جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تعیین تلاش مالیاتی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی و غیر نفتی 2006-1995

پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسي ارشد  M.A

گرايش توسعه اقتصادی و برنام ه­ريزی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

نقش و جایگاه دولت ها در کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است و علی رغم دیدگاه های مختلف در زمینه ی میزان دخالت دولت ها، نقش دولت ها در اقتصاد کشورها اجتناب ناپذیر است.از طرفی دولت ها برای ارایه خدمات عمومی ملزم به صرف هزینه های کلان می باشند. تامین مالی چنین هزینه هایی از طرق مختلف صورت می پذیرد، که یکی از آن ها مالیات ها است.

مالیات در واقع مشارکت در هزینه های جامعه محسوب می شود، به همین دلیل افراد به نسبت برخورداری از امکانات جامعه بایستی در هزینه های آن نیز مشارکت داشته باشند. در بسیاری از کشورهایی که به دریافتی های غیر مالیاتی وابسته اند، به درستی از ظرفیت های مالیاتی موجود در کشورها استفاده نمی شود. لذا موضوع این تحقیق به بررسی میزان استفاده تعدادی از کشورهای در حال توسعه از ظرفیت مالیاتی خود و تعیین مقدار تلاش مالیاتی آن ها می باشد. از این رو در قالب الگوی رگرسیون خطی به بررسی عوامل موثر اقتصادی و هم چنین متغیر شاخص فساد دولتی بر ظرفیت مالیاتی پرداخته می شود. الگوی ظرفیت مالیاتی طی دوره 2006-1995 برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی با استفاده از داده های تابلویی ارایه شده است. سپس با استفاده از ظرفیت مالیاتی تخمین زده شده، مقدار تلاش مالیاتی تعیین می گردد.

نتایج حاکی است که در کشورهای نفتی به دلیل وابستگی به دریافتی های نفتی، ضرایب متغیرها معنادار نمی باشد ولی در کشورهای غیر نفتی همگی معنادار و قابل پیش بینی بوده است. هم چنین تلاش مالیاتی کشورهای نفتی به دلیل وابستگی به دریافتی های نفتی کمتر از کشورهای غیر نفتی است. البته میزان کم تلاش مالیاتی در کشورهای نفتی نشان دهنده ی عدم استفاده درست از ظرفیت مالیاتی، در این گونه کشورها        می باشد.

واژگان کلیدی: مالیات، پایه مالیاتی، ظرفیت مالیاتی، تلاش مالیاتی، داده های تابلویی.

فهرست مطالب

         عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه................................…................................................................................................1

1-2 شرح و بیان مساله............…...................................................................................................2

1-3 اهداف تحقیق.........................................................................................................................5

1-4 اهمیت و ارزش تحقیق..........………………………………………………....5

1-5 کاربرد نتایج تحقیق............………………………………………………….6

1-6 فرضیه های تحقیق............…………………………………………………...6

1-7 روش تحقیق....................…………………………………………………....6

1-8 کلید واژه...........................…………………………………………………..7

1-9 خلاصه فصل........... ...………………………………………………….…..9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1 مقدمه...................……………………………………….….……………..10

2-2 مفهوم کلی مالیات و نقش آن در اقتصاد .............…………….…………………....11

2-3 پایه و نرخ مالیاتی..............…………………………….……………………..12

2-4 درآمدهای دولت .................…………………………….…………………...13

2-5 اصول مالیات..................……………………………….…………………....13

2-6 کارایی اقتصادی مالیات.............………………………………….…………....14

2-7 مفهوم ظرفیت مالیاتی....................…………………………………………….14

2-8 ساختار انواع ظرفیت مالیاتی......................……….……………………………....15

2-9 عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی...................………………………….………….....16

         2-9-1 عوامل موثر بر توان افراد به پرداخت مالیات..............….…………..………....16

         2-9-2 عوامل موثر بر توان دولت در جمع آوری مالیات............….……..…………...17

2-10 تلاش مالیاتی .....................………………….…………….………………..18

2-11 مروری بر مطالعات تجربی...............……..…….……………..………….……19

         2-11-1 مطالعات داخلی..............................………...……….………………....19

         2-11-2 مطالعات خارجی..................…..……….…...……………………….29

2-12 خلاصه فصل ............................………………….…………………...……..39

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه........…………………………………….…………………..............41

3-2 ارائه الگوی نسبت مالیاتی................…………………………………………....41

3-3 الگوی مورد بررسی....………………………………………………..............42

3-4 قلمرو زمانی تحقیق و منابع داده ها................……………………………….…….46

3-5 روش برآورد الگو........………………………...…………………….…….48

3-5-1داده های تابلویی................…………..……………….……….……....48

         3-5-2 بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن......…….…….………...51

         3-5-3 اثرات ثابت و تصادفی.........…..……...…………………………..…....52

3-6 آزمون های روش داده های تابلویی..............…………………...…………….….56

3-7 خلاصه فصل.................…………………………………………………….57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج برآوردی

4-1 مقدمه.........……………………………………………………………....59

4-2 برآورد الگوی ظرفیت مالیاتی برای کشورهای نفتی ........…………………………....59

4-3 برآورد الگوی ظرفیت مالیاتی برای کشورهای غیر نفتی ........………………………..62

4-4 نتایج برآورد کشورهای نفتی و غیر نفتی............………………………………….64

4-5 تاثیر عامل نهادهای اجتماعی.........…………………………………………….67

4-6 مقایسه نسبت مالیاتی و ظرفیت مالیاتی..………………………………………....68

4-7 تعیین مقدار تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی....………………...69

4-8 شکاف مالیاتی……………….…………………………………………..70

4-9خلاصه فصل.……………………….…...……………………………….71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه......…………………………………………………………….....73

5-2 آزمون فرضیه ها......……………………...……………………………….74

5-3 محدودیت های تحقیق........………………..……………………………….76

5-4 پیشنهادات...........……………………..………………………………….76

           5-4-1پیشنهادات برای مطالعات آتی…………….......…………..…………...76

         5-4-2 پیشنهادات سیاستی............…..………………………….…………...77

5-5 نتیجه گیری…………………………………………………………….77

منابع و ماخذ..............…………………………………………………...…….80

ضمایم ………………………………………….……………...………….85

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه