جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی سطح بلوغ سرمایه ی انسانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی غرب استان مازندران (منطقه چالوس)

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)

گرایش: "منابع انساني"

بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

بالندگی (بلوغ) سازمانی شرکت‌ها بر پایه مفروضاتی است که با ارزش‌های والای انسانی سازگاری کامل دارد. بالندگی سازمانی ریشه هرگونه توانمندی و شکوفایی تجاری، خدماتی و مشتری مداری را در بالندگی انسان جستجو می‌کند و انسان (نیروی انسانی) را منشاء اصلی هرگونه تحول و دگرگونی برای نیل به بلوغ می‌داند. اصول این دانش از درون دانش‌های گسترده‌ای چون روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و بسیاری دیگر سرچشمه گرفته و رسیدن به هدف “برترین شدن” را هدف نخستین خویش قرار می‌دهد. مدل P-CMM یا همان الگوی بلوغ قابلیت های افراد، با استفاده از 5 سطح تکاملی و اقدامات اصلاحی مرتبط با آن، این امکان را به سازمانها می دهد تا ابتدا سطح بالندگی (بلوغ) عملکرد نیروهای کار خود را مشخص نموده و بر همین اساس برنامه‌ای برای بهبود مستمر آن‌ها ایجاد کنند، فعالیت‌های مرتبط با توسعه را اولویت بندی نمایند، توسعه نیروی کار خویش را با فرآیند بهبود یکپارچه کنند و یک فرهنگ تعالی ایجاد نمایند.

تحقیق حاضر نیز با هدف تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی غرب مازندران با استفاده از مدل P-CMM صورت گرفته و بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي تحقیق از ميان جامعه آماري 220 نفری شرکت موصوف، تعداد 139 نفر بعنوان نمونه آماري انتخاب، سپس با جمع‏آوري داده‏ها و اطلاعات لازم در قالب روش تحقيق كتابخانه‏اي و ميداني، و نيز استفاده از نرم‏افزار SPSSجهت اجراي آزمونهاي آماري مربوط، سطوح بلوغ سرمایه انسانی با بهره گیری از مدل فوق در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران بررسی گردید. نتيجه این تحقيق بر اساس نظر 127 نفر از کارکنان شرکت مذکور نشان می دهد، وضعیت متغیر های مورد مطالعه در هیچ یک از سطوح در وضعیت مناسب قرار ندارد.

واژگان کلیدی: بلوغ - سرمایه انسانی- شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی- P-CMM –پی سی ام ام

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه3

2-1- بیان مسأله4

3-1- اهمیت و ضرورت.. 5

4-1- اهداف تحقیق. 6

1-4-1- هدف اصلی. 6

2-4-1- اهداف فرعی. 6

5-1- چهارچوب نظری:6

6-1- مدل مفهومی. 7

7-1- فرضیات یا سوالات تحقیق:7

1-7-1- فرضیه اصلی تحقیق. 7

2-7-1- فرضیات فرعی تحقیق. 7

8-1- قلمرو تحقیق. 8

1-8-1- موضوعی: موضوعات مرتبط مدیریت منابع انسانی بصورت عام و اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM به صورت خاص.8

2-8-1- مکانی: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه غرب مازندران. 8

3-8-1- زمانی: مرداد سال 93.8

9-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق. 10

بخش اول- مبانی نظری. 11

1-1-2- مقدمه11

2-1-2- سرمایه انسانی. 11

3-1-2- مدیریت سرمایه انسانی و اهمیت آن. 15

4-1-2- دلایلاهمیتاندازهگیریسرمایهانسانی. 16

5-1-2- اندازهگیریسرمایهانسانی. 17

6-1-2- مدل های سرمایه انسانی. 24

1-6-1-2- مدل نظارت بر سرمایه انسانی. 24

2-6-1-2- مدل عملکرد سازمانی مرکر (بروکینگ 1998)25

3-6-1-2- استاندارد سرمایه گذاری کنندگان در افراد(Investors In People )26

4-6-1-2- استاندارد تعالی از طریق افراد ( Excellence Through People )26

5-6-1-2- الگوی بلوغ قابلیت های افراد ( People-Capability Maturity Model )27

1-5-6-1-2- تاریخچه P-CMM.. 28

2-5-6-1-2- فلسفةاصليايجادمدل P-CMM.. 29

3-5-6-1-2- دلايلنيازبهمدل P-CMM.. 29

4-5-6-1-2- چارچوبكليمدل P-CMM.. 30

6-5-6-1-2- ساختار مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 32

7-5-6-1-2- سطوحمدلبلوغ P-CMM.. 33

8-5-6-1-2- ویژگیهای رفتاری هر یک از بلوغ سطحی سازمان. 34

9-5-6-1-2- اهداف مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 36

10-5-6-1-2- فرآیند های کاری مدل بلوغ قابلیت کارکنان. 37

11-5-6-1-2- اصول مدل قابلیت کارکنان. 39

12-5-6-1-2- رویکردهای سنجش سرمایه انسانی. 40

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق. 45

بخش دوم- مبانی تجربی. 46

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته46

1-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی. 46

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی. 48

3-2-2- جدول مقایسه مطالعات.. 50

فصل سوم- روش شناسی تحقیق. 52

1-3- مقدمه53

2-3- روش تحقیق. 53

3-3- جامعه و نمونه آماری. 54

4-3- نمونه آماری. 54

5-3 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 54

6-3 چگونگي سنجش روايي و پايايي ابزار تحقيق. 55

1-6-3 تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده55

2-6-3- تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ. 55

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 56

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 57

1-4- مقدمه58

2-4- داده‌هاي توصيفي. 58

3-4- تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده60

1-3-4- مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه60

1-1-3-4- مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه60

1-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير وضعیت تأهل. 61

2-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن. 62

3-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسیت.. 64

4-1-1-3-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات.. 65

5-1-1-3-4-مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه کاری. 65

2-3-4- تحليل آماري داده‌هاي جمع آوري شده66

1-2-3-4- آزمون پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده66

2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای جهت تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 70

1-2-2-3-4-آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير فعاليتهای روتين و تکراری (سطح 1 مقدماتی به 2) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 70

2-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات شایسته سالارانه (سطح 2 مدیریت شده به 3) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 73

3-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات توانمندسازی(سطح 3 تعریف شده به 4) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 76

4-2-2-3-4- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات بهبود مستمر(سطح 4 پیش بینی پذیر به 5) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. 79

5-2-2-3-4- رتبه بندی سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس میانگین رتبه ها83

6-2-2-3-4- آزمون همبستگی مربوط به متغیرها84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 85

1-5- مقدمه86

2-5- مروري مختصر بر مسئله و هدف تحقيق. 86

3-5- يافته‌ها86

4-5- بحث.. 87

5-5- نتيجه‌گيري و پيشنهادات كاربردي. 88

6-5- محدودیت های تحقیق. 89

7-5- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده90

منابع و مآخذمنابع و مآخذ99

ضمائم و پيوستها91

Abctract:104

 


نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه