جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

لعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی ترکیب 2 متوکسی تتراهیدروپیران و ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد

گرایش شیمی آلی

مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي  محوري و استوايي تركيب 2 – متوكسي تترا هيدروپيران و آنالوگ هاي حاوي اتم هاي سولفور و سلنيم با استفاده از روشهای محاسبات مکانیک کوانتومی و تحليل

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان-------------------------------------------------- صفحه

فصل اول ----------------------------------------------- 1

1-1 مقدمه ---------------------------------------------- 2

1-2 اثر هترو اتم ها بر تعادلهاي صورت بندي -------------------------- 3

1-3 بررسي اثرات آنومري بر تعادل حلقه پيرانوزي استخلاف شده

با گروه آلکوكسي------------------------------------------ 5

1-4 بررسي اثرات آنومري بر تعادل تتراهيدرو پيران استخلاف شده با

گروههاي الكترونگاتيو x------------------------------------------ 6

1-5 بررسي اثرات آنومري تعادل گلوكز در آب و آنالوگهاي نيتروژن دار------ 7

1-6 مطالعه بر روي تعادل ساختاري كربومتوكسي سيكلو هگزان ----------- 9

1-6-1 مطالعه اسپكتروسكوپي 13C-NMR تعادل

كربومتوكسي سيكلو هگزان ----------------------------------- 9

1-7 بررسي پارامترهاي ترموديناميكي تعادل 2- كربومتوكسي

6-ترشيوبوتيل تتراهيدروپيران --------------------------------- 11

فصل دوم : محاسبات شیمیایی--------------------------------------- 13

2-1 مقدمه ---------------------------------------------- 14

2-2 محاسبات شیمیایی-------------------------------------- 15

2-2-1 روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کلاسیک------------------ 15

2-2-2 روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کوانتومی----------------- 18

2-2-2-1 روش‌های نیمه تجربی -------------------------------- 19

روش اوربیتال مولکولی الکترون آزاد (FEMO)--------------------- 21

روش اوربیتال مولکولی هوکل (HMO)-------------------------- 23

روش پاپل- پار- پاریزر           ( PPP )------------------------- 25

روش گسترش یافته هوکل (EHMO) --------------------------- 26

روش چشم‌پوشی کامل از هم پوشانی دیفرانسیلی دواتمی (CNDO)-------- 28

چشم‌پوشی متوسط از هم پوشانی دیفرانسیلی (INDO)----------------- 30

روش INDO عمود شده متقارن (SINDO) ----------------------- 30

چشم‌پوشی از هم‌پوشانی دیفرانسیلی دو اتمی (NDDO) --------------- 31

روش ابقای جزئی هم‌پوشانی دیفرانسیلی دو اتمی (PRDDO) ----------- 32

روش اصلاح شده چشم پوشی متوسط ازهم پوشانی دیفرانسیلی(MINDO)-- 33

روش مدل استین1 (AM1) ----------------------------------- 36

روش پارامتری شماره 3 (PM3) ------------------------------- 37

2-2-2-2 روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین ---------------------- 38

2- 3 تقریب بورن اپنهایمر------------------------------------ 39

2-4 روش میدان خودسازگار و تقریب هارتری-فاک------------------ 41

2-5 روش‌های مبتنی بر اوربیتال مولکولی-------------------------- 48

2-5-1 روش هارتری- فاک----------------------------------- 48

محدودیت‌های روش هارتری- فاک ------------------------------ 50

2-5-2 روش‌های ارتباط الکترونی (EC) ------------------------- 50

2-5-2-1 تئوری میدان خودسازگار چند آرایش (MSCFT)------------ 52

2-5-2-2 برهم‌کنش آرایشی (CI)------------------------------ 53

2-5-2-3 تئوری اختلال------------------------------------- 54

2-5-2-4 روش پارامتریزه شده-------------------------------- 56

2-5-2-5 تئوری خوشه جفت شده ----------------------------- 56

2- 6 روش‌های مبتنی بر توابع دانسیته ---------------------------- 57

2-6-1تقریب دانسیته موضعی---------------------------------- 59

2-6-3 روش پیوستگی آدیاباتیک (ACM) ----------------------------- 62

2- 7 سری‌های پایه ---------------------------------------- 63

2- 8 طبقه‌بندی سری‌های پایه --------------------------------- 66

2-8-1سریهای پایه کمینه----------------------------------- 67

2-8-2 سری‌های پایه پاپل------------------------------------ 69

2-8-2-1توابع پلاریزهکننده و پخشکننده-------------------------- 70

2-8-3سری‌های پایه پتانسیل‌های مغزی مؤثر------------------------ 71

2-8-4سری پایه دانینگ-------------------------------------- 71

2-9 اوربیتال‌های پیوندی طبیعی--------------------------------- 72

2-9-1ساختار برنامه NBO----------------------------------- 74

2-10مقایسه روش‌های مکانیک کوانتومی -------------------------- 76

فصل سوم : --------------------------------------------------- 77

3-1 مقدمه ---------------------------------------------------- 78

3-3 شرح روش انجام محاسبات -------------------------------- 83

3-4 نتايج و بحث ----------------------------------------- 83

3-4 -1 بررسي پارامترهاي ترموديناميكي محاسبه شده

براي تركيب هاي (3-1)-------------------------------------- 86

3-4-2 بررسي مقادیر انرژي پايداري (E2) و اثرات آنومري و ممان

دو قطبي محاسبه شده براي تركيب هاي (1-3)----------------------- 86

3-4-3 بررسي پارامترهاي ساختاري محاسبه شده

براي تركيب هاي (1-3)-------------------------------------- 88

3-4-4 بررسي اثرات فضايي در تركيب هاي (3-1)-------------------- 92

3-5 نتيجه گيري ------------------------------------------- 93

منابع و مراجع--------------------------------------------- 94

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه