جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی انتخاب رشته تحصیلی با پیشرفت دانش آموزان

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )

گرایش برنامه ریزی درسی

بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان دختر متوسط شهرتهران در سال تحصیلی 93-92

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده :

هدف از این پژوهش بررسی عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، کار و دانش و فنی حرفه ای و همینطور بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران مدار س است .روش پژوهش علی – مقایسه ای است .جامعه موردپژوهش کلیه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر تهران که در سال 1393-1392مشغول تحصیل بوده اند ، می باشد. روش نمونه گیری ،نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای بوده است .جهت اتخاب حجم نمونه از بین جامعه دختران سال سوم دبیرستان و هنرستان های شهر تهران ،به قید قرعه چهار منطقه 4،6،12،17 انتخاب شد واز هر منطقه 100 گزینش گردید.حجم کلی نمونه 400 بود.ابزار اندازه گیری : معدل پایان تحصیلی دانش آموزان وپرسشنامه محقق ساخته ای بود که جهت بررسی دیدگاه های دانش آموزان استفاده شد.روش تجزیه تحلیل داده ها استفاده از آزمون تی مستقل است .یافته های حاصله حاکی از این است که 1)میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با نظر مشاور انتخاب رشته تحصیلی کرده بودند بیشتر از دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند، بود. میزان پیشرفت تحصیلی رشته های تحصیلی ریاضی ،تجربی ،و فنی حرفه ای دانش آموزانی که با نظر مشاور انتخاب رشته تحصیلی کرده بودند بیشتر از دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند، بود.اما بین میزان پیشرفت تحصیلی رشته های انسانی و کارو دانش در دو گروه دانش آموزان (با مشاور و بی مشاور) تفا وت معنی داری وجود نداشت. هم چنین نتیجه   بررسی دیدگاه ه های دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران حاکی از این بود که بین دیدگاه های دو گروه دانش آموز(با مشاور ، بی مشاور ) نسبت به نقش مشاور در هدایت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. دیدگاه دانش آموزانی که بدون نظر مشاور انتخاب رشته کرده بودند نقش مشاور را در موفقیت تحصیلی بیشتر از گروه "با مشاور" گزارش کردند .بنا بر این می توان نتیجه گرفت همه دانش آموزان نقش مشاور را در هدایت تحصیلی موثر می دانستند،چون که دانش اموزان گروه "با مشاور" چون نقش مشاور را در هدایت تحصیلی مفید می دانستند موقع انتخاب رشته تحصیلی با نظر مشاور اقدام کرده بوده ا ند. اما امتیازات بالای گروه "بی مشاور" در نگرش سنج نیز حاکی است که این گروه از انتغاب بدون مشورت و خود سرانه خود ناراضی بوده اند.

کلید وازه ها : مشاوره ، هدایت تحصیلی ، دوره متوسطه ، نگرش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل یکم کلیات پژوهش... 1

مقدمه. 2

بيان مسأله. 3

اهميت و ضرورت پژوهش... 5

اهداف تحقيق.. 6

سوالات پژوهش... 7

سوالات فرعی پژوهش... 7

تعريف متغیرها8

هدايت تحصيلي.. 8

مشاوران. 8

پيشرفت تحصيلي.. 8

فصل دوم پیشینه پژوهش... 9

مقدمه. 10

تاریخچه راهنمایی و مشاوره:11

نهضت بهداشت روانی.13

تاریخچه مشاوره و راهنمایی در ایران. 18

تاریخچه راهنمایی تحصیلی در ایران:20

راهنمایی:22

فعالیت های راهنمایی تحصیلی.. 26

اهداف راهنمایی:30

اصول اساسی راهنمایی:32

مشاور کیست؟. 34

خصوصیات مشاور:34

ضرورت مشاوره وراهنمایی در مدارس... 35

هدف مشاوره تحصیلی :37

هدایت تحصیلی در دبیرستان. 39

ویژگی‌های مشاور از دیدگاه اسلام:39

اصول مشاوره41

مشاوره از دیدگاه اسلام:42

عوامل موثر در لزوم و گسترش راهنمایی تحصیلی :44

عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی.. 46

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن. 51

طبقه بندی نظریه‌های مشاوره:58

نظریه روان تحلیلی:59

نظریه روان شناسی فردی:60

نظریه مراجع – محوری:61

نظریه رفتاری:63

نظریه منطقی – عاطفی:65

نظریه واقعیت درمانی:66

نظریه تحلیل مراوده‌ای:68

نظریه و مشاوره گشتالتی:69

نظریه لوگوتراپی:72

نظریه‌های تلفیقی:72

نظریه و مشاوره التقاطی:74

پیشینه تحقیقات داخلی:75

فصل سوم. 86

مقدمه. 87

جامعه و نمونه تحقيق.. 88

روش نمونه گیری.. 88

ابزار پژوهش... 89

روايي و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته بررسی دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور. 90

روش جمع آوري اطلاعات... 91

روش تجزيه و تحليل داده‌ها:91

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها92

مقدمه. 93

4-2: داده های توصیفی :93

داده های توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی.. 94

داده های توصیفی مربوط به دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور در هدایت تحصیلی.. 96

بخش دوم:داده های استنباطی (آزمون فرضیه ها) :107

فرضیه اصلی.. 107

فرضیه های فرعی.. 108

فصل پنجم بحث ونتیجه‌گیری.. 112

مقدمه. 113

محدودیتها120

پیشنهادات... 120

منابع. 122

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه