جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  رشته ی مدیریت

گرايش: مالی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده :

این تحقیق با هدف امکان سنجي اجراي بودجه­ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري و در سال 1391 به عمل آمده است. به اين منظور بر اساس مدل شه((sheh ، طبقه بندي سه گانه­ای از ميزان توانایی (توانايي ارزيابي عملکرد، توانايي نيروي انساني و توانايي فني)، ميزان اختيارات (اختيار سازماني، اختيار قانوني و اختيار رويه­اي) و ميزان پذيرش (پذيرش سياسي، پذيرش مديريتي و پذيرش انگيزشي) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش، از نوع توصيفي- پيمایشي بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونين دانشگاه، روساي دانشکده­ها و مديران و کارشناسان حسابداري و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پايايي ابزار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد که مقدار آلفاي كرونباخ بدست آمده براي ميزان توانايي بودجه ريزي عملياتي 0/85، ميزان اختيارات 0/77 و ميزان پذيرش بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري0/81محاسبه گردید. نتايج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عاملتوانايي، اختیار و پذيرش (در سطح معنا­داري 0.01>p­) برای استقرار بودجه­ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذيرش مديريتي، توانايي نيروي انساني و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ريزي عملياتي در این واحد، می باشند.

کليد واژه: بودجه ریزی عملیاتی، مدل شه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

فصل اول : کليات تحقيق

 

 

1-1) بيان مسئله تحقيق

 

2

1-2) اهمیت موضوع تحقیق

 

4

1-3) اهداف تحقیق

 

4

1-4) سئوالات و فرضيه هاي تحقيق

 

4

1-5) چارچوب نظري تحقيق

1-6) مدل تحقيق

1-7)تعريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي

1-8) روش تحقيق

1-9) قلمرو تحقیق

1-10) جامعه آماري مورد مطالعه و حجم نمونه

 

5

6

13

18

18

19

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

 

 

21

2-1) تاریخچه بودجه

2-1-1) تعاريف بودجه

2-1-2) تعاريف بودجه از ديدگاه قانوني

2-1-3) مراحل بودجه ريزي در ايران

2-1-3-1) مرحله تهيه ، تنظيم و پيشنهاد بودجه

2-1-3-2) مرحله تصويب بودجه

2-1-3-3) مرحله اجراي بودجه

2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه

2-1-4) بودجه ريزي برنامه اي

2-1-5) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف

2-1-5-1) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف در امریکا

2-1-6)نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر

2-1-7) مزاياي بودجه ريزي بر مبناي صفر در مقايسه با بودجه ريزي سنتي

2-1-8) نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر در امریکا

2-1-9) نظام بودجه ريزي افزايشي

 

22

24

24

26

26

28

28

28

28

30

31

33

34

 

35

37

37

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

2-1-10) مزايا و معايب بودجه ريزي افزايشي

38

2-2) بودجه ريزي عملياتي

39

2-2-1) تعريف بودجه ريزي عملياتي

39

2-2-2)تعريف بوجه عملياتي از ديدگاه کميسيون هوور

40

2-2-3) انواع بودجه ريزي عملياتي

40

2-2-4) مباني قانوني بودجه ريزي عملياتي

41

2-2-5) اجراي بودجه عملياتي

45

2-2-5-1) حسابداري قيمت تمام شده

46

2-2-5-2) روش اندازه گيري کار

2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی

47

48

2-2-7) اهداف بودجه ريزي عملياتي

49

2-2-8) ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي

50

2-2-9) اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول

51

2-2-10) فوايد بودجه ريزي عملياتي

54

2-2-11) الزامات بودجه ريزي عملياتي

55

2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرينان اصلي

55

2-2-11-2) تنظيم برنامه زماني براي اجرا

55

2-2-11-3) تامين آموزشهاي لازم

56

2-2-11-4) بررسي و توسعه برنامه هاي راهبردي

57

2-2-11-5) ايجاد سيستم اطلاعات و حسابداري قيمت تمام شده

58

2-2-11-6) ارزيابي عملکرد و گزارش نتايج

59

2-2-11-7) فراهم کردن زمينه هاي مديريتي

60

2-2-11-8) اقدامات نهايي

2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی

2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی

2-2-15) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

60

62

63

64

67

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

بخش دوم : پیشینه تحقیق

70

 

2-3-1) پژوهش اول

70

 

2-3-2) پژوهش دوم

71

 

2-3-3) پژوهش سوم

72

 

2-3-4) پژوهش چهارم

73

 

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

 

 

3-1) نوع مطالعه

76

 

3-2 )روش تحقیق

76

 

3-3) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه

76

 

3-4)فرضيات تحقيق

77

 

3-5) ابزار گردآوري اطلاعات

77

 

3-5-1) مطالعه اسناد وكتابخانه اي

77

 

3-5-2) پرسشنامه    

78

 

3-6)سنجش روايي و پايايي ابزار پژوهش

79

 

3-7) روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

80

 

3-7-1) آمارتوصيفي

80

 

3-7-2) آمار استنباطي

80

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

4-1) مقدمه

82

 

4 -2) توصيف جمعيت شناختي پاسخگويان

82

 

4-2-1) توزيع فراواني و درصد شرکت کنندگان در پژوهش

82

 

4-2-2) سن پاسخگويان شرکت کنندگان در پژوهش

83

 

4-2-3) جنسيت شرکت­ کنندگان در پژوهش

83

 

4-2-4) ميزان تحصيلات پاسخگويان

84  

 

4-2-5) سابقه کار کارکنان شرکت کنندگان در پژوهش

84

 

4 -3) بررسي متغير­هاي مرتبط با بودجه ريزي عملياتي

84

 

4-3-1)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

84

 

4-3-2)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی

85

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

4-3-3)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی

87

4-3-4)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی

88

4-4) آزمون فرضیات تحقیق

90

4-4-1)آزمون tتک نمونه ای

90

4-4-2)آزمون فریدمن

93

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها

 

5-1)مقدمه

98

5-2)خلاصه

98

5-3)یافته های حاصل از آمار توصیفی

100

5-4)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی

101

5-5)یافته های حاصل از آمار استنباطی

102

5-6)بحث در مورد نتایج تحقیق

104

5-7)پیشنهادها

106

فهرست منابع

110

         

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه