جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل های داده - ستانده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:اقتصاد

گرایش : اقتصاد انرژي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

انرژي در اقتصاد ايران تامين‌کننده نيازهاي مصرفي بخش خانوارها به عنوان کالاي مصرفي و تامين‌کننده انرژي به عنوان نهاده توليد براي زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي است. نکته اساسي اين است که بخش انرژي در عين حال که بر زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار است از ساير زيربخش‌ها نيز تاثير مي‌پذيرد. به منظور شناسايي و تعيين بخش‌هاي کليدي يک اقتصاد، تکنيک داده-ستانده ابزار مناسبي به شمار مي‌آيد زيرا در اين روش بخش‌هاي اقتصادي بر اساس پيوستگي‌هاي پيشين و پسين مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي قوي‌ترين پيوندها، بخش‌هاي کليدي معرفي مي‌شوند. هدف اين تحقيق تعيين بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1378 که توسط بانک مرکزي تهيه شده است، مي‌باشد. در اين پژوهش جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران با محاسبه ضرايب پيوندي پيشين و پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن و سلا و قدرت انتشار و حساسيت بررسي شده و سپس بر اساس ضرايب محاسبه شده ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بخش انرژي بر و از ساير بخش‌هاي اقتصادي تحليل گرديده است.

نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که پيوند مناسبي بين بخش انرژي با اقتصاد ايران وجود دارد اما اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي در زمينه ارتباطات پيشين و پسين از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. در خصوص شاخص‌هاي انتشار و حساسيت كه در شناسايي ميزان توانمندي بخش اقتصادي در ايجاد تحرك اقتصادي و پاسخگويي به تقاضاي نهايي كل اقتصاد استفاده مي‌شود، بخش انرژي در مجموع از قابليت ايجاد تحرك و توسعه اقتصادي در اقتصاد ملي برخوردار نيست و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي در اقتصاد ايران نيز عملاً ناچيز بوده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول:کلیات طرح. 1

1-1 مقدمه2

1-2 بيان مسئله6

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق. 6

1-4 هدف تحقيق. 6

1-5 سوال‌ تحقيق. 6

1-6 فرضيه‌هاي تحقيق. 6

1-7 روش­شناسي تحقيق. 7

فصل دوم: انرژی و اهمیت آن. 9

2-1 انواع منابع انرژي. 10

2-2 منابع اوليه انرژي و حامل‌هاي انرژي. 11

2-3 انرژي در نظريات اقتصادي. 12

2-4 تقاضاي انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي. 13

2-5 انرژي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي. 14

2-6 مصرف سرانه و شدت انرژي. 15

2-7 مصرف سرانه انرژي و رشد اقتصادي. 15

2-8 شاخص بهره‌وري انرژي. 16

2-9 اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي. 17

2-10 پيشينه تحقيق. 18

2-10-1 تحقيقات داخلي. 18

2-10-2 تحقيقات خارجي. 19

فصل سوم: مروري بر ادبيات.. 21

3-1 جدول داده- ستانده22

3-2 سابقه تاريخي جدول داده- ستانده23

3-2-1 در جهان. 23

3-2-2 در ايران. 24

3-3 فروض و ساختار جدول داده- ستانده25

3-3-1 فروض جدول داده- ستانده26

3-3-2 ساختار جدول داده- ستانده26

3-4 ضرايب فني داده- ستانده و معكوس ماتريس لئونتيف.. 28

3-4-1 ضرايب فني داده- ستانده28

3-4-2 معرفي معكوس ماتريس لئونتيف.. 30

3-5 معرفي پيوندهاي پسين و پيشين. 32

3-5-1 پيوندهاي پسين و پيشين جزئي (مستقيم)32

3-5-1-1 پيوند پسين جزئي. 32

3-5-1-2 پيوند پيشين جزئي. 33

3-5-2 پيوندهاي پسين و پيشين كلي راسموسن. 33

3-5-2-1 پيوند پسين كلي. 33

3-5-2-2 پيوند پيشين كلي. 33

3-6-روش­های محاسبه34

3-6-1 تجزيه ماتريس لئونتيف.. 34

3-6-2 روش استراسرت.. 34

3-6-3 روش سلا. 34

3-7 معرفي شاخص‌هاي ارزيابي بخش انرژي. 36

3-7-1 شاخص‌هاي قدرت انتشار و حساسيت.. 36

3-7-1-1 شاخص قدرت انتشار. 36

3-7-1-2 شاخص حساسيت.. 37

3-7-2 شاخص اشتغال. 37

فصل چهارم:بررسي جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران در چارچوب.. 38

4-1 معرفي جدول داده- ستانده سال 1378. 39

4-1-1 اجزاء تقاضاي نهايي. 40

4-1-2 اجزاء عرضه كل. 40

4-2 جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران. 42

4-3 روش کار. 45

4-3-1 پيوند پسين. 45

4-3-2 پيوند پيشين. 48

4-4 بررسي پيوندهاي پسين و پيشين كلي بخش انرژي در اقتصاد ايران. 52

4-5 بررسي شاخص انتشار و حساسيت بخش انرژي در اقتصاد ايران. 56

4-6 بررسي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي. 60

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها63

5-1 نتايج تحقيق. 64

5-2 پيشنهادها 74

فهرست منابع. 66

ضميمه70

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه