جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده 11 قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.

در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیات تحقیق.. 4

روش تحقیق.. 5

موانع تحقیق.. 5

تبیین و توجیه پلان. 5

بخش اول: کلیات... 8

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی.. 10

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی.. 11

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. 11

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی.. 11

بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی.. 12

گفتار دوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی.. 15

بند اول: وجوه تشابه. 15

بند دوم: وجوه تمایز. 16

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. 18

بند اول: وجوه تشابه. 18

بند دوم: وجوه تمایز. 19

مبحث دوم: قلمرو مسئولیت مدنی.. 21

گفتار اول: مسئولیت قراردادی.. 23

بند اول: وجود قرارداد معتبر. 24

بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات.. 25

بند سوم: ورود ضرر توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل.. 26

بند چهارم: وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده27

گفتاردوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 28

بند اول: غصب.. 29

بند دوم: اتلاف.. 30

بند سوم: تسبیب.. 30

بند چهارم: استیفاء. 31

فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی.. 33

مبحث اول: مبانی مسئولیت مدنی.. 33

گفتار اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی.. 34

بند اول: قاعده لاضرر. 34

بند دوم: قاعده اتلاف.. 36

بند سوم: قاعده تسبیب.. 38

بند چهارم: ضمان ید. 40

بند پنجم: قاعده غرور. 41

بند ششم: ضمان تعدی و تفریط.. 43

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 44

بند اول: نظریه تقصیر. 44

بند دوم: نظریه فرض تقصیر. 45

بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی.. 46

بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی.. 47

گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی.. 48

بند اول: قاعده هشدار خطر. 48

بند دوم: قاعده مقابله باخسارت.. 49

بند سوم: قاعده احسان. 50

بند چهارم: قاعده استیمان. 51

بند پنجم: قاعده اقدام. 51

مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی.. 52

گفتار اول: قانون مدنی.. 52

گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی.. 53

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی.. 53

بخش دوم:بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی55

فصل اول: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول. 58

مبحث اول: صلاحیت و انواع آن. 59

گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت.. 59

بند اول: تعریف صلاحیت.. 59

بند دوم: مفهوم صلاحیت.. 60

گفتار دوم: انواع صلاحیت.. 61

بند اول: صلاحیت ذاتی.. 61

بند دوم: صلاحیت نسبی.. 63

بند سوم: صلاحیت محلی.. 64

1- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده65

2- مستثنیات اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده66

1-2- تعیین دادگاه معین.. 67

1-1-2- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول. 67

2-1-2- دعاوی راجع به ترکه متوفی.. 68

3-1-2- دعوای توقف... 69

4-1-2- دعوای اعسار. 70

5-1-2- دعوای خسارت.. 70

6-1-2-دعوای طاری.. 72

7-1-2- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال. 73

2-2- صلاحیت دادگاه های متعدد. 73

1-2-2- انتخاب اقامتگاه73

2-2-2- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد. 74

3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول. 74

مبحث دوم: نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح.. 75

گفتار اول: سابقه تقنینی.. 75

گفتار دوم: نقص قانون در اجرای اصل.. 76

مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده81

فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول. 84

مبحث اول: تشخیص منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی.. 88

گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن. 88

بند اول: تعریف مال غیرمنقول. 88

بند دوم: انواع مال غیرمنقول. 88

1- مال غیرمنقول ذاتی.. 89

2- مال غیرمنقول عرضی.. 89

3- مال غیرمنقول حکمی.. 90

4- مال غیرمنقول تبعی.. 91

گفتار دوم: مال منقول و انواع آن. 92

بند اول: تعریف مال منقول. 92

بند دوم: انواع مال منقول. 92

1- منقول ذاتی.. 92

2- مال منقول حکمی.. 93

مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول. 94

مبحث سوم: خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول. 102

فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی.. 109

مبحث اول: صلاحیت دادگاه وقانون. 113

مبحث دوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران. 119

مبحث سوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج.. 120

مبحث چهارم: وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران. 124

مبحث پنجم: وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج.. 127

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

منابع. 133

چکیده انگلیسی.. 139

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه