جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « .M.A » مدیریت

گرایش: « مالی »

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 

چکیده

امروز مشاركت مردم در تولید از طریق بازارهای سرمایه بویژه بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد كه به عنوان شیوه ای بسیار مهم در راستای نیل به توسعه اقتصادی كشورها به شمار می رود. 

شركتهایی كه از نظر سودآوری در وضعیت مناسبی قرار دارند، سعی می‌كنند فعالیتهای خود را توسعه دهند وتمام نقدینگی خود را در راه افزایش فروش و كسب سود بیشتر صرف كنند. بنابراین برای تامین مالی در جهت سرمایه‌گذاری های جدید و كسب نقدینگی، به بازارهای سرمایه روی می آورند. از طرف دیگر تعادل اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمد میان كلیه اقشار جامعه و عدم امكان كسب درآمدهای فوق العاده از طریق سرمایه‌گذاری در امور غیر مولد یا كاذب، عامه مردم را وا می‌دارد در سهام شركتهای تولیدی و تجاری سرمایه گذاری نمایند. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از شیوه‌های همگانی و رایج سرمایه‌گذاری است و به طور كلی حمایتهای دولتی و فرهنگ عمومی موجب شده است كه حذف چنین بازارهای سرمایه ای از ساختار جامعه، امكان پذیر نباشد.  پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، اطلاعات مربوط به هر شرکت از سازمان بورس استخراج گردید و با در نظر گرفتن شاخص ها و گویه ها بر اساس خواستگاه پژوهشی اقدام به تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده نمودیم و سپس مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد، تمامی عوامل تامین مالی شرکت ها ( تامین مالی بلند مدت، اعتبارات کوتاه مدت و سود انباشته ) با سودآوری ارتباط دارند و همچنین تمامی این متغیرها دارای ارتباط مستقیم و اغلب نتایج حاصله که با آزمون های نرمالیته جهت نرمال بودن متغیر ها و رگرسیون، پیرسون جهت میزان ارتباط متغیرها صورت گرفته نشان از ارتباط شدید آنها بوده است.

واژه های کلیدی: تامین مالی، وام بلند مدت، وام کوتاه مدت، سود انبشاته، سودآوری، بورس اوراق بهادار.


فهرست مطالب

عنوان

صفحات

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

1

2

1-2- بیان مسئله

3

1-3 سوال آغازین پژوهش

1-3-1 پرسش های فرعی پژوهش

6

6

1-4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع پژوهش

6

1-5 اهداف پژوهش

7

1-5-1 اهداف کلی

7

1-5-2 اهداف فرعی

7

1-6 مدل مفهومی پژوهش

8

1-7 فرضیه های پژوهش

8

1-7-1 فرضیه اصلی

8

1-7-2 فرضیه فرعی

1-8 روش پژوهش

1-8-1 جامعه آماری و یژگی های آن

1-8-2 روش گردآوری اطلاعات

1-8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

8

9

9

9

9

1-9 قلمرو پژوهش

10

1-9-1 قلمرو مکانی پژوهش

10

1-9-2 قلمرو زمانی پژوهش

10

1-9-3 قلمرو موضوعی پژوهش

10

1-10 شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در این پژوهش

10

1-11 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

11

1-11-1 متغیرهای مستقل پژوهش

11

1-11-2 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

12

فصل دوم ادبیات تحقیق

14

2-1 مقدمه

15

ا

 
2-2 ویژگی های روشهای تامین مالی

16

2-3 عوامل موثر در انتخاب استراتژی تامین مالی

19

2-3-1 تاثیر روش های تامین مالی بر سود سهامداران

20

2-3-2 تاثیر روش های تامین مالی بر روی ریسک وسود

20

2-3-3 تاثیر اهرم مالی بر سود ( بازده ) سهامداران

21

2-4 تغییرات اهرم مالی و کاربرد آن

21

2-5 منابع مالی شرکت ها

22

2-5-1 سود انباشته و هزینه های غیرنقدی

23

2-5-2 سود انباشته

23

2-5-3 مزایا و معایت تامین مالی از طریق اوراق قرضه

23

2-6 سهام ممتاز

24

2-6-1 ویژگیهای سهام ممتاز

24

2-6-2 مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

24

2-6-3 معایب تامین مالی سهام ممتاز از دیدگاه شرکت

25

2-6-4 مزایای تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

25

2-6-5 معایب تامین مالی از طریق سهام ممتاز از دیدگاه سرمایه گذار

25

2-7 سهام عادی

25

2-7-1 مزایای تامین مالی از طریق سهام عادی

26

2-7-2 معایب تامین مالی ازطریق سهام عادی

26

2-8 اعتبارات تجاری

26

2-8-1 تامین مالی از بانکهای تجاری

26

2-9 اسناد تجاری

27

2-9-1 تامین مالی بلندمدت و بازار سرمایه

27

2-9-2 بدهی بلند مدت و تامین مالی

28

2-10 بدهی تضمین شده

28

2-10-1 بدهی تضمین نشده

29

2-10-2 اجازه به عنوان بدهی بلند مدت

29

2-11 روش های تامین مالی میان مدت وبلند مدت

29

2-12 تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی

32

2-12-1 تئوری سلسله مراتبی روش های تامین مالی

33

2-12-2 هزینه تامین مالی

34

ب

 
2-13 هزینه سرمایه

35

2-14 اثر اهرم بر هزینه بدهی

36

2-14-1 هزینه بدهی ( اوراق قرضه)

36

2-14-2 هزینه سهام ممتاز

37

2-14-3 هزینه سهام عادی

37

2-14-4 هزینه های خاص سود انباشته

38

2-14-5 مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سود انباشته و بدهی

38

2-15 هزینه نهایی سرمایه

38

2-15-1 تجزیه تحلیل هزینه ی نهایی سرمایه و فرصتهای سرمایه گذاری

39

2-15-2 محاسبه هزینه سرمایه شرکت ( متوسط هزینه سرمایه)

39

2-16 بدهی در مقایسه با سرمایه

39

2-17 انواع نسبت های مالی

40

2-18 عوامل موثر برساختار سرمایه

42

2-19 الگوی میلر و مودیلیانی بدون مالیات

43

2-19-1 الگوی میلر و مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت ها

44

2-19-2 الگوی میلر و مودیلیانی با در نظر گرفتن مالیات بردرآمد شخصی

44

2-20 فرضیه عدم تقارن اطلاعات

44

2-21 تئوری سلسله مراتبی گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)

44

2-22 فرضیه جریان نقدی آزاد

44

2-23 تئوری توازی ایستا

45

2-24 جمع بندی

45

2-25 سود آوری

45

2-25-1 مفهوم سود و سودآوری

45

2-25-2 اهمیت سود و معیارهای سنجش آن

46

2-25-3 ماهیت سود تقسیمی و نقش آن

46

2-25-4 اهداف سیاست تقسیم سود

47

2-25-5 دو نگرش مهم در مورد تصمیمات سود سهام

47

2-25-6 سرمایه گذاری مجدد سود سهام

48

2-25-7 صورت سود و زیان

48

2-25-8 سود هر سهم

49

2-25-9 سود تقسیمی هر سهم

49

ج

 
2-25-10 روش های تقسیم سود سهام

50

2-25-10-1 عوامل موثر برخط و مشی تقسیم سود

50

2-25-11 سودآوری فرصت های سرمایه گذاری

51

2-25-11-1 مالیات بردرآمد

51

2-25-12 نقدینگی

52

2-25-13 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود

52

2-25-14 ارزیابی سهام از طریق سودآوری

53

2-26 پیشینه پژوهش

53

2-27 خلاصه و جمع بندی فصل

55

فصل سوم روش تحقیق

57

3-1 مقدمه

58

3-2 روش تحقیق

58

3-3 جامعه آماری

59

3-3-1نمونه آماری

59

3-3-2 جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه

61

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات

62

3-4-1 دوره زمانی

62

3-4-2 نحوه جمع آوری اطلاعات پژوهش

62

3-5 روایی و اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات

63

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

63

3-7 متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها

63

3-7-1 سود انباشته

64

3-7-2 وام بلند مدت

64

3-7-3 تامین مالی کوتاه مدت

64

3-8 آزمون همبستگی پیرسون

64

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

66

۴-۱- مقدمه

67

4-1-2 آزمون نرمالیته

67

4-1-3 بررسی سوالات تحقیق

67

4-1-3-1 بررسی سوال اول

67

4-1-3-1-1 آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق

67

د

 
4-1-3-1-2 تجزيه وتحليل وآزمون متغيرها با استفاده از رگرسیون

69

4-1-3-2 بررسی سئوال دوم

69

4-1-3-2-1 آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق

70

4-1-3-2-2 تجزيه وتحليل وآزمون متغيرها با استفاده از رگرسیون

70

4-1-3-3 بررسی سئوال سوم

71

4-1-3-3-1 آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق

71

4-1-3-3-2 تجزيه وتحليل وآزمون متغيرها با استفاده از رگرسیون

71

4-2 آزمون رتبه بندی متغیرها ( فریدمن )

72

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

73

5-1 مقدمه

74

5-2 مروری بر تحقیق

74

5-3 پیشنهادات تحقیق

77

5-3-1 پیشنهادات منتج از فرضیه ها

78

5-4 محدودیت های تحقیق

78

5-4-1 محدویت های تحت کنترل محقق

78

5-4-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق

79

منابع و ماخذ

81

ضمائم

85

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه