جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی 21 باپلی اتیلن گلیکول تحت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشد

در رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم و تکنولوژی بذر

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در خصوصیات جوانه زنی بذر توتون رقم بارلی 21 ، تحقیقی در دو بخش در آزمايشگاه مركز تحقيقات توتون اروميه در سال 1392 انجام یافت. در بخش اول، طرح در قالب کرت كاملاً تصادفي با 26 تیمار و 3 تكرار انجام یافت که تیمارها عبارت از شاهد، مصرف غلظت 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد پلی اتیلن گلیکول (PEG6000) به تفکیک در مدت زمان‌های 1، 2، 3، 5 و 10 روز، مصرف آب (هیدروپرایمینگ) به تفکیک در مدت زمان‌های 1، 2، 3، 5 و 10 روز بود. در بخش دوم، طرح به صورت فاکتوریل در قالب کرت كاملاً تصادفي با 3 عامل و 3 تكرار انجام یافت که عامل اول، غلظت های 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد PEG6000 و آب مقطر، عامل دوم مدت 1، 2، 3، 5 و 10 روز پرایمینگ و عامل سوم شوری1، 2، 3و4 و دسی زیمنس بر متر آب پتری دیش بود. در بخش اول آزمایش، تیمارها بر زمان و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد تاثیر معنی داری داشت. میانگین زمان جوانه زنی با استفاده از پرایمینگ بذر توتون با PEG6000 و همچنین آب مقطر به طور معنی دار کاهش یافت. درصد جوانه زنی در اثر هیدروپرایمینگ به مدت 3، 5 و 10 روز به طور معنی دار کاهش یافت. میانگین زمان جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی در استفاده از غلظت های مختلف پلی اتیلن گلیکول در فرایند پرایمینگ بذر در مقایسه با میزان آن در استفاده از آب مقطر به طور معنی دار کاهش یافته ولی میانگین درصد جوانه زنی افزایش یافت. تاثیر مدت زمان پرایمینگ دو روز در مقایسه با یک روز، سرعت جوانه زنی را به طور معنی دار افزایش داد. درصد جوانه زنی در مدت زمان پرایمینگ 5 روز به طور معنی دار کاهش یافت. در بخش دوم آزمایش، عامل پرایمینگ بذر بر زمان جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد، عامل مدت زمان پرایمینگ بذر بر زمان جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 5 درصد و بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد و عامل شوری بر زمان جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در سطح احتمال 5 درصد و بر سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد تاثیر معنی داری داشت. میانگین زمان جوانه زنی، درصد جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی در استفاده از غلظت های مختلف پلی اتیلن گلیکول در فرایند پرایمینگ بذر در مقایسه با میزان آن در استفاده از آب مقطر کاهش یافته و میانگین شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی به طور معنی دار افزایش یافت. یک روز زمان پرایمینگ، منجر به کاهش معنی دار زمان جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و افزایش شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی شد. زمان جوانه زنی با افزایش میزان شوری آب پتری دیش به طور معنی دار افزایش و شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی کاهش یافت. طبق نتیجه گیری کلی، پرایمینگ بذر توتون منجر به بهبود ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و سرعت جوانه‌زني شد. بهترین مدت زمان پرایمینگ بذر در استفاده از غلظت 1 و 5/1 درصد پلی اتیلن گلیکول، مدت زمان یک روز بود. با عنایت به اهمیت زیاد سرعت جوانه زنی بذر لازم است بذر توتون با استفاده از غلظت های 1 یا 5/1 درصد پلی اتیلن گلیکول به مدت یک روز پیش تیمار شود.

کلمات کلیدی: پرایمینگ، پلی اتیلن گلیکول، بذر توتون، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده                                                                                                   1

مقدمه                                                                                                         3

فصل اول:کلیات و برسی منابع

1-1-تاریخچه توتون                                                                                  6                                                                                1-2- اهميت اقتصادي                                                                                           6

1-3– مناطق مهم كشت توتون سيگارت در ايران                                                   7

1-4– مشخصات گياهشناس                                                                         10          

1-5- توتون بارلي                                                                                         10

1-5-1- تاريخچه توتون بارلي                                                                          11

1-5-2- اهميت اقتصادي و نقاط عمده كشت توتون بارلي                                        12

1-5-3- گياهشناسي توتون بارلي                                                                   12

1-5-4- خصوصيات مورفولوژيكي بارلي                                                         12

1-5-5- اصلاح نژاد و واريته هاي مختلف توتون بارلي                                         13

1-5-6- نيازهاي اكولوژيك توتون بارلي                                                           13

1-5-7- مزرعه مناسب براي توتون بارلي                                                          14

1-5-8- تناوب زراعي توتون بارلي                                                                14

1-5-9- فاصله كاشت در مزرعه                                                                   14

1-5-10- نشاء كاري بذر توتون                                                                    15

1-6-مراحل مختلف رشد نشاء                                                                     15

1-7– انواع خزانه و چگونگي آن                                                                   16

1-7-1- خزانه آزاد                                                                                  16

1-7-2- خزانه شاسی                                                                                16

1-7-3- خزانه شناور                                                                                16

1-7-3-1- نكات قابل توجه در كيفيت آب خزانه شناور                                        17

1-7-3-2-پركردن سيني هاي خزانه شناور                                                        18

1-7-3-3- بذر گذاري در سيني هاي خزانه شناور                                               18

1-8-جوانه زني بذر                                                                                  19

1-9-قدرت بذر                                                                                      19

1-9-1-جنبه هاي مهم فعاليت و عملكرد بذر,ISTA)2010)                                   20

1-10-عوامل موثر بر قدرت بذر                                                                    21

1-11- آزمونهاي قدرت بذر                                                                        22

1-11-1- آزمونهاي هدايت الكتريكي                                                              23

1-11-2- آزمون رشد گياهچه                                                                     23

1-11-3- آزمون سرعت جوانه زني                                                                24

1-12- پرايمبنگ بذر                                                                                24

1-13-اثرات مثبت پرایمینگ                                                                        25

1-14 تكنيكهاي پرايمينگ                                                                           27

1-14-1-اسمو پرايمينگ                                                                            27

1-14-2-پيش تيمار نمكي                                                                          29

1-14-3-پيش تيمار آبي                                                                             31

1-14-4- پيش تيمار با مواد ماتريكسي                                                            32

1-14-5- پيش تيمار دمائي                                                                         33

1-14-6- پيش تيمار هورموني                                                                      33

1-14-7-هاردنينگ                                                                                   34

1-14-8- پرايمينگ با ريز مغذی ها                                                                34

فصل دوم :مواد وروش ها

2-1- مشخصات محل اجراي آزمايش                                                             36

2-2- مواد گياهي                                                                                     37

2-3- طرح و تيمارهاي آزمايش                                                                    37

2-4- عمليات آزمایشگاهی                                                                         38

2-4-1- پيش تيمار بذور                                                                            38

2-4-2- كاشت بذور در ژرميناتور                                                                 39

2-5-ااندازه گیری صفات مورد مطالعه                                                             42

2-5-1-میانگین سرعت جوانه زنی                                                                 42

2-5-2-میانگین زمان جوانه زنی                                                                   43

2-5-3- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                43

2-5-4- شاخص جوانه زنی                                                                        44

2-6-محاسبات آماری:                                                                               44

                                              فصل سوم:نتایج و بحث                                

3-1- تجزيه واريانس                                                                             45

3-2- مقایسه میانگین                                                                                 46                                                    

3-2-1- زمان جوانه زنی                                                                           46

3-2-2- درصد جوانه زنی                                                                          48

3-3- مقایسه میانگین مستقل نوع غلظت ماده پرایمینگ                                          48

3-3-1- زمان جوانه زنی                                                                            48

3-3-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                49

3-3-3- سرعت جوانه زنی                                                                         50

3-3-4- درصد جوانه زنی                                                                          51

3-4- مقایسه مستقل مدت زمان پرایمینگ بذر                                                    52

3-4-1-زمان جوانه زنی                                                                             53

3-4-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                53

3-4-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                               54

3-4-4- سرعت جوانه زنی                                                                         55

3-4-5- درصد جوانه زنی                                                                          55

3-6- تجزیه واریانس نتایج در بخش دوم آزمایش                                             56

3-6-1- زمان جوانه زنی                                                                           58

3-6-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                                59

3-6-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                              60

3-6-4- سرعت جوانه زنی                                                                        61                        

3-6-5- درصد جوانه زنی                                                                          63

مقایسه میانگین صفات در بخش دوم آزمایش (مدت زمان پرایمینگ)                         63

3-7-1- زمان جوانه زنی                                                                           63

3-7-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                              64

3-7-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                              66

3-7-4- سرعت جوانه زنی                                                                        66

3-7-3- درصد جوانه زنی                                                                         67

3-9- مقایسه میانگین صفات بخش دوم آزمایش (عامل شوری)                               70

3-8-1- زمان جوانه زنی                                                                            70

3-8-2- ضریب سرعت جوانه زنی                                                               71

3-8-3- شاخص سرعت جوانه زنی                                                 71

3-8-4- سرعت جوانه زنی                                                               72

3-9-        اثرات متقابل عامل شوری و نوع ماده پرایمینگ                                       74

3-9-1- زمان جوانه زنی                                                                           74

4-3- نتیجه گیری                                                                                   76

4-4-پیشنهادها                                                                                     77

منابع مورد استفاده:                                                                                        78

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه