جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان بر اساس مدل SWIPE

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"MA " رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش: بازاریابی

تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل مطالعه موردی (‌خودرو مرسدس بنز در شهر تهران سال 1393‌)  

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE خودرو مرسدس بنز در شهر تهران سال1393است. پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق، کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی می‌باشد. ابزارجمع‌آورياطلاعاتشامل دوپرسشنامه بودكهبراساسمقياس پنج درجه‌ایليكرتدرجه‌بندیشدند.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مشتریان مرسدس بنز در شرکت ستاره ایرانبود. برای تعیین حجم نمونه به فرمول شارل کوکران استناد شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری در دسترس (اتفاقی) استفاده شد. تعداد 384 پرسشنامه برای تحلیل جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره­گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون کلوموگرف- اسمیرنف، رگرسیون خطی دو متغیره و تحلیل واریانس فریدمن) صورت گرفت. نتیجه آزمون رگرسیون نشان داد که بازاریابی حسی و ابعاد آن بر خرید مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بین ابعاد بازاریابی حسی تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی حسی، خرید مشتریان، تجربه، قیمت، چیدمان، تعامل، تبلیغات دهان به دهان

 

عنوان                                                 فهرست مطالب                                                   صفحه

چکیده1

فصل 1. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

1-1 بیان مسأله. 4

1-2 اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. 8

1-3 اهداف تحقیق.. 8

1-4 سوالات پژوهش.... 8

1-4-1 پرسش اصلی.. 9

1-4-2 پرسش‌های فرعی.. 9

1-5 روش تحقیق.. 10

1-6 ابزار گردآوری اطلاعات... 10

1-7 تحلیل داده‌ها و ابزارهای مورد استفاده10

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها10

1-9 مدل مفهومی پژوهش.... 14

فصل 2.. 15

مبانی نظری و پیشینه پژوهش.... 15

مقدمه. 16

2-1تاریخچه و مراحل تکامل بازاریابی.. 18

2-1-1مرحله اول: محصول گرایی (کالا گرایی)19

2-1-2 مرحله دوم: بازارگرایی (فروش گرایی)20

2-1-3 مرحله سوم: مشتری گرایی:21

2-1-4 مرحله چهارم: رفاه گرایی:22

2-2 زیربنای مفهومی.. 23

2-3 از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی رابطه‌مند. 26

2-4 چرخه حیات روابط.. 27

2-5 مدل بازارهای شش‌گانه. 28

2-5-1 بازار مشتریان. 30

2-5-2 بازار مراجعان. 31

2-5-3 بازار داخلی.. 31

2-5-4 بازار جذب نیروی انسانی.. 32

2-5-5 بازار تأثیرگذاران. 33

2-5-6 بازار عرضه‌کنندگان. 33

2-6 مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند. 34

2-7 پارادایم بازاریابی رابطه‌مند. 35

2-8 تعاریف و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند. 37

2-9 اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند. 42

2-10 آمیزه بازاریابی.. 45

2-11 تحقیقات جاری در مورد بازاریابی حسی.. 46

2-11–1 تفاوتهای بین تجربه و کالا / خدمت... 46

2-12 تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی.. 49

2-13مدل SWIPE. 50

2-13-1 مبانی نظری مختلف... 51

2-13-2 توجه به ابعاد مختلف... 52

2-13-3 ارتباطات مختلف بازاریابی.. 52

2-13-4 نقش متفاوت مشتریان. 52

2-14 نقش آمیزه بازاریابی 4P بازاریابی سنتی در بازاریابی حسی.. 53

2-14-1 محصول. 53

2-14-2 قیمت... 54

2-14-3 توزیع. 54

2-14-4 ترویج.. 55

2-15 عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی.. 55

2-15-1 تجربه. 55

2-15-2 قیمت... 56

2-15-3 چیدمان. 56

2-15-4 تعامل.. 57

2-15-5 تبلیغات دهان به دهان. 57

2-16 بررسی موردی کمپین حسی شرکت گراگم( GERAGEM )58

2-16-1 تجربه محصول شرکت گراگم( GERAGEM )59

2-16-2 ارزش تجربه گراگم( GERAGEM )60

2-16-3 صحنۀ چیدمان گراگم( GERAGEM )61

2-16-4 تعامل هیجانی گراگم( GERAGEM )62

2-16-5 تبلیغات دهان به دهان. 62

2-17 مثالهائی از بازاریابی حسی.. 63

2-18 اجرای موفق بازاریابی حسی.. 65

2-19 مزاياي بازاريابي حسي.. 70

2-20 پیشینه پژوهش.... 73

فصل 3.. 79

روش‌شناسی پژوهش.... 79

مقدمه. 80

3-1 روش‌شناسی پژوهش.... 81

3-1-1 روش تحقیق.. 81

3-1-2 جامعه آماری‌: (N)81

3-1-3 نمونه آماری‌: (n)82

3-1-4 روش یا روش‌های نمونه گیری‌82

3-1-5 ابزار گردآوری داده‌ها82

3-1-5-1 روایی و پایایی پرسشنامه. 83

3-1-6 ابزار تحلیل داده‌ها84

فصل 4.. 85

تجزیه و تحلیل پژوهش.... 85

مقدمه. 86

4-1 ویژگی‌های دموگرافیک جامعه. 87

بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش.... 91

فصل 5.. 107

بحث و نتیجه‌گیری... 107

مقدمه. 108

5-1 خلاصه‌ای از نتایج توصیفی.. 108

5-2 بحث در نتایج.. 109

5-3 پیشنهادات کاربردی.. 115

5-4 پیشنهادهای پژوهشی.. 116

5-5 محدودیتهای پژوهش.... 117

فهرست منابع.. 119

منابع فارسی.. 120

منابع لاتین.. 121

پیوست...123

، ،، ، ،،

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه