جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: "تحول"

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

توانمندسازی مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر می باشد. زیرا که سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی قرار دارند. از مهمترین عوامل بروز این تغییرات می توان به رقابت روز افزون جهانی، توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و بروز تغییرات در ویژگی ها و خواسته های مشتریان اشاره کرد. تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی انسانی شده است که در این شرایط کارکنان سازمان ابزار موفقیت مدیر نمی باشند، بلکه به عنوان سرمایه های سازمان به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند که یکی از مهمترین عواملی که می تواند بر روی آن مؤثر باشد، یادگیری سازمانی می باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) بوده است که بدین منظور 253 نفر از کارکنان این شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید چند تن از اساتید این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین کارکنان شرکت پالایش نفت تهران تأثیر مثبت و معنی داری (p<0/01) دارد.

کلیدواژه ها: یادگیری سازمانی، توانمند سازی کارکنان، شرکت پالایش نفت، شهید تندگویان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه    2

1-1-  بیان مساله تحقیق.. 3

1-2-  اهمیت تحقیق.. 5

1-3-  اهداف تحقیق.. 6

1-4-  فرضیات تحقیق.. 7

1-5-  متغیرهای تحقیق.. 8

1-6-  چهارچوب نظری تحقيق.. 9

1-7-  مدل تحلیلی تحقیق.. 12

1-8-  قلمرو تحقیق.. 13

1-9-  تعریف واژه ها و اصطلاحات:13

فصل دوم: ادبیاتپژوهش

مقدمه    16

2-1-  يادگيري سازماني.. 17

2-1-1-     تعاريف يادگيري.. 17

2-1-2-     نظريه يادگيري سازماني.. 20

2-1-3-     مدل های يادگيري :22

2-1-3-1-    يادگيري انطباقي.. 22

2-1-3-2-    يادگيري آينده نگر. 23

2-1-3-3-    يادگيري از راه عمل.. 23

2-1-4-     مدل های يادگيري سازمانی:25

2-1-5-     نقش سازمان يادگيرنده:35

2-1-6-     فرآيند يادگيري در سازمان يادگيرنده38

2-1-7-     موانع يادگيري سازمانی.. 40

2-1-8-     ابعاد یادگیری سازمانی.. 43

2-2-  توانمندسازي.. 45

2-2-1-     مقدمه. 45

2-2-2-     تعاريف و مفاهيم توانمند سازي.. 46

2-2-3-     اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی.. 48

2-2-4-     اهداف توانمند سازي.. 50

2-2-5-     علائم توانمندي.. 51

2-2-6-     پيامدهاي توانمند سازي.. 52

2-2-7-     رويکرد هاي توانمند سازي.. 53

2-2-8-     مدل های توانمند سازی.. 59

2-2-9-     عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. 70

2-2-10-   استراتژی های توانمند سازی.. 72

2-2-11-   موانع توانمندسازي کارکنان. 72

2-3-  مروري بر پيشینه پژوهش:77

2-4-  تاریخچه پالایشگاه نفت تهران. 95

2-4-1-     محصولات پالایشگاه96

2-4-2-     واحدهای جدید الاحداث.. 96

2-4-3-     پروژه های زیست محیطی.. 96

2-4-4-     ماموریت،چشم انداز، ارزش ها، منشور اخلاقی، اهداف کلان و استراتژيها97

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه    107

3-1-  روش تحقيق.. 108

3-2-  جامعه آماري تحقیق.. 108

3-3-  حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 108

3-3-1-     حجم نمونه. 109

3-3-2-     روش نمونه گیری.. 109

3-4-  روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات.. 110

3-4-1-     روش كتابخانه‌اي.. 110

3-4-2-     روش ميداني.. 110

3-4-3-     تشریح پرسشنامه. 110

3-4-4-     مقیاس و طیف اندازه گیری تحقیق.. 111

3-5-  روايي و پايايي ابزار تحقیق.. 111

3-5-1-     روايي.. 112

3-5-2-     پایایی.. 112

3-6-  روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه    115

4-1-  بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 116

4-1-1-     سن.. 116

4-1-2-     جنسیت... 117

4-1-3-     تحصیلات.. 118

4-1-4-     سابقه خدمت... 119

4-1-5-     تأهل.. 120

4-1-6-     نوع استخدام. 121

4-1-7-     پست سازمانی.. 122

4-2-  بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 123

4-3-  اولویت بندی ابعاد توانمندسازی کارکنان. 135

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه    137

5-1-  نتایج فرضیه‏های تحقیق.. 137

5-2-  اولویت بندی ابعاد توانمندسازی کارکنان. 140

5-3-  محدودیت‏های تحقیق.. 140

5-4-  پیشنهادهای تحقیق.. 140

5-4-1-     پیشنهادهای اجرایی تحقیق.. 141

5-4-2-     پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 143

منابع و مآخذ. 144

فهرست منابع و مآخذ:145

فهرست منابع انگلیسی.. 150

پیوست ها و ضمائم. 154

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه