جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: روانشناسی تربیتی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده :

هدف کلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان میباشد . جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر و دختر دوره اول راهنمایی منطقه 2 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 91-90 ،به همراه والدینشان است . از این جامعه 75 دانش آموز پسر و 113 دانش آموز دختر به همراه اولیائشان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری برای سنجش سبکهای حل مسئله ، پرسشنامه 35 سئوالی حل مسئله هپنر و کراسکوف و برای سنجش هوش هیجانی پرسشنامه 28 سئوالی برادبری و گریوز است و روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی میباشد.به منظور تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و نیز جهت مقایسه بین دختران و پسران از آزمون t مستقل استفاده گردیده است.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی والدین و فرزندان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد . همچنین تفاوتی معنادار در مورد اعتماد به حل مسئله در دانش آموزان دختر با پسر وجود دارد و میانگین اعتماد به حل مسائل در پسران بالاتر از دختران می باشد. نیز تفاوتی معنادار بین هوش هیجانی دختران با پسران وجود دارد . در این راستا میانگین هوش هیجانی پسران بالاتر از دختران است.

کلید واژگان: سبکهای حل مسئله – هوش هیجانی – شاگردان - اولیا

فهرست مطالب

فصل اول -چارچوب کلی پژوهش... 1

مقدمه:2

بیان مسئله:4

ضرورت و اهمیت پژوهش:6

هدفهای تحقیق:8

فرضیه های و سئوالات تحقیق :9

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات:9

فصل دوم-ادبیات و پیشینه پژوهش... 11

مقدمه:12

بخش اول- سبک حل مسأله. 12

راهبردهای حل مسئله:14

بازنمایی مسئله:14

ساختار شناختی حل مسأله. 17

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرينو. 18

مولفه های سبکهای حل مسئله:20

حل مساله و مؤلفه های فراشناختی.. 21

حل مسئله -- تصميم گيری.. 23

دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله. 24

دیدگاه رفتار گرایی و شناختگرایی:25

دیدگاه پردازش اطلاعات :25

مراحل حل مسئله :26

حل مسئله در دیدگاه روان پویایی:27

مفهوم حل مسئله در دیدگاه انسان گرایانه:28

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی :28

بخش دوم-هوش هیجانی:29

تعریف هوش شناختی:29

تعریف هیجان:31

تاریخچه ی هوش هیجانی.. 34

تعاریف هوش هیجانی:36

نشانه های ذهن هیجانی :38

پاسخی سریع اما سست بنیاد :38

مولفه های هوش هیجانی :39

مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی.. 40

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان. 42

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت... 44

هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی.. 45

الگوها و مولفه های هوش هیجانی.. 47

دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی:47

الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن. 47

دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند:50

کارکرد های هوش هیجانی:51

هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه "بار-اون". 54

خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون. 56

الگوی توانایی مایر و سالووی.. 60

مؤلفه های هوش هیجانی:61

کارکردهای هوش هیجانی.. 67

عوامل مؤثر بر هوش هیجانی.. 70

آموزش هوش هیجانی.. 72

دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی.. 73

اکتساب هوش هیجانی.. 73

وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد:74

بخش سوم-پیشینه پژوهشی:74

الف-پژوهشهای خارجی:74

ب-پژوهشهای داخلی:78

فصل سوم-روش پژوهش... 81

مقدمه :82

روش(طرح تحقیق)82

جامعه آماری :82

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 82

ابزار گرد آوری اطلاعات:83

پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف ( 1988)83

معنای مولفه ها:83

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز:(2005)84

معنای نمرات :85

روش گرد آوری اطلاعات:87

روش تحلیل داده ها:87

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 88

مقدمه. 89

توصيف داده ها90

تحليل داده ها94

فصل پنجم. 99

بحث و نتیجه گیری.. 99

خلاصه پژوهش:100

بحث و بررسی:101

محدودیتها و مشکلات پژوهش:104

پیشنهادات:104

پیشنهادات کاربردی:105

منابع فارسی.. 106

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه