جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

کنترل مد لغزشی مبدل های غیر متقارنdc- dc ازنوع تشدید سری موسوم به نوع مهارشده(Clamped)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.sc.))

گرایش :مهندسی برق-قدرت

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيــده

مبدل هاي سوييچينگ Dc-Dc مدارهاي الكترونيك قدرت هستند كه امروزه موارد استفاده زيادي پيدا كرده اند. هدف از كنترل اين مبدل ها بدست آوردن ولتاژ خروجي ثابت ضمن تغييرات ولتاژ ورودي و مقاومت بار مي باشد. كنترل كننده هاي كلاسيك در حالت خاص تغييرات با دامنه بزرگ ولتاژ ورودي و مقاومت بار, نارسايي هايي دارد و رفتار غير خطي سيستم باعث شده است تا اين كنترل كننده هاي كلاسيك PIDدر عمل با چالش هايي روبرو گردند.در اين پايان نامه طراحي و ساخت يك كنترل كننده مد لغزشي تطبيقي از نوع درجه 1 و درجه 2 براي مبدل هاي DC-DCتشديد سري از نوع مهار شده به منظور كنترل ولتاژ خروجي مبدل و مقاوم نگهداري آن نسبت به تغييرات ناخواسته بار خروجي مبدل (مقاومت R) و نيز تغيير پارامترهاي مبدل ارائه مي گردد.طراحي كنترل كننده با استفاده از معادلات متوسط گيري شده مشروح در [1] مي باشد.

   هدف از انجام اين پايان نامه نشان دادن توانايي بيشتر كنترل كننده مد لغزشي بخصوص مد لغزشي درجه 2 در مقايسه با ساير روش هاي كنترلي بكار رفته در گذشته مي باشد.

واژه های اساسی:مبدل های سوییچینگ DC/DC_کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی_مبدل DC-DC تشدید سری_معادلات متوسط گیری شده.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

چکیده   .............................................................................................................................. .........................   و

فهرست مطالب ................................................................................................................................................ ت

فهرست اشکال ................................................................................................................................................ ن

سمبل ها, اختصارها و اندیس ها .................................................................................................................... س

فصل اول :مقدمه

1- 1مقدمه.........................................................................................................................................................1

1-2کنترل غیر خطی..........................................................................................................................................2

فصل دوم: مبدل رزنانسی

1-2کلیات الکترونیک قدرت................................................................................................................................................5

2-2 مبدل های انرژی پایه..................................................................................................................................6

3 -2مبدل های dc-dc.......................................................................................................... ...........................7

3 -2-1 مدلسازی مبدل های dc-dc..............................................................................................................7

3 -2-2 تئوری کنترل با ساختار متغییرvss.....................................................................................................7

3 -2-3منابع غیر خطی کننده در مبدل های الکترونیک قدرت............. ...........................................................8

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

2-4 مبدل رزنانسی سری.................................................... ................................................................................8

2-5مبدل موازی........................................................................... ....................................................................12

2-7 مبدل رزنانسی سری- موازی.................................................................... ...................................................14

2-8مراحل یافتن کنترل کننده مناسب..................................................................................................................19

2-9ایزوله کردن ترانسفورماتور.......................................................................................... ................................21

2-10عملکرد یک مبدل DC-DC.......................................................................................................................................23

2-11 طراحی مبدل..........................................................................................................................................22

2-11-1انتخاب نسبت تبدیل ترانسفورمر..........................................................................................................22

2-11-2 انتخاب duty –cycle ولتاژ خروجی.................................................................................................24

2-11-3انتخاب Ls.............................................................................................................................24

2-12مشخصه های عمومی مبدل.........................................................................................................................25

2-13 ایجاد هارمونیک.........................................................................................................................................27

2-14 علت ایجاد اعوجاج هارمونیکی .................................................................................................................29

فصل سوم :سوابق کارهای انجام شده

3-1 ساختارZVT.............................................................................................................................................30

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

2-3کنترل غیر خطی همزمان دو پل فعال.......................................... .................................... .........................32

3-3ساختار کلی DAB........................................................................ ..........................................................33

3-5 مدلسازی مبدل................................................................................................................. .........................34

6-3 کنترل مبدل رزنانسی سری....................................................... ..............................................................35

7-3کنترل برپایه عناصر غیر فعال................................................................................. .................................35

فصل چهارم کنترل کننده مد لغزشی

4-1 تاریخچه کنترل کننده مد لغزشی..............................................................................................................37

4-2 سیستم های SMC.................................................................................... .............................................38

4-3 تعاریف اساسی کنترل کننده مد لغزش......................................................................... ............................40

4-4 روش های سوییچ کردن.................................................................................. ............ .........................41

4-4-1روش سوییچ کردن با مرتبه ثابت........................................... ..............................................................41

4-4-2 روش سوییچ کردن با مرتبه آزاد.................................................................. .......................................42

4-4-3 روش لغزشی نهایی............................................................................. ...............................................42

4-4-4 روش لغزش غیر متمرکز.............................................................................. .......................................42

4-5 شرایط رسیدن به سطح لغزش.................................................................. ................................................42

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

4-5-1 روش مستقیم سوییچ کردن.................................................................. ...............................................43

4-5-2 روش تابع لیاپانف........................................................................ .......................................................43

4-6 پدیده لرزش................................................................................................................... ........................44

4-7 طرح مسئله کنترل کننده مد لغزشی............................................. .............................................................44

4-8 مرتبه لغزش.................................................................................................... ........................................46

4-9 قانون کنترل.............................................................................................................. ..................................46

4-10 کنترل لغزشی مرتبه اول.......................................................... ........................... ......................................47

4-10-1 روش با بهره ثابت............................................................................................ ...................................48

4-10-2 روش با بهره وابسته به حالت............................................................................... ............. ...................48

3-11 کنترل حالت لغزشی مرتبه دوم................................................................. ................... .............................50

4-11-1 طرح مسئله کنترل حالت لغزشی مرتبه دوم............................................ ...... .........................................51

4-12 عدم قطعیت در سیستم های غیر خطی.......................................................................... ............................54

فصل پنجم طراحی کنترل کننده مد لغزشی و نتایج شبیه سازی ها

1-5 اصول اولیه کنترل کننده مد لغزشی................................................................... ... ...................................63

 

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

2-5بررسی کنترل مد لغزشی از نظر هندسی................................................. ................... ......... .....................63

3-5مرحله اول طراحی مد لغزشی........................................................................ ..... ..... ..... .........................58

4-5تعریف سطح سوییچینگ...................................................................... ....................................................60

5-5 بدست آوردن انرژی کنترلی معادل Ueq................................................ ........................................60

6-5بدست آوردن انرژی کنترلی معادل U........................................................ .............. ......................61

5-7 طراحی کنترل کننده مد لغزشی در مبدلdc-dc مشروح [1]........................................................ ............61

5-8 طراحی کنترل کننده PID ............................................................................ ...........................................67

5-9  طراحی کنترل کننده مد لغزشی................................................................... .........................................75

نتیجه گیری............................................................................................................. .......................................78                

پیشنهادات................................................................................................................ .....................................79

منابع...................................................................................................................... .........................................80

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه