جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشدM.A

رشته : حقوق

گرايش :حقوق خصوصي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت انجام تحقيق

سوالات تحقيق

روش تحقيق

پيشينه تحقيق

ساختار تحقيق

1

1

2

3

4

4

4

فصل اول : مفهوم قاعده احسان

 

مبحث اول : مفهوم قاعده فقهي و مشخصات قاعده حقوقي

گفتار اول : مفهوم قاعده فقهي

الف) قاعده

ب) فقه

ج) وي‍‍ژگي قواعد فقهي

گفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقي

الف) كلي بودن

ب) الزامي بودن

ج) ضمانت اجرا

د) قلمرو اجتماعي داشتن

گفتار سوم : معناي لغوي و اصطلاحي قاعده  

الف) معني لغوي قاعده

ب) معناي اصطلاحي

مبحث دوم : تعريف قاعده فقهي

گفتار اول : فرق قاعده فقهي با مسئله فقهي و ضابطه فقهي

الف) فرق قاعده با مسئله فقهي

ب) قاعده فقهي و ضابطه فقهي

گفتار دوم : اقسام قواعد فقهي

مبحث سوم: تعريف قاعده احسان

گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي احسان

گفتار دوم: معناي اصطلاحي احسان

گفتار سوم : شرايط لازم براي تحقق احسان

الف : دفع ضرر از متضرر

ب : الضرورات تبيح المحظورات

گفتار چهارم : قاعده احسان از ديدگاه فقها

1)قاعده احسان از ديدگاه شيخ طوسي

2)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم مير فتاح

3)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني

4)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم ميرزا حسن بجنوردي

مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان

1 ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف

2 ) رابطه قاعده احسان با تسبيب

3 ) رابطه قاعده   احسان بالاضرر

مبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان يکي از دلايل قاعده اضطرار

1 ) اضطرار به غير براي دفع ضرر ديگري

2 ) اضرار به غير براي دفع ضرر از او

3 ) اضرار به خود براي دفع ضرر ازغير

4 ) اضرار به غير دفع ضرر از جامعه

 

 

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

10

10

10

10

12

12

13

15

20

20

21

21

21

23

24

27

28

30

34

35

37

38

39

39

 

 

 

 

فصل دوم : مدارک قاعده احسان

 

گفتار اول : قرآن

گفتار دوم : سنت

گفتار سوم : اجماع

گفتار چهارم : عقل

43

46

47

49

 

فصل سوم :شرايط تاثير احسان بر مسئوليت مدني

 

گفتار اول : دفع ضرر

گفتار دوم : جلب منفعت

گفتار سوم : اقدامات انسان دوستانه:

گفتار چهارم : قصد احسان

گفتار پنجم : وقوع ضرر از ناحيه احسان کننده

گفتار ششم : بررسي معيارهاي احسان واقعي

گفتارهفتم : شرايط تاثير احسان بر مسئوليت مدني

الف) قصد احسان

ب) احسان واقعي

گفتار هشتم :جلب منفعت براي متضرر

گفتار نهم : دفع خطر

گفتار دهم : وقوع افراط و تفريط از ناحيه احسان کننده

گفتار يازدهم :وجود تناسب بين ضرر دفع شده و ضرر وارد شده

 

 

 

 

54

55

56

59

61

63

63

63

65

68

69

69

69

فصل چهارم : مصاديق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه

 

 

مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نيت

گفتار اول: قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع

گفتار دوم : مقوله حسن نيت در قاعده احسان

الف ) حسن نيت بدون شائبه غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان

مبحث دوم : جريان قاعده احسان در مواردي از قانون مدني

گفتار اول : عدم تعارض بين ماده 328 قانون مدني و قاعده احسان

گفتار دوم : جريان قاعده احسان در ماده 330 قانون مدني

گفتار سوم : نقش قاعده احسان در ماده 267 قانون مدني

گفتار چهارم : جايگاه قاعده احسان در ماده 306 قانون مدني

مبحث سوم : قلمرو قاعده احسان

1 ) نظريه دفع ضرر و مصاديق آن

2 ) نظريه جلب منفعت و مصاديق آن

3 ) نظريه مورد قبول

گفتار پنجم : دخالت فضولي

گفتار هفتم : موراد احسان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع و ماخذ

72

72

73

74

74

74

75

76

77

82

82

84

85

88

89

90

93

94

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه