جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان موئسسات مطبوعاتي مطالعه موردي: روزنامه همشهری

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد(M.A)

گرایش: جامعه شناسي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده :

     پژوهش حاضر با هدف   بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان روزنامه همشهري انجام وتلاش شده است تا در حد امكان تمامي جوانب اثر گذار بر رضايت شغلي با در نظر گرفتن وي‍ژگي هاي خاص شغلي موجود در مجموعه اين روزنامه   مورد توجه قرار گيرد . برای تبیین رضایت شغلی از مدل نظری برخاسته از نظریات تبادل اختلاف وانصاف بهره گرفته شده است. پس از نمونه گيري ،جمعاً 155پرسشنامه در سطح روزنامه همشهري بر حسب نمونه گيري انجام شده توزيع و بعد از گردآوري پرسشنامه ،اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار هاي آماري و بر اساس چارچوب نظري و مدل طراحي شده 6 متغير اصلي :كنترل بركار ،رابطه با همكاران رابطه با سرپرست ،تعهد سازماني ،انتظارات شغلي و عدالت توزيعي(حقوق و مزايا ) طراحي و نگرش كاركنان نسبت به هريك از اين موارد ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. داده هاي استخـراجي در گروه هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفته و در نهايت فرضيات مطرح شده مورد ارزيابي وسنجش قرار گرفتند . در اين تحقيق 7 فرضيه اصلي مطرح گرديد كه از ميان آن ها ،رابطه بين رضايت شغلي با متغير هاي كنترل بر كار ،همكاران ،سرپرست ،تعهد سازماني ،عدالت توزيعي وانتظارات شغلي مورد تأييد قرار گرفت و نتايج به دست آمده از نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق قابل تعميم به كل جمعيت آماري (كل كاركنان روزنامه همشهري )است .متغير هاي عدالت توزيعي ،تعهد سازماني ،انتظارات شغلي و رابطه با سرپرست به ترتيب قوي ترين همبستگي را با رضايت شغلي نشان داند.

كليد وازه : رضايت شغلي ،كترل بر كار ،عدالت توزيعي ،انتظارات شغلي ،تعهد سازماني

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

فصل اول :كليات طرح.. 1

1-1:مقدمه. 2

1-2:بیان مسأله. 3

1-3: هدف هاي تحقیق.. 6

1-4: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-5: سئوالات تحقیق.. 9

1-6: فرضیه های پژوهش... 9

1-7 قلمرو تحقیق.. 11

1-7-1 قلمرو موضوعی.. 11

1-7-2 قلمرو زمانی.. 11

1-7-3 قلمرو مکانی.. 11

فصل دوم : پيشينه و ادبيات پژوهش و چارچوب نظري.. 12

2-1:مروري بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :13

2-2: مروري بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور :25

2-3:نتیجه گیری از تحقیقات پیشین.. 32

(2-3-1)عوامل سازماني:33

(2-3-2)عوامل محيطي:33

(2-3-3) ماهيت كار:34

(2-3-4)عوامل فردي:34

(2-3-5)عوامل اجتماعي:35

2-4: مباني نظري پژوهش... 37

2-4-1-نظريه هاي روانشناسي اجتماعي.. 38

(2-4-1-1) نظریه گروه مرجع. 38

(2-4-1-2) نظریه نفوذ اجتماعی 39

2-4-2- نظريات جامعه شناسي.. 40

(2-4-2-1) نظریه بیگانگی نسبت به کار. 40

(2-4-2-2)ديد گاه هومنز. 43

(2-4-2-3) قفس آهنين ماكس وبر. 46

(2-4-2-4) تقسيم كار اجتماعي دوركيم. 50

(2-4-2-5)ديدگاه گئورگ زيمل.. 56

(2-4-2-6)نظريه قشر بندي كاركردي.. 59

(2-4-2-7) تالکوت پارسونز. 61

2-5- جمع بندی نظریه های رضایت شغلی.. 64

2-6: چارچوب نظری و نظریه های مورد استفاده در این تحقیق.. 67

2-7 :مدل تحلیل.. 69

فصل سوم: روش تحقيق.. 72

3-1:مقدمه. 73

3-2:روش تحقيق.. 74

3-3 :تعاريف نظري و عملياتي متغيرها75

(3-3-1) تعریف نظری و عملی متغیر وابسته تحقیق.. 75

(3-3-2) تعریف نظری و عملی متغیر هاي مستقل تحقیق.. 76

3-3-2-1 :کنترل بر کار. 76

3-3-2-2:عدالت توزیعی.. 76

3-3-2-3:انتظارات شغلی.. 77

3-3-2-4:تعهد سازمانی.. 77

3-3-2-5: نحوه سرپرستی.. 78

3-3-2-6: همکاران شغلی.. 78

3-3-2-7 :متغیرهای شخصی.. 78

3-4:روش تحليل داده ها78

3-5:واحد تحليل.. 78

3-6:جمعيت آماري.. 79

3-7: تعيين حجم نمونه. 79

3-8:شيوه نمونه گيري.. 79

3-9:پايايي.. 80

3-10: اعتبار. 81

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق.. 82

4-1-آمار توصيفي.. 83

4-2-آزمون فرضيات... 111

4-2-1) همبستگي.. 111

4-2-3 ) رگرسیون. 117

4-2-3-1: رگرسیون در کارکنان. 119

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها122

5-1-نتيجه گيري.. 123

5-2- پيشنهادها128

5-3- پيشنهادها براي تحقيقات آينده133

5-4- محدوديت ها و مشكلات تحقيق.. 134

پرسشنامه. 136

منابع. 146

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه