جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه مهارتهای ارتباطی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگرش سازمانی

رساله

براي دريافت مدرك دكتري تخصصي (Ph.D.)

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه مدیریت و برنامه ریزی

رابطه مهارت‏های ارتباطی و کاربرد فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات با نگرش سازمانی هیأت علمی و مدعو تربیت بدنی دانشگاه پیام‎نور و ارائه الگو

فرمت محصول : word

جدید

60,000 تومان

توضیحات

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه مهارت‎های ارتباطی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگرش‎سازمانی(تعهد‎سازمانی و رضایت‎شغلی) وهیأت‎علمی مستخدم و مدعو تربیت بدنی دانشگاه پیام‎نور و ارائه الگو صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‏ی هیأت‏علمی(80 نفر) و مدعو (فوق لیسانس و بالاتر، حدود700نفر) در رشته تربیت‎بدنی دانشگاه پیام‎نور می‏باشد، که 70 هیأت‎علمی به عنوان نمونه و از بین مدعوین 250 عضو به صورت خوشه‏ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر جمع‏آوری داده‎ها میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‏های مهارت‏های ارتباطی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. روایی صوری و منطقی پرسش‎نامه‎ها به کمک اساتید دانشگاه‎ها و صاحب‏نظران بخش مدیریت، و پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است که برای هر کدام از پرسشنامه‎ها به ترتیب(84/0، 72/0، 84/0، 88/0) محاسبه شد. به منظور تحلیل داده‎ها از تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون t تک نمونه‏ای و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‎دهد که همبستگی‏ مهارت‏های ارتباطی و کاربرد فناوری اطلاعات با ابعاد نگرش سازمانی معنادار می‏باشد(0.646r= و0.001p< )و(0.488r= و0.001p<).ضرايبرگرسيونچندگانهنیز حاكيازارتباط‏ معنادار بین مهارت‏های ارتباطی و کاربرد فناوری اطلاعات با نگرش سازمانی می‏باشد(0.545=β و 0.001P<)و(0.164 =β و 0.001P<). نهایتاً اینکه مهارت‎های ارتباطی با اثر 52/0، بیش‏ترین تأثیر را بر متغیر نگرش سازمانی داشتند و متغیر کاربرد فن‏آوری اطلاعات با مقدار 36/0 در مرتبه‏ی بعدی تأثیر قرار داشت. مثبت بودن هر دو رابطه نشان می‏دهد که هر چه میزان مهارت‎های ارتباطی و کاربرد فن‏آوری اطلاعات در بین هیأت‎علمی مستخدم و مدعو تربیت‎بدنی دانشگاه پیام‎نور بیش‏تر باشد، نگرش‎سازمانی آن‏ها نیز در سطح بالاتری قرار دارد. لذا با توجه به اهمیت مهارت‏های ارتباطی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیش‏بینی نگرش‎سازمانی به‎نظر می‏رسد مسئولان‏ بايدراهبردهايمديريتيمناسبيرابه منظوررسيدنبهسطح بهينةتمامی مؤلفه‏های مهارت‏های ارتباطی و نیز کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به‎کار گیرند.

 

واژه های کلیدی :

مهارتهای ارتباطی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نگرشسازمانی، هیأت‏علمی مستخدم، مدرسین مدعو

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه