جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی صنعت آسانسور

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثير كشور سازنده نام تجاري بر ارزش ويژه برند:مطالعهموردیصنعت آسانسورپرداخته است. نوع تحقيق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارفرمایان، مهندسین،مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی بوده است، که تعداد 230 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده نرم افزار SPSS19 و Lisrel8.5 انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که كشور سازنده نام تجاري دارای تأثیر معناداری بر سه متغیر ارزش ويژه نام تجاري، قدرت نام تجاري و آگاهي از نام تجاري داشته است. همچنین دو متغیر قدرت نام تجاري و آگاهي از نام تجاري دارای تأثیر معناداری بر متغیر ارزش ويژه نام تجاري داشته اند.

کلید واژه: كشور سازنده نام تجاري، ارزش ويژه نام تجاري، قدرت نام تجاري، آگاهي از نام تجاري

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2 ) بیان مسئله. 4

1-3 ) اهمیت وضرورت پژوهش.... 7

1-4 ) اهداف تحقیق.. 8

1- 5) فرضیات تحقیق.. 9

1-6) قلمرو تحقیق.. 9

1-7 ) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 9

1-8) خلاصه فصل اول. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 12

2-1) بخش اول : ادبیات نظری تحقیق.. 13

2-1-1) تعریف برند. 14

2-1-2) تاریخچه برند. 19

2-1-3) آگاهی از کشور سازنده نام تجاری.. 20

2-1-4) ارزش ویژه برند. 23

2-1-5) ابعاد ارزش ویژه برند. 27

2-1-6) اثرات ارزش ویژه برند. 42

2-1-7) عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند. 43

2-1-8) بازاریابی و ارزش ویژه برند. 46

2-1-9) عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری.. 47

2-1-10) ارتباطات میان ابعاد و ارزش ویژه برند. 51

2-1-11) دستیابی به برندهای قدرتمند. 51

2-1-12) عوامل تحریک کننده قدرت برند. 52

2-1-13) منافع ایجاد برند قدرتمند. 54

2-1-14) بازار مصرف و رفتار مصرف کننده. 57

2-2) بخش دوم : پیشینه تحقیق.. 62

2-2-1) پیشینه داخلی تحقیق.. 62

2-2-2) پیشینه خارجی تحقیق.. 65

2-3) بخش سوم : مدل مفهومی تحقیق.. 68

2-4) خلاصه فصل دوم. 68

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 69

3-1) مقدمه. 70

3-2) نوع و روش تحقیق.. 70

3-3) جامعه آماری.. 71

3-4) روش نمونه گیری و حجم نمونه. 72

3-5) ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها72

3-6) روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش.... 74

3-7) شیوه های تجزیه وتحلیل اطلاعات... 77

3-8) خلاصه فصل سوم. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها86

4-1 مقدمه. 87

4-2) آمار توصیفی.. 88

4-3 ) آماراستنباطي.. 92

4-5 ) تحليل عاملي تأييدي.. 94

4-3-3) معادلات ساختاری لیزرل. 100

4-3-4) برازش مدل تحقيق.. 102

4-3-5) آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش.... 105

5-1) مقدمه. 106

5-2)جمع بندی فصل ها106

5-3) بحث و نتیجه گیری.. 107

5-3-1) اطلاعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان. 107

5-3-2) نتیجه گیری از یافته های تحقیق.. 108

5-4) پیشنهادهای پژوهش.... 111

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 113

5-6) محدودیت های تحقیق.. 114

منابع. 115

پیوست ها127

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه