جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 63.85k )

توضیحات

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

واژگان کلیدی: مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    3
پرسشها و فرضیه ها    3
هدف و ضرورت تحقیق    3
پیشینه تحقیق    4
روش تحقیق    4
ساماندهی تحقیق    4
فصل اول : کلیات    5
1-1- مفهوم و تاریخچه مسئولیت    6
1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک    6
1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک    7
1-1-3-ارکان مسئولیت    8
1-1-4- تاریخچه مسئولیت پزشک    9
1-1-4-1- دوران تمدن مصر    10
1-1-4-2بابل،یونان و روم باستان    10
1-1-4- 3یران باستان    11
1-1-4-4- دوران تمدن اسلامی    11
1-1-5- تاثیر مباشرت و تسبیب در مسئولیت پزشک    12
1-1-5-1- مسئولیت پزشک مباشر    12
1-1-5-2- مسئولیت پزشک از باب تسبیب    13
1-2 - ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک    13
1-2-1- اقسام مسئولیت پزشک    13
1-2-1-1 مسئولیت قراردادی    14
1-2-1-2- مسئولیت قهری    14
1-2-2- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک    15
1-2-2-1ماهیت قرارداد معالجه    17
1-2-2-2نظریه جعاله بودن عقد معالجه    17
1-2-2- 3- نظریه وکالت    18
1-2- 2-4 نظریه عقد نا معین    18
1-2-2-5 نظریه اجاره بودن قرار داد معالجه    18
1-2-3- ماهیت تعهد پزشک در حقوق ایران    19
1-2-3-1- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک    19
1-2-4-2- دیدگاه قائلین به «تعهد به وسیله»    20
1-2-3-3-ارزیابی دو دیدگاه    22
1-2-4- خطاي پزشكي    23
1-2-4-1 مفهوم ر سنجش خطاي پزشكي    23
1-2-4-2انواع خطاي پزشكي    24
1-2-4-2-1خطادر اشعه    24
1-2-4-2-2خطا در تشخيص    24
1-2-4-2-3خطاء در معالجه    24
1-2-4-2-4خطا در بيهوشي    25
1-2-4-2-5خطا در جراحي    25
1-3 تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامي    26
1-3-1 مفهوم رضایت بیمار    28
1-3-1-1رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی    30
1-3-1-2دیدگاه فقهای عامه    30
1-3-1-3دیدگاه فقهای امامیه    32
1-3-2- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان    34
1-3-3- ویژگیهای رضایت    37
1-3-4- اهلیت بیمار در اعلام رضایت    39
1-3-4-1- مفهوم اهلیت    39
1-3-5- موضوع رضایت و انواع آن    41
1-3-5-1- موضوع رضایت    41
1-3-5-2 انواع رضایت    44
1-3-5-3 اثبات رضایت    47
1-3-5-3-استثنائات رضایت    49
1-3-6- فوریت های پزشکی    51
1-3-7- استثنائات حکومتی    54
1-3-8- مفهوم برائت و مبانی آن    56
1-3-8-1 مفهوم برائت    56
1-3-8-2مبانی برائت    57
1-3-8-3- نظریه مشهور فقهای امامیه    57
1-3-8-4-نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت    59
1-3-8-5-ماهیت برائت    60
1-3-8-6-شرایط برائت و استثنائات آن    62
1-3-8-6-1-شرایط برائت    62
1-3-8-6-2 اهلیت ابراءکننده    63
1-3-8-6-3  چگونگی برائت    63
1-3-8-6-4زمان برائت    64
1-3-8-6-5-استثنائات برائت    65
1-3-9-بررسي برائت در قانون جديد و سابق    65
1-3-10-مقایسه برائت با رضایت    67
فصل دوم:    68
مسئولیت حرفه ای پزشک در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی    68
2-1- قتل و سایر صدمات بدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی    69
2-1-1-مفهوم اصطلاح پزشكي    69
2-1-2-عمل جراحي از نظر پزشكي    70
2-1-2-1-پيوند اعضاء    70
2-1- 2- 2-آتانازي يا مرگ آسان و ترحم آميز    71
2-1-3-اوتانازي در حقوق ايران :    73
2-1-4-عمل جراحي وطبي مشروع از ديد گاه فقه حقوق ايران    74
2-1-4-1-عمدي يا غير عمدي بودن اقدام پزشك در فقه    74
2-1-4-2عمدي يا غیر عمدي بودن اقدام پزشك در حقوق    74
2-1-5-خطای جزائی پزشک:    76
2-1-6-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان    78
2-1-6-1بی احتیاطی    78
2-1-6-2-بی مبالاتی    79
2-1-6-3 وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی    80
2-1-6-4-عدم مهارت    81
2-1-6-4-1عدم مهارت مادی    81
2-1-6-4-2- عدم مهارت معنوی    81
2-1-6-5-عدم رعایت نظامات دولتی    83
2-1- 6- 7-عدم رعايت نظامات دولتي موجد مسئوليت انتظامي يا حرفه اي    84
2-2سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی    86
مقدمه:    86
2-2-1تعریف سقط جنین:    87
2-2-2رشد جنین در رحم و مراحل آن:    87
2-3. مرگ و میر مادران در سقط جنین:    87
2-4. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین:    88
2-4-1. مرگ فوری:    88
2-4-2. مرگ تالی:    88
2-4-3. مرگ متأخر:    88
2-5. تلقی فرد انسان از جنین:    89
2-5-1. نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین:    89
2-5-2. نقد و بررسی دیدگاه‌ها:    90
2-2-3بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم    91
2-2-3-1قرآن کریم:    91
2-2-3-2نسبت میان سقط جنین و قتل نفس:    91
2-2-4سقط جنین در قوانین جزائی ایران:    93
2-2-4-1-تعریف سقط جنین در حقوق ایران    93
2-2-4-2سقط جنین در قانون ایران:    94
2-2-5مجازات سقط جنین    96
2-2-5-1ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما    96
2-2-5-2-سقط جنین توسط پزشک و ماما    97
2-2-6فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران    98
2-3-مسئو لیت کیفری خاص    99
2-3-1صدور گواهي خلاف واقع توسط پزشك    99
2-3-1-1شرائط تحقق گواهي خلاف واقع توسط پزشك    99
2-3-2صدور گواهي خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشك    100
2-3-3 اشتغال غير قانوني به امورپزشكي    100
2-3-4فريفتن بيمار    101
2-3-4-1شرائط تحقق جرم فريفتن بيمار    101
2-3-5افشاي اسرار بيمار در حقوق ايران و فقه اسلامي    101
2-3-6تعريف سرطبي    103
2-3-6-1موارد مجاز در افشاي سر در حقوق ايران    103
2-3-7-خود داري پزشك از كمك به مصدومين حادثه و رفع مخاطرات جاني مصوب 15/3/1354    105
2-3-8جذب بيمار از طريق تبليغات گمراه كننده    106
2-3-9دادن نسخه ي رمز    107
2-3-10جرايم مجازاتهاي جايگزين حبس در امور پزشكي    107
نتیجه گیری    108
پیشنهادات    111
چکیده انگلیسی ............................................................................................................................................ 112
فهرست منابع    113
منابع فارسی    114
مقاله ها    115
پایان نامه ها    115
قوانین و مقررات    116
منابع عربی    117
صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی ...................................................................................... 119

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه