جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

بخشی از مقدمه:

مقدمه :

هنر مانند دانش و فلسفه وسيله اي است براي شناخت واقعيت علم و نقش تخيلي در هنر بيش از علم است و نقش تعقل و انتزاع در علم بيش از هنر است. هر اثر هنري تجلي تازه اي از پيكار دائم انسان ها با طبيعت است كه براي شناخت بيشتر صورت گرفته و در اين پيكار هر لحظه آفرينش تازه اي در هنر به وجود مي آيد و هر كدام از پديده هاي هنري يا نظريه هاي مربوط به هنر با اين فرض آغاز مي شود كه انسان در برابر شكل ،‌ سطح و حجم اشيائي كه حاضر به حواس او باشند واكنش نشان مي دهد و بعضي از آرايش ها در تناسب شكل ، سطح و حجم اشياء لذت بخش شده و حس تشخيص روابط لذت بخش يا همان حس زيبايي شناختي را در فرد القا مي كند. در هر صورت ،‌ هنر بيان هر آرماني است كه هنرمند توانسته باشد آن را به صورت تجسمي تحقق بخشد (گاردنر[1] ، 1980، به نقل از سعدي پور و فرامرزي 1379 ،‌سعدي پور ،‌1380).

شيلر[2] جامعه شناس آلماني و هربرت اسپنسر[3] معتقدند كه هنر و انواع آن ناشي از غريزه بازي اند در صورتي كه مارشال[4] معتقد است كه هنر به هر شكل كه باشد براي تزيين و جلب نظر ديگران پديد آمده است و به اعتقاد افرادي چون فرويد[5] هنرها همگي از عقده هاي جنسي سرچشمه مي گيرند. در واقع تمامي اين نظريه ها به نوعي هنر را به غريزه نسبت مي دهند و به اعتقاد برخي نيز آفرينش هنر يا هنر آفريني نوعي بازي است که براي كسب قدرت و تسلط بر مقتضيات زندگي به كار مي رود و افرادي چون گروس به اين اصل اعتقاد داشتند و بيان كردند كه هنر از تجليات غريزه بازي است (آريان پور ، 1370 ،‌آرين ، 1378).

كهن ترين شكل هاي شناخته شده هنر به نقاشي تعلق دارد. نخستين نمونه هاي شناخته شده شعر به عصري بس متأخر تعلق دارد در پي منشأ هنرهاي تجسمي به ويژه نقاشي كه از نقاشي هاي غارنشينان عصر ديرينه سنگي به ما شناخته شده است ، برجسته ترين نكته ماهيت فوق العاده نمايشي آنهاست و از آن زمان تا كنون همواره هنرمندان در زمينه هنرهاي تجسمي چون نقاشي و مجسمه سازي براي تجسم تخيل خود مهارتي را به كار مي برند كه آفرينش خود را به زيبايي هاي فريبندگي ظاهري به وحدت كمال رسانيده كه اينها همه از ذهن آگاه آنها سرچشمه مي گيرد(آرنولد ، 1976 ،‌به نقل از فرامرزي ،‌1363).

1Gardner. H

[2] Schiller . J . F

[3] Spenser . H

[4] Marshal . C

[5] Freud . A

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه................................................................................................. 2

بيان مسئله........................................................................................... 7

اهميت موضوع پژوهش.......................................................................... 11

اهداف پژوهش..................................................................................... 13

فرضيه هاي پژوهش.............................................................................. 14

متغيرهاي پژوهش................................................................................. 15

تعاريف نظری و عملیاتی......................................................................... 16

 

فصل دوم : بررسي پيشينه هاي پژوهش

تعريف هنر......................................................................................... 20

طبقه بندي هنر..................................................................................... 21

روانشناسي هنر.................................................................................... 24

هنر درماني......................................................................................... 26

هنر درماني براي كودكان و نوجوانان.......................................................... 28

نوروپسيكولوژي هنر.............................................................................. 31

نيمكره هاي مغز و خلق هنر..................................................................... 33

اثر ضايعات وارد بر نيمكره راست مغزي در ترسيم و نقاشي.............................. 34

آثار آسيب و ضايعه وارد بر نيمكره چپ در ترسيم و نقاشي................................ 35

رابطه هنر ، ‌خلاقيت و رياضي................................................................. 35

اختلالات يادگيري................................................................................. 37

علل اختلالات يادگيري............................................................................ 38

رياضي و حساب نارسايي........................................................................ 39

مباني نوروپسيكولوژي حساب نارسايي......................................................... 40

نظريه هاي مرتبط با اختلالات يادگيري و حساب نارسايي.................................. 41

نظريه غلبه طرفي مغز........................................................................... 41

نظريه پردازش آگاهي ها و اطلاعات........................................................... 42

مشكلات كودكان حساب نارسا.................................................................... 43

ميزان شيوع حساب نارسايي در دانش آموزان و ملاك هاي تشخيص DSM IV براي اختلال حساب نارسايي    44

مهارت هاي پردازش اطلاعات بينايي.......................................................... 44

مهارت هاي بينايي – فضايي.................................................................... 45

مهارت هاي تجزيه و تحليل بينايي.............................................................. 46

مهارت هاي بينايي – حركتي.................................................................... 47

نقص و ضعف در مهارت هاي پردازش اطلاعات بينايي.................................... 48

مشكلات كودكان حساب نارسا در مهارت هاي پردازش اطلاعات بينايي.................. 50

فرآيند يادگيري رياضي در كودكان حساب نارسا.............................................. 53

راهبردهاي آموزش مفاهيم رياضي به كودكان حساب نارسا................................. 54

نقش هنر در پردازش و ادراك بينايي........................................................... 55

رشد نقاشي و ترسيم و ناتوايي هاي يادگيري................................................... 57

پيشينه پژوهش..................................................................................... 59

 

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

جامعه پژوهش..................................................................................... 63

نمونه و روش نمونه برداري..................................................................... 63

روش پژوهش...................................................................................... 63

ابزار اندازه گيري................................................................................. 64

آزمون پيشرفته رشد ادراك بينايي فراستيگ................................................... 65

آزمون رياضي ايران – كي مت................................................................. 65

آزمون آندره ري................................................................................... 66

روش تجزيه و تحليل آماري..................................................................... 67

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه................................................................................................ 69

روش های آماری.................................................................................. 70

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری............................................................................... 95

محدودیت های پژوهش.......................................................................... 101

پیشنهادهای پژوهشی............................................................................. 102

پیشنهادهای کاربردی............................................................................. 102

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

چکیده انگلیسی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه