جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي مقایسه ای شيوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری هلیکوباکتر هپاتیکوس هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش میکروبیولوژی

بررسي مقایسه ای شيوععفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

زمینه و هدف: سنگ کیسه صفرا یکی از علت های عمده جراحی دستگاه گوارش بوده، علاوه بر این، میزان بیماری های صفراوی و سنگ کیسه صفرا به تدریج رو به افزایش است. اخیرا، نویسندگان متعددی، گزارشاتی مبنی بر حضورDNA هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر های مقاوم به صفرا در درخت صفراوی انسان و کلونیزاسیون در دستگاه صفراوی حیوانات داشته اند. در حال حاضر هدف از این بررسی، طراحی مطالعه مورد-شاهدی برای برسسی حضور گونه های هلیکوباکتر، به خصوص هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم، در سنگ، مایع و بافت بیماران مبتلا به بیماری های صفراوی و مایع صفرای بیماران غیر مبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا(س) بوده است.

مواد و روش ها: سرم خون و مایع صفرای 25 بیمار غیر مبتلا به بیماری های صفراوی تحت کلانژیوپانکرانوگراف برگشتی، به عنوان گروه شاهد جمع آوری گردید. سرم خون، مایع، سنگ و بافت کیسه صفرای 52 بیمار تحت کله سیستکتومی لاپراسکوپی، به عنوان گروه مورد جمع آوری گردید؛ از این بین 24 مورد کله سیتیت حاد و 28 مورد کله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هر سه گروه از لحاض ترکیب سن و جنس قابل مقایسه می باشند. در این نمونه ها، حضور هلیکوباکتر پیلوری بوسیله پرایمر اختصاصی ژن hsp60 ، و پرایمر اختصاصی 16s rRNA برای DNA هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکو باکتر پولوروم بوسیله واکنش های زنجیره ای پلیمرازی مورد ارزیابی قرار گرفت. مایع صفرا در محیط کشت مایع وجامد R (توصیف شده توسط ریچارد و همکاران) کشت داده شد. سرم های خون برای بررسی کمی ایمونوگلوبولین G هلیکوباکتر پیلوری بوسیله تست الیزا مورد ارزیابی گرفت.

نتایج:

21 از 24 (87.5 ٪) بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت حاد و 25 از28 مورد (89.2 ٪) در بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت مزمن ، و 20 از 25 (80 ٪) نفر در گروه شاهد، نشان دهنده افزایش سطح ایمونوگلوبولین G خاص هلیکوباکتر پیلوری بوده اند.

به ترتیب DNA هلیکوباکتر پیلوری در 6 از 24 (25 ٪) مایع صفرا کوله سیستیت حاد و 2 از 28(7%) مایع صفرا کوله سیستیت و 1 از 24 (4.2 ٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت حاد و 1 از 28 (3.5٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت مزمن مزمن تشخیص داده شد. DNA هلیکوباکتر bilis در 1از 24(4.2%)مایع صفرا کوله سیستیت حاد، و 1 از 28 (3.5 ٪) مایع صفرا کوله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هیچ گونه هلیکوباکتر از کشت صفرا بدست نیامد. تمامی نمونه های استخراج شده DNA از لحاظ هلیکوباکتر هپاتیکوس و هلیکوباکتر پولوروم منفی می باشد. تمامی DNA های استخراج شده از مایع صفرای گروه کنترل از لحاظ هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم منفی بوده اند. تمامی DNA استخراج شده از سنگ صفرا از لحاظ حضور ِDNA هلیکوباکتر منفی بوده ند.

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان دهنده حضور DNA هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر بیلیس در کیسه صفرا بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد و مزمن بوده، و ارتباط احتمالی بین DNA هلیکوباکتر یافت شده با بیماری های صفراوی وجود دارد.

کلمات کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس، هلیکوباکتر پولوروم، کله سیستیت حاد، کله سیستیت مزمن، ژن hsp60

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1-1) جنس هلیکوباکتر3

1-1-2) عوامل حدت هلیکوباکتر پیلوری. 5

1-1-3) پروتیین های شوک حرارتی هلیکوباکتر پیلوری. 7

1-1-4) هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 8

1-1-5) هلیکوباکتر بیلیس... 10

1-1-6) هلیکوباکتر پولوروم11

1-2)کیسه صفرا و مجاری صفراوی. 12

1-2-1) فیزیولوژی تشکیل و جریان صفرا12

1-2-2) ترشح صفرا و ترکیب آن. 13

1-2-3) اسیدهای صفراوی. 14

1-2-5) کیسه صفرا و اعمال اسفتکتری. 16

1-3) بیماری‌های کیسه صفرا17

1-3-1) سنگ‌های کیسه صفرا17

1-3-3) سنگهای کلسترولی و لجن صفراوی.19

1-3-4) ریسک فاکتور ها23

1-3-4-1) سن و جنسیت.. 23

1-3-4-2) نژادی و جغرافیایی. 23

1-3-4-3) محیط.. 23

1-3-4-4) اختلالات اکتسابی. 24

1-3-4-5) ارث.. 24

1-3-5) لجن صفراوی. 24

1-3-6)سنگ کلسترولی. 26

1-3-6-1) سنگ‌های پیگمانی. 26

تشخیص... 27

1-3-7) علائم بیماری سنگ کیسه صفرا.28

1-3-7-1) سیر طبیعی. 29

درمان. 30

1-3-7-2) درمان جراحی. 30

1-3-7-3) درمان طبی- حل کردن سنگ کیسه صفرا31

1-3-8) کله سیستیت حاد32

1-3-8-1) مورفولوژی. 35

1-3-8-2) خصوصیات بالینی کوله سیستیت حاد36

1-3-8-3) کله سیستیت بدون سنگ... 36

1-3-9) کله سیستوپاتی بدون سنگ... 37

1-3-10) کله سیستیت آمفیزماتو. 38

1-3-11-1) کله سیستیت مزمن. 38

1-3-11-2) مرفولوژی. 40

1-3-11-3) خصوصیات بالینی کوله سیستیت مزمن. 40

1-3-11-4) خصوصیات بالینی تشخیص کوله سیستیت حاد و مزمن. 40

1-4) اختلالات مجاری صفراوی خارج کبدی. 41

1-4-1) کوله دوکولیتاز و کلانژیت صعودی. 41

1-4-2) آترزی صفراوی خارج کبدی. 42

1-4-2-1) سیر بالینی. 43

1-4-3) تومورها43

1-4-3-1-1) سرطان کیسه صفرا43

1-4-3-1-2)مورفولوژی:44

1-4-3-1-3) خصوصیات بالینی. 44

1-4-3-2) کارسینوم مجاری صفراوی خارج کبدی، از جمله آمپول واتر45

1-4-3-2-1) مورفولوژی. 45

1-4-3-2-2) خصوصیات بالینی. 46

فصل دوم: سوابق مربوط.. 49

فصل سوم: مواد و روشها65

3-1) چکیده روش تحقیق. 66

3-1-2) جامعة مورد مطالعه67

3-1-3) منطقه مورد پژوهش... 68

3-1-4) روش نمونه گيری. 72

3-2-1) آماده سازی سنگ صفرا برای استخراج DNA.. 74

3-2-2) آماده سازی لایه مخاطی کیسه صفرا برای استخراج DNA.. 74

3-2-3) آماده سازی مایع صفراوی برای استخراج DNA.. 74

3-3) روش استخراج DNA به روش کیت سینا ژن. 75

3-4) واکنش زنجیره ای پلیمرازی. 76

3-4-1)مواد77

3-4-1-1) ميكروتيوب ها و نوك سمپلرها77

3-4-1-2) محلول بافري PCR با غلظت 5X.. 77

3-4-1-3) Mgcl 277

3-4-1-4) Kcl78

3-4-1-5) Tris Hcl78

3-4-1-6) مخلوط نوكلئوزيدها (dNTPs)78

3-4-1-7) Taq DNA polymerase. 79

3-4-1-7-1) DNA polymerase Smart79

3-4-1-8) پرايمرها79

3-4-1-9) سايز ماركر80

3-4-1-10) اتيديوم برومايد. 81

3-4-1-11) Loading Buffer81

3-4-1-12) ژل آگاروز81

3-4-2) مواد لازم برای تهیه TBE 1X.. 82

3-4-2-1) طرز تهيه بافر TBE 1X.. 82

3-4-3) نرم افزارهاي مورد استفاده82

3-9) ژل الكتروفورز محصولات PCR.. 90

3-10) کشت هلیکوباکتر91

3-11-1) بررسی میزان IgGهلیکوباکتر پیلوری در سرم خون. 92

3-11-2) شیکر الیزا95

3-11-3) شوینده الیزا96

3-11-4) خواننده الیزا97

3-11-5) مراحل انجام آزمون الیزا که تقریبا در تمام انواع آن مشترک است عبارت است از98

3-11-6) روش کار با کیت Monobind Anti-H. Pylori IgG.. 99

3-11-7) مراحل انجام آزمایش H. Pylori IgG.. 100

فصل چهارم: نتایج.. 102

4-1 ) نتایج مربوط به افراد مورد مطالعه در این پژوهش... 103

4-2) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60در بیماران کله سیستیت مزمن. 114

4-3) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60در بیماران کله سیستیت حاد116

4-4) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60در مایع صفرا گروه شاهد. 118

4-5) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی تست IgGهلیکوباکتر121

4-6) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی BMI127

4-7) نتایج مربوط به ژن 16s rRNAهلیکوباکتر بیلیس... 131

4-8) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 133

4-9) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پولوروم133

4-10) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در سنگ کیسه صفرا در بیماران کله سیستیت مزمن. 133

4-11) نتایج مربوط به کشت هلیکوباکتر133

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 134

پیشنهادات.. 148

منابع. 149

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه