جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

پايان‌نامه كارشناسي ارشد

رشته حقوق بين‌الملل

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

 

صنعت حمل و نقل دريايي در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می‏باشد. طبق برآورد برخی در حالحاضر بيش از 93% جابجايي كالا از طريق درياها و گذرگاه‌های آبي صورت ميگيرد. نگاهی به ماهيت داخلي و بين المللي اين شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن كشتي، مسافر و كالاها به علل حوادث طبيعي، قهري و خطاهاي انساني بدون شك تنوع خسارات را به وجود‏ آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نياز به حقوقي خاصكه قادر به حل اختلافات داخلي و بين المللي در خصوص دعاوي احتمالي ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانين و مقررات حمل و نقل، بيمه و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی دارد، ريشه در گذشته‌های دور داشته و از قديمی‏ترين آداب و سنن مسافرتهای دريايي برخاسته است. اين موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی عليرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهي از كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می‏باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ واهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی‏توان ازآن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهي مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال 1343، به عنوان اولين قانون مدون دريايي ايران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق
شده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می‏دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر‏‏ می‏باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.

كلمات كليدي:

حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه‌های جبران خسارت_ حقوق زیست بین‌الملل

 

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

چكيده....................................................................................................................................................1                  اختصارات...............................................................................................................................................1                      مقدمه.....................................................................................................................................................3                                                                                                                                                                           

اختصارات...............................................................................................................................................3                                                                                                                                                                            

 

بخش اول

كليات و تعاریف

                                                            

فصل اول: واژه شناسی خسارت.............................................................................................................8

فصل دوم: انواع خسارت.....................................................................................................................11

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت.........................................................................................................14

فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک...................................................................................16

1-4- قانون بیمه‌ای ایران.........................................................................................................................16

   1-1-4- قانون دريايي ايران................................................................................................................17

   2-1-4- آئين نامه بندرهاي ايران..........................................................................................................18

   3-1-4- کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور............................................................19

   4-1-4- كنوانسيونبينالملليآمادگي،مقابلهوهمكاريدربرابرآلودگينفتي............................................20

   5-1-4- كنوانسيونبينالملليجلوگيريازآلودگيناشيازكشتيها...........................................................21

   6-1-4- كنوانسيونبينالمللينجاتدريايي..........................................................................................22

   7-1-4- كنوانسيونسازمان بین‌المللی دریانوردی ..................................................................................23

2-4- ساير اسناد بين‌المللي.......................................................................................................................25

   1-2-4- قوانین دریایی 1906 انگستان...................................................................................................25

   2-2-4- کنوانسیون 1982 حقوق دریاها.................................................................................................26

 3-2-4- كنوانسيونبينالملليجستجو، ونجاتدريايي..........................................................................27

   4-2-4- كنوانسيونبينالملليايمنيجانافراد، در، دريا..........................................................................28

   5-2-4- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی......28

     الف) اصول کلی حقوقی.....................................................................................................................28

     ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی..............................................................30

   6-2-4- کنوانسيون مداخله درياي آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگي نفتي.............................................32

   7-2-4- كنوانسيونمحيطزيستدريايخزر.........................................................................................32

   8-2-4- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد...............................33

فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی..........................................................................................................34

1-5- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)...............................................................................................34

2-5- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)..............................................................................................36

فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت................................................................................................38

فصل هفتم: حقوق و تکالیف................................................................................................................39

1-7- حقوق و تکالیف زيان‌دیده..............................................................................................................40

   1-1-7- تكليف به جلوگيري از، زيان....................................................................................................41

   2-1-7- حدود تكليف به جلوگيري از، زيان..........................................................................................42

2-7- حقوق و تکالیف مسبب حادثه..........................................................................................................42

بخش دوم

انواع خسارات در حوادث دریایی

 

فصل اول: انواع خسارات.....................................................................................................................45

1-1- خسارات جانی..............................................................................................................................46

2-1- افراد کشتی....................................................................................................................................47

3-1- افراد ساحلی..................................................................................................................................49

فصل دوم: خسارات محیط‌ز‏‏یستی........................................................................................................51

1-2- خسارات به بنادر و چاه‌ها...............................................................................................................51

2-2- خسارات زیست محیطی..................................................................................................................57

   1-2-2- خسارات ناشی از آلودگی نفتی و غیر نفتی.................................................................................60

فصل سوم: خسارات مالی....................................................................................................................71

1-3- تخریب مناطق ساحلی.....................................................................................................................71

2-3- ورود خسارت به کشتی‌ها‏‏‏‏...............................................................................................................73

فصل چهارم: خسارتهای ناشی از عملیات نجات رسانی.......................................................................80

 

 

 

 

بخش سوم

مبانی و شیوه‌های جبران خسارت

 

فصل اول: مبانی جبران خسارت...........................................................................................................86

فصل دوم: تعیین میزان خسارت...........................................................................................................90

فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت..............................................................................................91

فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی...........................93

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات دریایی............................................................................................99

1-5- محاکم ملی.................................................................................................................................100

2-5- حل اختلافات در کنوانسیون 1982.................................................................................................101

3-5- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها......................................................................................................104

فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی...................................................................................105

1-6- شیوه‌های مالی............................................................................................................................106

   1-1-6- بیمه دریایی........................................................................................................................107

   2-1-6- پرداخت هزینه‌ها و مخارج...................................................................................................113

   3-1-6- پرداخت غرامت..................................................................................................................115

   4-1-6- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی.......................................................................119

2-6- شیوه‌های پیشگیرانه.....................................................................................................................121

   1-2-6- جلوگیری از بروز حوادث مشابه............................................................................................123

3-6- شیوه‌های جبرانی........................................................................................................................125

   1-3-6- اعاده وضع به حال سابق.......................................................................................................125

   2-3-6- پاکسازی دریاها...................................................................................................................127

فصل هفتم: جلب رضایت زيان‌دیده..................................................................................................129

فصل هشتم: رویه قضایی...................................................................................................................130

نتيجه‌گيري..........................................................................................................................................138

كتابنامه.........................................................................

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه