمون وايت.................................................................................................... 87

4-7-2- آزمون براش گادفري........................................................................................ 88

4-7-3- نتايج آزمون رگرسيون....................................................................................... 88

4-8- خلاصه نتایج تحقيق............................................................................................. 90

فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات................................................................... 91

5-1- مقدمه.................................................................................................................. 92

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها.................................................................... 92

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول....................................................................... 92

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم...................................................................... 93

5-3- بحث و نتيجه گيري کلی....................................................................................... 93

5-4- نتايج جانبي حاصل از پژوهش ............................................................................. 94

5-5- پیشنهادات پژوهش ............................................................................................. 94

5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده............................................................................... 95

5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش ............................................................................. 95

فهرست منابع................................................................................................................ 96

پيوست ها..................................................................................................................... 96

چكيده انگليسي.............................................................................................................

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه