جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.SC)

رشته مهندسي معماري

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

 

واژه­های کلیدی: موزه، خط، معماری پایدار، اردبیل.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده1

فصل اولكليات پژوهش

۱-۱- مقدمه:3

۱-۲- بیان مسئله:3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:4

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱)4

۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:5

۱-۶- اهداف تحقیق:5

۱-۶-۱- اهداف کلی:5

۱-۶-۲- اهداف ویژه:5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروههای زینفع:5

۱-۸- سوالات تحقیق:5

۱-۹- فرضیه­های تحقیق:6

۱-۱۰- روش تحقیق:6

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:6

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره)7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده­ها:7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):7

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها:7

فصل دومادبيات پژوهش

۲- ادبیات موضوع. 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱)9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ها13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ها14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ها15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه­ها15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه­ها17

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه18

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ها در توسعه پایدار. 18

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷)19

۲-۲-۱- خط (جدول شماره ۲-۸)20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹)20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰)21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱)21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲)22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳)23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر. 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران:25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی:26

۲-۲-۱۱- خط فارسی:26

۲-۳-۱- پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴)27

۲-۳-۲- معماری پایدار (جدول شماره ۲-۱۵)28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)29

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار. 30

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸)31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹)32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار. 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی. 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی. 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک... 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک... 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها35

۲-۳-۱۴- انرژی باد35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت.. 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش.. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف.. 38

۲-۳-۲۵- سیستم فاضلاب.. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی. 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک... 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک... 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک)41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری. 42

فصل سوماصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه­ها44

۳-۲- اندازه­های بدن انسان. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱)45

۳-۴- ورودی و گیشه45

۳-۵- امنیت و اطلاعات.. 46

۳-۶- سیرکولاسیون. 46

۳-۷- فضای اداری. 46

۳-۸- گالری­ها47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار. 48

۳-۱۰- انبارها48

۳-۱۱- فضای سبز موزه48

۳-۱۲- آمفی تئاتر. 49

۳-۱۳- کتابخانه49

۳-۱۴- پژوهشی. 50

۳-۱۵-آموزشی. 50

۳-۱۶-پارکینگ... 50

۳-۱۷- تاسیسات.. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی. 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی. 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی. 54

فصل چهارمبررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱)61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵)65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷)67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹)68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱)70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳)72

فصل پنجممطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل. 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل. 76

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل. 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل. 77

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)77

۵-۳-۲-توصیه­های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲)78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲)80

فصل ششمتجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتممبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ:99

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه