جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : " استراتژیک "

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد. زمانی که مدیر بتواند یک نقطه‌ی قوت در داخل بنگاه اقتصادی‌اش پیدا کند که هم با نیاز بازار هم‌خوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد می‌کند، می‌توان گفت که به یک مزیب رقابتی دست پیدا کرده است. شرکت‌‌ها در زمینه‌های تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی می‌توانند نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند که این امر می تواند تحت تأثیر عوامل چندی باشد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تأثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بوده است که بدین منظور 119 نفر از رؤسا، معاونین و کارکنان ستادی شعب بانک سپه شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. جهت بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه) اینگونه عمل نمودیم که روایی آن با استفاده از روش نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (بالاتر از 70%) تائید شده است. تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش آمار توصیفی (جداول و نمودارهاي فراواني برای متغیرهای جمعیت شناختی و همچنین توصيف شاخص‏هاي مركزي و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي) و آمار استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون )
می شودنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات بدین شرح است که:

توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل فرضیات تحقیق استفاده کرد.

1)تبلیغات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

2)بازاریابی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

3)رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

4)کیفیت خدمات بانکی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

5)پاسخگویی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

6)امنیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

7)مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

8)نام تجاری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

9)فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

10)وفاداری مشتریان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

11)کارکنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می‌باشد.

همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه شهر مشهد از نظر اولویت، تفاوت معنی‏داریوجود دارد. بدین صورت که کیفیت خدمات بانکی (با میانگین رتبه‏ای=60/8) در اولویت اول و فناوری اطلاعات (با میانگین رتبه‏ای = 24/2) در اولویت یانزدهم قرار دارند.

کلیدواژه‏ها: تبلیغات، بازاریابی، رضایت مشتری، کیفیت خدمات بانکی، پاسخگویی، امنیت، مدیریت ارتباط با مشتری، نام تجاری، فناوری اطلاعات، وفاداری مشتریان و کارکنان، مزیت رقابتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه3

1-2-بیان مسأله3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-6-فرضیه های تحقیق:4

1-9-تعاریف متغیرها و اصطلاحاتتحقیق. 5

1-10-محدودیت های تحقیق. 6

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 7

2-1-مقدمه8

بخش اول: مبانی نظری صنعت بانکداری. 8

2-2-تاریخچه پول و بانكداری در دنیا8

2-3-تاریخچه بانكداری در ایران. 9

2-4-مديريت ارتباط با مشتري در موسسات مالي و بانكها11

2-5-جايگاه مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران. 12

2-6-فرضيه هاي اساسي مديريت ارتباط با مشتري دربانك. 13

2-7-مزاياي مهم به كارگيري مديريت ارتباط با مشتري در بانك. 14

2-8-نقاط ضعف و قوت مديريت ارتباط با مشتري در بانكهاي ايراني. 14

بخش دوم: مبانی نظری مزیت رقابتی. 15

2-9- استراتژی بازاریابی. 15

2-10- الگوهای عقلایی تدوین استراتژی بازاریابی. 16

2-10-1- الگوهای طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی. 17

2-10-2-الگوهای همه جانبه تدوین استراتژی بازاریابی: کاربرد نظریه نقاط مرجع استراتژیک... 17

2-11- گونهشناسی استراتژی‌های سطح کسب و کار بر اساس نقاط مرجع استراتژیک... 19

2-12- مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی. 21

2-13- مدل نیروی‌های پنجگانه رقابتی. 24

2-14- یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی. 26

2-15- مزيت رقابتي. 31

2-16- عوامل موثر بر مزیت رقابتی. 33

2-16-1- قابليت هايمحيطي. 33

2-16-2- زيرساختارهايملي. 34

2-16-3- استراتژيتوسعهکشور. 34

2-16-4- شرايطتقاضايملي. 34

2-16-5- صنايعمرتبطوتأمين کننده35

2-16-6- قابليت هايسازماني. 35

2-17- نگرش های مرتبط با مزیت رقابتی. 36

2-17-1- نگرش برمبنايمنابع. 36

2-17-2- نگرش رقابتبرمبنايشايستگي. 37

2-17-3- نگرش قابليت هايپويا38

2-17-4- گرش قابليت هايشبکه ايوارتباطي. 38

2-18- هوشمنديرقابتي. 40

2-19- انواع مزيت رقابتي. 42

2-19-1- مزيت موقعيتي در مقابل جنبشي (پويا)42

2-19-2- مزيت متجانس در مقابل نامتجانس.. 43

2-19-3- مزيت مشهود در مقابل نامشهود44

2-19-4- مزيت ساده در مقابل مرکب.. 45

2-19-5- مزيت موقتي در مقابل پايدار: مزيت رقابتي. 46

2-19-6- قلمرو علّي مزيت رقابتي. 48

بخش سوم- پیشینه تحقیقات انجام شده50

2-20- پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی. 50

2-21- پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی. 51

فصل سوم:روش شناسی تحقیق. 56

3-1- مقدمه57

3-2- روش شناسی تحقيق. 57

3-3- متغیرهای تحقیق. 58

3-4- روش گرد آوري اطلاعات.. 58

3-5- جامعهآماري تحقیق. 59

3-6- نمونهآماري. 59

3-7- روش نمونهگيري. 59

3-8- قلمرو تحقيق. 59

3-9- ابزار سنجش.. 59

3-10- بخش سنجش عوامل تاثیرگذار بر صنعت بانکداری. 60

3-11- بخش سنجش عوامل رقابتی. 60

3-12- اعتبار و روایی ابزار تحقیق. 61

3-12-1- روايي (اعتبار) پرسشنامه61

3-12-2- پايايي (اعتماد پذیری) پرسشنامه61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها63

4-1- مقدمه64

4-2- تحلیل توصیفی تحقیق. 64

4-2-1- جنسیت.. 64

4-2-2- تحصیلات.. 65

4-2-3- تأهل. 65

4-2-4- سن. 66

4-2-5- سابقه خدمت.. 68

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق. 68

4-3-1- فرضیه اول. 69

4-3-2- فرضیه دوم70

4-3-3- فرضیه سوم71

4-3-4- فرضیه جهارم72

4-3-5- فرضیه پنجم73

4-3-6- فرضیه ششم74

4-3-7- فرضیه هفتم75

4-3-8- فرضیه هشتم75

4-3-9- فرضیه نهم76

4-3-10- فرضیه دهم77

4-3-11- فرضیه یازدهم78

4-4- اولویت بندی میزان اهميت عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه شهر مشهد.............................................................................................................79

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 81

5-1- مقدمه82

5-2- نتایج فرضیات تحقیق. 82

5-3- پیشنهادات تحقیق. 85

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 85

5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی. 86

5-4- محدودیت‏های تحقیق. 87

منابع و مآخذ132

پیوست ها و ضمائم88

 

 

 

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه