جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان بانک صادرات مورد مطالعه غرب استان مازندران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A )

گرایش : مالی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

هدف پژوهش حاضر ، تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان بانک صادرات بر اساس مدل والتون (مورد مطالعه غرب استان مازندران )می باشد . تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق را 420 نفر از کارکنان بانک صادرات (غرب استان مازندران ) تشکیل می دهد ، برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است که با توجه به این جدول حجم نمونه 201نفر تعیین گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.و همچنین از دو پرسشنامه تعهد سازمانی توسط مودای، استیرز و پورتر و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد ، در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه: بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان رابطه وجود دارد (497/0= r) بین وابستگی اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.(707/0= r) بین انسجام اجتماعی بر تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد.(622/0= r) بین محیط کار ایمن و بهداشتی بر تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد.(595/0= r)بین تأمین فرصت رشد وامنیت مداوم برتعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد. (587/0= r) بین توسعه قابلیت های انسانی بر تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد. (727/0= r)بین پرداخت منصفانه و کافی بر تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد. (643/0= r)بین فضای کلی زندگی بر تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد. (640/0= r)بین قانون گرایی بر تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد.(617/0= r)

کلمات کلیدی : کیفیت زندگی کاری – تعهد سازمانی – مدل والتون

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1. مقدمه.................................................................................................................. 2

1-2. بیان مسأله............................................................................................................ 2

1-3. اهداف تحقیق...................................................................................................... 3

1-3-1. هدف اصلی تحقیق.................................................................................... 4

1-3-2. اهداف فرعی تحقیق .................................................................................. 4

1-4.اهمیت و ضرورت موضوع.................................................................................... 4

1-5. فرضيه های تحقیق............................................................................................... 5

1-5-1. فرضیه اصلی پژوهش ................................................................................ 5

1-5-2. فرضیه های فرعی پژوهش ....................................................................... 5

1-6. چارچوب نظری .................................................................................................. 6

1-6-1. مبانی سرچشمه های نهضت کیفیت زندگی کاری ....................................... 6

1-6-1-1. الگوی ریچارد والتون ........................................................................... 7

1-6-2. مدل سه بخشی تعهد سازمانی .................................................................... 7

1-7. مدل مفهومی تحقیق............................................................................................. 12

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات............................................................................... 12

1-8-1. کیفیت زندگی کاری ................................................................................. 12

1-8-2. تعهد سازمانی ......................................................................................... 13

1-8-3. تعریف عملیاتی متغیر ها ......................................................................... 14

1-8-3-1. متغیر مستقل کیفیت زندگی کاری ......................................................... 14

1-8-3-2. متغیر وابسته تعهد سازمانی ................................................................... 17

1-8-4. تعریف واژه ها ...................................................................................... 18

1-9. قلمرو تحقیق...................................................................................................... 19

1-9-1 قلمروزمانی .............................................................................................. 19

1-9-2.قلمرو مکانی............................................................................................ 19

1-9-3. قلمرو موضوعی........................................................................................ 19

1-10. جمع بندی ...................................................................................................... 19

فصل دوم: ادبيات موضوعی تحقيق

بخش اول:مبانی نظریکیفیت زندگی کاری ................................................................. 22

2-1. مقدمه........................................................................................................... 22

2-1-1. مبانی سرچشمه نهضت کیفیت زندگی کاری ............................................... 22

2-1-2. مفاهیم کیفیت زندگی کاری ....................................................................... 22

2-1-3. تعاریف کیفیت زندگی کاری ..................................................................... 26

2-1-3-1. الگوی ارائه شده توسط والتون .............................................................. 33

2-1-4. نقش فرایند منابع انسانی در ارتقاء کیفیت زندگی کاری ............................... 35

2-1-5. آموزش و بالندگی و برنامه ریزی منابع انسانی ........................................... 36

2-1-6. بهداشت و ایمنی .................................................................................... 36

2-1-7. جبران خدمت ........................................................................................ 36

2-1-8. اهمیت کیفیت زندگی کاری .................................................................... 36

2-1-9. تاثیر متقابل بهره وری بر کیفیت زندگی کاری ............................................ 37

2-1-10. ارتباط بین عملکرد سازمان و کیفیت زندگی کاری ................................... 38

2-1-11. فنون بهسازی محیط کار ......................................................................... 40

2-1-12. امنیت شغلی ......................................................................................... 40

2-1-13. نظام مشارکت کارکنان ........................................................................... 41

2 -1-13- 1.مشارکت چیست ........................................................................ 41

2-1-13-1-1.درگیری ذهنی و عاطفی .............................................................. 41

2-1-13-2-1.انگیزش برای یاری دادن ............................................................ 41

2-1-13-3-1.پذیرش مسئولیت ....................................................................... 42

2-1-14. ارتباط بین نظام مشارکت و بهبود کیفیت زندگی کاری   ............................ 42

2-1-15. کیفیت زندگی کاری از طریق در گیر کردن کارکنان   ................................ 43

2-1-16. حلقه های کیفیت   ................................................................................ 44

2-1-17. سیستمهای اجتماعی فنی   ...................................................................... 45

2-1-18. عزم همگانی   ....................................................................................... 46

2-1-19. گروه های مستقل کاری   ....................................................................... 46

2-1-20. بهبود کیفیت زندگی کاری   .................................................................... 47

2-1-21. راهبرد بهبود کیفیت زندگی کاری   .......................................................... 48

2 -1-21- 1.راههاي متداول براي ايجاد سبكي نو در سازمان................................ 50

2-1-22. کیفیت زندگی کاری بر اساس فلسفه تخصص زدایی  ............................. 51

2-1-23. مدیریت و کیفیت زندگی کاری   ............................................................ 52

2-1-24.نتایج و محدودیت های کیفیت زندگی کاری ............................................ 52

2-1-25. ویژگی های یک سازمان برخوردار از کیفیت زندگی کاری بالا .................. 53

2-1-26. تاثیر عوامل فردی سازمانی بر کیفیت زندگی کاری   ................................. 54

2-1-27. عوامل موثر در اجرای برنامه کیفیت زندگی کاری   ................................. 55

بخش دوم: تعهد سازمانی .......................................................................................... 57

2-2-. مفاهیم تعهد سازمانی .................................................................................. 57

2-2-1. تعاریف عملیاتی تعهد سازمانی ................................................................. 59

2-2-2. دیدگاه هایی درمورد کانون تهعد سازمانی ................................................. 60

2 -2-2- 1.دیدگاه ریچرز ............................................................................. 60

2 -2-2- 2.دیدگاه بکر و بیلینکس ................................................................. 61

2 -2-2- 3.تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی یا چند بعدی ............................... 62

2 -2-2- 4.الگوی چند بعدی تعهد سازمانی .................................................... 62

2 -2-2- 5.مدل سه بخشی تعهد سازمانی ...................................................... 65

2-2-3. انواع تعهد سازمانی   .............................................................................. 69

2-2-4. شیوه های تغییر تعهدسازمانی در کارکنان سازمان ها .................................. 70

2-2-5. نتایج و پیامد های تعهد سازمانی ............................................................... 72

2-2-6. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی   ........................................................... 72

2 -2-6- 1.ویژگیهای شخصی   ...................................................................... 73

2 -2-6- 2.ویژگیهای تجربیات شغلی   .......................................................... 73

2 -2-6- 3.ویژگیهای تجربیات کاری     ......................................................... 74

2 -2-6- 4.ویژگیهای سازمانی     ................................................................... 74

بخش سوم: مروری بر ادبیات و تحقیقات انجام گرفته ................................................ 75

2-3-. تحقیقات انجام گرفته کیفیت زندگی کاری تعهد سازمانی............................. 75

2-3-1. تحقیقات انجام گرفته کیفیت زندگی ازسال 1979......................................... 84

2-3-2. تحقیقا انجام شده داخلی و خارجی تعهد سازمانی  .................................... 86

2-3-3. تحقیقات در مورد تعهد سازمانی بعنوان متغیر مستقل ................................. 89

3-3-4. تحقیقات در مورد تعهد سازمانی بعنوان متغیر وابسته   ................................ 90

3-3-5. تحقیقات تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری ........................................... 90

2-4. جمع بندی و نتیجه گیری ............................................................................. 93

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

3-1. مقدمه................................................................................................................. 96

3-2. روش تحقیق....................................................................................................... 96

3-3. جامعه و نمونه آماری........................................................................................... 96

3-4. ابزار های گرداوری داده....................................................................................... 96

3-5. روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................... 97

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................... 98

فصل چهارم: توصيف و تحليل داده‌هاي تحقيق

4-1. مقدمه................................................................................................................ 100

4-2. بررسی آمار توصیفی........................................................................................... 100

4-2-1. توزیع فراوانی جنسی افراد نمونه .............................................................. 102

4-2-2. نمودارتوزیع فراوانی شغل افراد نمونه....................................................... 103

4-2-3. توزیع سابقه کاری افراد نمونه.................................................................. 105

4-2-4. توزیع تحصیلات افراد نمونه................................................................... 107

4-3. تحلیل استنباطی داده های تحقیق......................................................................... 107

4-3-1. آزمون فرضیه اصلی ............................................................................... 107

4-3-2. فرضیه های فرعی پژوهش ..................................................................... 108

4 -3-2-1.آزمون فرضیه اول ........................................................................... 108

4 -3-2- 2.آزمون فرضیه دوم.......................................................................... 111

4 -3-2- 3.آزمون فرضیه سوم.......................................................................... 114

4 -3-2- 4.آزمون فرضیه چهارم....................................................................... 116

4 -3-2- 5.آزمون فرضیه پنجم......................................................................... 119

4 -3-2- 6.آزمون فرضیه ششم......................................................................... 121

4 -3-2- 7.آزمون فرضیه هفتم......................................................................... 124

4 -3-2- 8.آزمون فرضیه هشتم ....................................................................... 127

4-3-3. آزمون فرضیه اصلی نهایی ....................................................................... 130

4 -3-3- 1.آزمون مدل رگرسیون نهایی ............................................................ 131

4-3-4. فرضیه پیشنهادی ..................................................................................... 132

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پیشنهادات

5-1. مقدمه................................................................................................................ 135

5-2. خلاصه یافته های تحقیق..................................................................................... 135

5-2-1. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی1......................... 136

5-2-2. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی2......................... 136

5-2-3. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی3......................... 137

5-2-4. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی4......................... 138

5-2-5. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی5......................... 138

5-2-6. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی6......................... 139

5-2-7. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی7......................... 140

5-2-8. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه فرعی8......................... 140

5-2-9. نتیجه گیریبحث و مقایسه با تحقیقات دیگرفرضیه اصلی .......................... 141

5-3. پیشنهادهای حاصل از تحقیق............................................................................. 141

5-3-1. پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق وعمومی ............................. 141

5-3-2. پیشنهادهای حاکی از یافته های تحقیق...................................................... 142

5-3-3. پیشنهاد برای تحقیقات آتی....................................................................... 143

5-4. محدودیتهای تحقیق .......................................................................................... 144

منابع و مآخذ............................................................................................................. 145

پيوست...................................................................................................................... 151


نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه