جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرايش جزا و جرم شناسي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

جرم پدیده هولناکی که پدید آمدن آن چه برای بزهکار و چه برای بزه دیده و همچنین جامعه پیامدهای هولناک و هراس آوری دارد. مطالعات در باب کم و کیف و ابعاد گوناگون جرم را لومبروز از قرن 19 آغاز کرده واین تحقیقات تاکنون ادامه داشته است. زمینه هایی که استعداد بروز جرم را به میزان زیادی افزایش می دهد و در شکل گیری این خلق و خوی تعرض گر نقش دارد یکی از سوالات مهمی است که ذهن مطالعه گران حیطه جرم را همواره به خود مشغول می کرده است. در این میان با نگاهی به گذشته علم و به طور مشخص پس از بقراط با اصطلاحاتی آشنا برخورد می کنیم (اخلاط، امزاج، ارکان و ...) که گویندگان آنها سعی دارند به شکل های مختلف بگویند این سازندگان بدن انسان در شکل گیری انواع خلق و خوها، احساسات و عواطف (به طور مثال خلق و خوی جرم گرایانه) نقش تعیین کننده ای دارند. هدف از متن پیش رو بازشناسی همین موضوع می باشد. اخلاط اربعه و شکل گیری جرم- آیا بین اخلاط یا طبع های چهارگانه صفرا (گرم و خشک) دم (گرم و تر) بلغم (سرد و تر) و سودا (سرد و خشک) و ایجاد خلق و خوی مجرمانه، کمیت و حتی کیفیت جرم ارتباط وجود دارد؟ آیا این موضوع در مطالعات جرم شناسی مدرن نیز می تواند جایگاهی داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات نیازمند آن بود که به شرح مبسوطی از مفاهیم اصلی اطراف این موضوع پرداخته شود. مفاهیمی مانند شخصیت و ارتباط آن با موضوع مزاج- تشریح شخصیت جنایی و همچنین امزاج و اخلاط اربعه و تحلیل نقش آن در پیدایش بزه- که با دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی این موضوع در مورد کنکاش قرار داده ایم. مطالعه میدانی از جامعه آماری پانصد نفر زندانی، زندان اصفهان و نیز مشاهده بیش از پانصد نفر مجرم در دادگستری این شهر می باشد. در این پایان نامه توانسته ایم به این نتیجه برسیم که بین مزاج افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد. خروجی حاصل نشان می دهد که فراوانی مزاج دم و صفرا از سایر گروه ها بیشتر بوده و تفاوت معناداری با سودا و بلغم دارد.

 

واژگان کلیدی: جرم، شخصیت،تیپ، مزاج یا طبایع، اخلاط اربعه.

فهر ست مطالب


عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده1

فصل اولکلیات تحقیق

-1-1مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 6

1-3-پیشینه تحقیق 7

1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 9

1-5- اهداف... 9

1-6- سوالات پژوهش 9

1-7- فرضیه ها پژوهش.... 10

1-8-روش تحقیق.. 10

1-9- ساماندهی تحقیق 11

1-10- نگاهی ویژه به تعریف اصطلاحات تخصصی.. 12

فصل دوم: ماهیت شخصیت

2-1- تعریف شخصیت... 15

2-2- شخصیت از دیدگاه اسلام و سنت... 19

2-2-1- ماهیت شاکله.................................................................................................................................19

2-2-1-1- نیت... 20

2-2-1-2- خلق و خوی.. 21

2-2-1-3- مذهب... 22

2-2-1-4- هیئت و ساخت روانی.. 23

2-3- شکل گیری شاکله یا شخصیت در دوران جنینی.. 24

2-4- مراحل رشد شخصيت... 27

2-4-1- دوره شيرخوارگي (تولد تا 2 سالگي)27

2-4-2- دوره پيش‌دبستاني (كودك اول، 2-5 سالگي)30

2-4-3- دوره دبستاني (كودكي ميانه) (6-12 سالگي)30

2-5- دوره بلوغ. 31

2-6- عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت... 31

2-6-1- منش.... 31

2-6-1-1- انواع منش.... 31

2-6-2- مزاج‌ها34

2-7- روان. 36

2-8- نقش محیط در شخصیت... 39

2-9- نظرّيه‌هاي شخصيت... 41

2-9-1- نظرّيه‌هاي روانكاوانه، فرويد، يونگ، و آدلر. 41

2-9-2- نظرّيه‌هاي شناختي به عنوان نمونه نظرّيه جرج كلي.. 43

2-9-3- نظرّيه‌هاي تحليل عاملي شامل نظرّيه كاتل و آيزنك.... 44

2-10- مزاج و اخلاط.. 45

فصل سوم:جرم و شخصیت

3-1- تعریف شخصیت جنایی و انواع آن. 46

3-2- تحقیق علمی در شخصیت مجرمان. 48

3-3- جرم و شخصیت ضد اجتماعی 54

3-3-1- ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی.. 55

3-3-2- ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت... 56

3-3-3- شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی . 57

3-3-4- سیر اختلال شخیصت ضد ا جتماعی 57

3-3-5-الگوی خانوادگی.............................................................................................................................57

3-4- جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی.. 58

3-4-1- ارتباط بین نابسامانی های بدنی و جرم. 59

3-4-1-1- نارسائیهای آنتروپولوژیک و مرفولوژیک.... 59

3-4-1-2- نارسائیهای فیزیولوژیابی.. 60

3-5- نظریه مجرم مادرزاد و نکاتی از کتاب «انسان جنایتکار»62

3-5-1- ریشه نظریه مجرم مادرزاد. 63

3-5-2- محتوی نظریه مجرم مادرزاد (بالفطره)63

3-6- نظریه های تیپ شناسی شخصیت... 66

3-6-1- طبقه بندی ایتالیائی از بزهکاران.....................................................................................................66

3-6-2- طبقه بندی کرچمر. 69

3-6-3- طبقه بندي رواني شلدن. 71

3-6- 4- نظریه نارسائیهای غدد....................................................................................................79

3-6-4-1-نظریه‌های زیست – شیمیایی و عصب شناختی.........................................................................80

3-6-4-2- تحقیقات آماری در ارتباط با نارسائیهای مغز و بزهکاری.........................................................81

3-6-5- نظریه روانی – زیست شناختی......................................................................................................81

3-6-5-1- عوامل ژنتیک و جرم.................................................................................................................81

3-6-5-2- خانواده .....................................................................................................................................82

3-7- وراثت از نظر علمی............................................................................................................................85

3-8- جرم و شخصیت از دیدگاه قرآن.........................................................................................................88

3-9- سیما شناسی.. ........................................................................................................................................91

فصل چهارماركان، اخلاط و جرم

4-1- پیشگفتار 94

4-2- تعریف ارکان یا عناصر طبیعت... 95

4-3- موقعیت مکانی عناصر نسبت به یکدیگر. 95

4-3-1- خاک... 95

4-3-2- آب... 95

4-3-3- هوا96

4-3-4- آتش.... 96

4-4- مزاج ها98

4-5- حقیقت مزاج.. 99

4-6- علائم بالینی و ویژگی های افراد سرد مزاج و گرم مزاج از منظر قدما100

4-7- مزاج ازديدگاه پزشكي مدرن. 101

4-7-1- تعبیر اول. 101

4-7-2- تعبیر دوم. 101

4-7-3- تعبیر سوم. 102

4-7-4- تعبیر چهارم. 102

4-8- ویژگی های مورد انتظار از تعبیر جدید از مزاج.. 102

4-8-1- ویژگی اول. 102

4-8-2- ویژگی دوم. 102

4-8-3- ویژگی سوم. 103

4-8-4- ویژگی چهارم. 103

4-8-5- ویژگی پنجم. 103

4-8-6- ویژگی ششم. 103

4-9- مبانی تجربی تعبیر اول. 103

4-9-1- هوموس.... 104

4-9-2- تاز طبیعی اسید و باز. 104

4-9-3- اختلالات تعادل اسید - باز. 104

4-9-4- علائم اختلالات اسید- باز. 104

4-9-4-1-اسید تنفسی.. 105

4-9-4-2- آلکالوز تنفسی.. 105

4-9-4-3- اسیدوز متابولیک.... 105

4-9-4-4- آلکالوز متابولیک.... 105

4-10- مبانی تجربی تعبیر دوم. 105

4-10-1- غدۀ تیروئیدی.. 106

4-10-2- هیپوتیروئیدی.. 106

4-10-3- هیپروتیروئیدی.. 106

4-11- مبانی تجربی تعبیر سوم. 107

4-12- مبانی تجربی تعبیر چهارم. 108

4-12-1- دستگاه عصبی محیطی.. 108

4-12-2- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی.. 108

4-12-3- دستگاه عصبی اتونوم. 109

4-12-4- ارتباط سیستم عصبی خود مختار با سیستم عصبی مرکزی.. 109

4-12-5- ارتباط سیستم عصبی خودمختار با سیستم هورمونی.. 109

4-13- نتایج حاصل از پذیرفتن تعبیر چهارم. 111

4-14- نظریه ی مزاج ها در طب سنتی ایران. 113

4-14-1- مزاج سنی.115

4-14-2- مزاج فصلی.115

4-14-3- مزاج عضوی.. 116

4-15- تعریف اخلاط اربعه و ارتباط آن با مزاج.. 116

4-15-1- تعریف خلط.. 116

4-15-2- اخلاط.. 117

4-16- انواع اخلاط موجود در خون. 118

4-17- علائم غلبه اخلاط.. 118

4-17-1- نشانه های غلبه صفرا118

4-17-2- نشانه های غلبه ی خون. 119

4-17-3- نشانه های غلبه ی بلغم. 119

4-17-4- نشانه های غلبه سودا119

4-18- نقش اخلاط در بدن. 120

4-18-1- خلط دم. 120

4-18-2- خلط بلغم. 120

4-18-3- خلط صفرا121

4-18-4- خلط سودا.122

4-19- بازنمایی‌های اولیه‌ی اخلاط چهارگانه به عنوان یک مدل شخصیتی.. 123

4-20- اخلاط از دیدگاه دانشمندان. 125

4-20-1- طبیعت چهارگانه. 125

4-20-2- نظریه آیزنک.... 126

4-20-3- نظریه پاولوف... 129

4- 21- اخلاط، مزاج و جرم. 129

4-21-1- دمای بدن. 131

4-21-2-تیپ یا اندام ( نمای بیرونی بدن )132

4-21-3-چگونگی اکثر حرکات بدنی و فیزیکی 133

4-21- 4- اعضاء – ویژگی های بدنی.. 134

4-21-5-وضعیت بیماری در طول زندگی.. 135

4-21-6-سازگاری با دمای محیط/ درجه حرارت محیط.. 136

4-21-7-موی سر. 137

4-21-8-پوست... 138

4-21-9-رگ های زیر پوست... 139

4-21-10- پرخاشگری.. 140

4-21-11-توانایی خطر کردن – ریسک پذیری 141

4-21-12-جنجال و جرو بحث... 142

4-21-13-بلند پرواز 143

4-22-توضیح داده ها144

4-22-1-تشخیص مزاج.. 144

4-22-2-تشخیص خلط.. 145

4-23- بررسي فرضيه‌ها146

فصل پنجمنتيجه‌گيري

5-1- پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي – زمينه براي ديگر محققان. 160

فهرست منابع.. 162

چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................173

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه