جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مقایسه ی متغیرهای شناختی-انگیزشی دانش آموزان ورزشمار و غیرورزشکار دوره ی دوم متوسطه

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد«M.A»

گرايش: مدیریت ورزشی

مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار

و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

هدف كلي پژوهش حاضر مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگيزشي دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره متوسطه مي‌باشد، که شامل متغیرهایی از قبیل اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و تلاش مورد ارزيابي قرار گرفت.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1393 – 1392 که تعداد آنها (70276 = N ) نفر می‌باشد. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و بر حسب جنس، و گروه (ورزشکار190نفر و غیر ورزشکار190نفر) که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند (380= n) نفر می‌باشد، ابزارسنجش این پژوهش3 پرسشنامه استاندارد الف- اهداف پیشرفت، میدلتن و میگلی (1997) ب- باورهای هوشی و تلاش از پرسشنامه استاندارد دوپی رات و مارین (2005ج- ارزش تکلیف از پرسشنامه استاندارد پنتریچ و همکاران (1991) استفاده گردید. و ضریب پایایی کلی پرسشنامه 8/0=α می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزار SPSS نسخه 15، و بهره‌گیری از آمار توصیفی، مثل درصد فراوانی، میانگین، جدول توزیع فراوانی، نمودار و آمار استنباطی T مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل استفاده شد. و نتایج حاصل نشان داد که: دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار در اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و تلاش با يكديگر تفاوت معني‌داري دارند و اهداف پیشرفت،باورهای هوشی،ارزش تکلیف وتلاش دانش‌آموزان ورزشكار بيشتر از دانش‌آموزان غيرورزشكار است. دانش‌آموزان ورزشكار دختر و پسر در اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و تلاش با يكديگر تفاوت معني‌داري ندارند.

کلید واژه‌ها: اهداف پیشرفت، باورهای هوشی، تلاش، ارزش تکلیف و دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1.1.بیان مسأله4

2.1.اهمیت وضرورت مسأله..…...................................................................................................................................8

3.1. اهداف تحقیق…………………………….…………….......................……....................................9

4.1. فرضیه‌های تحقیق. 10

5.1.حدود تحقیق. 11

6.1.تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. 11

1.6.1. اهداف پیشرفت.. 11

1.1.6.1. اهداف تبحری.. 12

2.1.6.1. اهداف رویکرد – عملکرد. 12

3.1.6.1. اهداف اجتناب – عملکرد. 12

2.6.1. باورهای هوشی.. 12

1.2.6.1. باورهای هوشی افزایشی.. 13

2.2.6.1. باورهای هوشی ذاتی.. 13

3.6.1. تلاش... 13

4.6.1. ارزش تکلیف... 14

7.1.روش تحقیق..........................................................................................................................................................14

8.1. قلمرو تحقیق.........................................................................................................................................................14

9.1. جامعه آماری و حجم نمونه..................................................................................................................................14

10.1. محدودیت تحقیق...............................................................................................................................................15

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

1.2 . مبانی نظری تحقیق. 18

1.1.2. روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن. 18

2.1.2. رویکرد شناختی – اجتماعی دوئک... 20

3.1.2. اهداف پیشرفت.. 21

1.3.1.2. نظریه‌های مربوط به اهداف پیشرفت.. 23

2.3.1.2. عوامل مؤثر بر اهداف پيشرفت.. 26

4.1.2 باورهاي هوشي.. 29

1.4.1.2. شكل گيري باورهاي هوشي.. 30

2.4.1.2. عوامل مؤثر بر باورهاي هوشي.. 33

5.1.2. درگيري انگيزشي.. 33

6.1.2 تعریف انگیزش و اهمیت آن در فعالیتهای ورزشی.. 35

1.6.1.2. تعریف انگیزش... 35

2.6.1.2. انگیزش پیشرفت.. 36

7.1.2. نظريه دست يابي به هدف براي افزايش انگيزه دانش‌آموزان در تربيت بدني.. 36

1.7.1.2.وظيفه‌گرايي.. 38

2.7.1.2. خودگرايي.. 39

3.7.1.2. عوامل مؤثر بر فضاي انگيزشي در تربيت بدني.. 40

8.1.2. نظريه‌هاي مربوط به عملكرد ورزشي.. 42

2.8.1.2. نظريه افتراقي.. 42

2.1.8.2. نظريه كاركردگرايي.. 42

3.8.1.2. نظريه تعامل. 43

4.8.1.2. نظريه انتخاب عقلاني.. 44

5.8.1.2 . نظريه رفتار برنامه ريزي شده45

2.2. پيشينة تجربي تحقيق. 48

1.2.2. تحقيقات خارجي.. 48

2.2.2. تحقيقات داخلي.. 50

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1.3. روش تحقيق. 55

2.3.جامعه آماري.. 55

3.3. حجم نمونه و روش اندازه‌گیری.. 56

4.3. ابزار جمع آوري اطلاعات.. 56

5.3. روش تجزیه تحلیل داده ها61

 

فصل چهارم: یافته‌ها

1.4. بخش اول: اطلاعات توصيفي.. 64

1.1.4. گروه64

2.1.4. جنسیت.. 65

3.1.4. توزيع پراكندگي اهداف پيشرفت در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 66

4.1.4. توزيع پراكندگي باورهای هوشی در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 67

5.1.4. توزيع پراكندگي ارزش تكليف در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 68

6.1.4. توزيع پراكندگي نمره‌هاي تلاش در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 69

2.4. بخش دوم: اطلاعات استنباطي.. 70

 

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

1.5. نتیجه گیری.. 79

2.5. پیشنهادات.. 85

1.2.5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 85

2.2.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 87

فهرست منابع 88

پيوست‌ها92

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه