جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مدیریت ورزشی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مدیران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصيلي93-1392بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي خلاصه كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي استفاده گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می­شود هر یک از مؤلفه­های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصلاول: کلیات تحقیق.. 1

1.1. مقدمه. 2

2.1. بیان مسئله. 4

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

4.1. اهداف تحقیق. 9

1.4.1. اهداف کلی تحقیق. 9

2.4.1. اهداف جزئی تحقیق. 9

5.1. فرضیات تحقیق. 9

6.1. محدوده تحقیق. 10

7.1.تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. 12

1.2. مقدمه. 13

2.2. ورزش.. 13

1.2.2. اهداف تربيت بدني وورزش.. 15

2.2.2. سلسله مراتب ورزش.. 15

3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی. 17

3.2. توسعه. 18

1.3.2. توسعه و گسترش ورزش.. 19

2.3.2. رويكردهاي توسعه ورزش.. 21

2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش.. 22

1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین. 22

4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص.... 23

1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی. 27

7.2. مدل هرمی توسعه ورزش.. 27

2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D)28

3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s از مشارکت ورزشی (D M S P)31

4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد32

4.2. ورزش پایه. 36

5.2. ورزش در مدارس.. 41

1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها44

3.6.2. مشكلات درس تربيت بدني در مدارس.. 48

6.2. عوامل بازدارنده51

7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق. 55

1.7.2. پیشینه داخلی. 55

2.7.2. پیشینه خارجی. 60

9.2. جمع بندی:67

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 69

1.3. مقدمه. 70

2.3. روش تحقيق. 70

4.3. نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 71

5.3. متغیرهای تحقیق. 71

6.3. ابزار اندازه‌گيري.. 71

7.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 72

8.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 72

9.3. روش گرد‌آوري اطلاعات.. 73

3-10 روش تجزيه و تحليل آماري تحقيق. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 79

1.4. مقدمه. 102

2.4. آمار توصیفی. 102

1.2.4. ویژگیهای فردی.. 102

1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل. 102

2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن. 103

3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی. 103

2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 104

3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها104

1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها104

2.3.4. آزمون فرضیه ها105

1.2.3.4. فرضیه اول. 105

4.2.2.3.4. فرضیه دوم105

3.2.3.4. فرضیه سوم106

4.2.3.4. فرضیه چهارم106

5.2.3.4. فرضیه پنجم107

6.2.3.4. فرضیه ششم107

7.2.3.4. فرضیه هفتم108

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. 110

1.5.مقدمه. 111

2.5. خلاصه آمار توصیفی. 111

1.2.5. ویژگیهای فردی.. 111

3.5. خلاصه آمار استنباطی. 111

1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها111

2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها112

1.2.3.5. بحث فرضیه اول. 112

2.2.3.5. بحث فرضیه دوم113

3.2.3.5. بحث فرضیه سوم114

4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم115

5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم116

6.2.3.5. بحث فرضیه ششم117

7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم118

8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم118

4.5. محدوديت‌هاي تحقيق. 119

1.4.5. محدودیتهای اجرایی. 119

2.4.5. محدودیتهای روش شناسی. 119

5.5. پيشنهادهاي تحقيق. 120

1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها120

2.5.5. پیشنهادهای روششناختی. 120

منابع:121

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه