جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر ارتقای مهارتهای مدیران معاونت سیما در سال 1386

بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال 1386

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف اصلی از آموزش‏های ضمن خدمت می بایست ارتقاء مهارت‏های مختلف نیروی انسانی و خصوصاً مدیران سازمان باشد. لکن آنچه در عمل مشاهده می شود اینست که آموزش‏های مزبور آنطور که باید و شاید به افزایش مهارت‏های مدیریتی منجر نمی‏شوند. سازمان صدا و سیما و بخصوص معاونت سیما نیز از این امر مستثنی نمی باشد و تناسب لازم در آموزش‏های ضمن خدمت ارائه شده با سطح مدیریتی کمتر به چشم می خورد. این تحقیق در صدد است تا میزان تأثیر برگزاری دوره‏های آموزشی یاد شده را بر ارتقاء مهارت‏های مختلف مدیران در سطوح مختلف مدیریتی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به ماهیت تحقیق از روش پیمایشی برای بررسی موضوع تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران سطوح عملیاتی، میانی و عالی حوزه معاونت سیما که در سال 1386 در دوره‏های آموزش ضمن خدمت سازمان شرکت کرده اند، تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر به دلیل محدود بودن جامعه پژوهش، نمونه‌گیری انجام نشده و جامعه آماری به روش تمام شماری مورد آزمون قرار گرفته اند. داده‏های اصلی تحقیق به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه بسته پاسخ با مقیاس لیکرت جمع آوری شده اند. آزمون روایی پرسشنامه به روش صوری و پایایی آن پس از انجام تغییرات و اصلاحات لازم در پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ آن 85 درصد بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده‏های تحقیق از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون دو جمله ای نشان داد که آموزش‏های ضمن خدمت مدیران معاونت سیما از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده ونیز نتایج آزمون بیانگر اینست که مدیران از مهارت فنی مناسبی برخوردار بوده لکن از مهارت انسانی، ادراکی و تصمیم‏گیری مناسبی برخوردار نیستند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشانگر اینست که بين آموزش‏های ضمن خدمت و افزایش مهارت‏های فنی مدیران همبستگي معني‏دار وجود ندارد. لکن بین آموزش‏های ضمن خدمت با افزایش مهارت‏های انسانی، مهارت‏های ادراکی و مهارت‏های تصمیم‏گیری مدیران همبستگي معني‏دار مستقیم وجود دارد که میزان این ارتباط به ترتیب 461/0، 542/0 و 425/0 می باشد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان می‌دهد که مهارت تصمیم‏گیری مهم ترین بعد از ابعاد چهارگانه مهارت‏های مدیریتی می باشد.

واژگان کلیدی: دوره‏های آموزشی حین خدمت، مهارت‏های مدیران، مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی، مهارت تصمیم‏گیری، معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده

1- فصل اول: کلیات تحقیق.............................................................................. 1

1-1- طرح مسأله............................................................................................................... 2

2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................ 2

3-1- اهداف تحقیق............................................................................................................ 3

4-1- سؤالات تحقیق.......................................................................................................... 3

5-1- فرضیه‏های تحقیق...................................................................................................... 4

6-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات........................................................................................ 4

2- فصل دوم: مبانی نظری تحقیق........................................................................ 6

1-2- بررسی تحقیقات پیشین............................................................................................... 7

1-1-2- پيشينه پژوهش در داخل كشور............................................................................. 7

2-1-2- بررسي پيشينه تحقيق در خارج از كشور................................................................. 8

2-2- نظریه‏های مربوط به موضوع تحقیق................................................................................ 9

1-2-2- تعريف آموزش................................................................................................ 12

2-2-2- تعيين اهداف آموزشي....................................................................................... 14

1-2-2-2- هدف‎هاي اجتماعي.................................................................................. 15

2-2-2-2- هدف‎هاي سازماني................................................................................. 15

3-2-2-2- هدف‎هاي كاركنان................................................................................... 16

3-2-2- اهميت و ضرورت آموزش................................................................................. 17

4-2-2- مزاياي آموزش................................................................................................ 19

5-2-2- انتخاب روش آموزش....................................................................................... 23

گروه اول) روش‎هايي كه منظور از آنها دادن اطلاعات است.............................................. 23

گروه دوم) روش‎هاي شبيه‎سازي................................................................................. 26

گروه سوم) روش‎هاي ضمن خدمت............................................................................ 32

6-2-2- هدف‎هاي آموزش ضمن خدمت و رابطه آن با بهسازي سازماني................................. 38

7-2-2- روش‎هاي آموزش ضمن خدمت.................................................................... 44

1-7-2-2- گردش شغلي....................................................................................... 44

2-7-2-2- آموزش‌كارگاهي.................................................................................... 46

3-7-2-2- مربي‎گري............................................................................................ 46

4-7-2-2- جانشيني موقت..................................................................................... 47

5-7-2-2- استاد ـ شاگردي.................................................................................... 48

8-2-2- بهسازي و پرورش مديران.................................................................................. 49

9-2-2- آموزش‌ مديران........................................................................................... 50

10-2-2- اهميت آموزش‌ مديران............................................................................... 52

11-2-2- آموزش ضمن خدمت مديريت.................................................................... 54

12-2-2- اهداف برنامه‏هاي آموزش ‌ضمن خدمت مديريت............................................. 58

13-2-2- شيوه‎هاي آموزش ‌مديران............................................................................ 59

1-13-2-2- چرخش شغلي.................................................................................... 59

2-13-2-2-مورد كاوي......................................................................................... 60

3-13-2-2- ايفاي نقش......................................................................................... 60

4-13-2-2- برنامه‏هاي مديريت دانشگاهي................................................................. 61

5-13-2-2- آموزش ‌گروهي................................................................................... 61

6-13-2-2- بازي‎هاي مديريت................................................................................ 62

7-13-2-2- كنفرانس............................................................................................ 63

8-13-2-2- بازگروپ........................................................................................... 64

9-13-2-2- روش سنديكا..................................................................................... 64

10-13-2-2- روش تعليم و تعلم............................................................................. 64

14-2-2- ارزيابي برنامه‎هاي آموزشي مديران................................................................ 65

15-2-2- رويكرد‏هاي نوين مديريت و آموزش ‌كاركنان.................................................. 67

3-2- چارچوب نظری تحقیق............................................................................................. 71

3- فصل سوم: روش تحقیق............................................................................ 78

1-3- جامعه آماری........................................................................................................... 79

2-3- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.................................................................................. 79

3-3- روش تحقیق........................................................................................................... 79

4-3- روش و ابزار گردآوری داده‏ها و اطلاعات...................................................................... 79

5-3- ابزار تحقیق............................................................................................................. 80

6-3- روایی و پایایی ابزار تحقیق......................................................................................... 80

7-3- روش‏های تجزیه و تحلیل داده‏ها و اطلاعات.................................................................. 81

4- فصل چهارم: یافته‏های تحقیق...................................................................... 82

1-4- بررسی آمار توصيفي................................................................................................. 84

1- 1-4- بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي...................................................................... 84

1-1-1-4-جنسيت................................................................................................ 84

2-1-1-4- وضعيت تأهل....................................................................................... 85

3-1-1-4- سن.................................................................................................... 86

4-1-1-4- سطح تحصيلات.................................................................................... 87

5-1-1-4- سابقه کاري.......................................................................................... 88

2-1-4- بررسي آمار توصيفي در رابطه با متغيرهاي اصلي تحقيق........................................... 89

2-4- بررسی آمار استنباطي................................................................................................ 90

1- 2-4- بررسی یافته‏های آزمون دو جمله‏اي.................................................................... 90

2- 2-4- بررسی یافته‏های آزمون همبستگي رتبه‏اي اسپيرمن................................................. 91

3- 2-4- یافته‏های آزمون تحليل واريانس فريدمن.............................................................. 96

5- فصل پنجم: نتیجه گیری............................................................................. 98

1-5- بیان مجدد مسأله...................................................................................................... 99

2-5- مروری بر فرآیند انجام تحقیق..................................................................................... 99

3-5- نتایج تحقیق.......................................................................................................... 100

1-3-5- تحلیل یافته‏های آزمون دوجمله ای.................................................................... 100

2-3-5- تحلیل یافته‌های آزمون همبستگی....................................................................... 100

3-3-5- تحلیل یافته‌های آزمون تحلیل واریانس............................................................... 102

4-5- پیشنهاد‏ها.............................................................................................................. 102

1-4-5- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‏های تحقیق.................................................................. 102

2-4-5- پیشنهادهایی برای محققین آتی.......................................................................... 103

5-5- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق......................................................................... 104

فهرست منابع و مآخذ...................................................................................................... 105

پیوست.................................................................................................... 109

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه