جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

اثر تیمارکردن بذر و سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت رقم 370 در منطقه شاهرود

پایان نامه دوره کارشناسی ارشدرشته زراعت

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

   به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بذر ذرت در سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم دبل کراس 370، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1389 و در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی شاهرود انجام گرفت. در این آزمایش پرایمینگ در چهار سطح؛ عدم پرایم، اسموپرایم با PEG، اسموپرایم با KNo3 هیدروپرایم و همچنین کود اوره در سه سطح؛ 200، 300 و 400 کیلوگرم در هکتار اعمال شد و تاثیر آن بر 9 صفت؛ ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین گیاه ذرت بررسی گردید.

   نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر تاثیر معنی دار پرایمینگ بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، در سطح احتمال 5 درصد و بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد و نیز نشان دهنده تاثیر معنی دار کود اوره بر؛ ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین در سطح احتمال 5 درصد و بر تعداد دانه در ردیف بلال در سطح احتمال 1 درصد بود.

   نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که هیدروپرایمینگ بذر باعث افزایش معنی دار ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به تیمارهای دیگر شد. در صفت وزن هزار دانه نیز هیدروپرایمینگ نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت. در بقیه صفات هیدروپرایمینگ بذر افزایش معنی داری نشان نداد. در تمام صفات بجز صفت تعداد ردیف دانه در بلال سطح کود اوره بالاتر افزایش معنی داری از خود نشان داد. مقایسه اثرات متقابل پرایمینگ و کود اوره تنها بر صفت ارتفاع بوته تاثیر داشت.

   در مجموع تیمار هیدروپرایمینگ با سطح کودی kg/ha400 اوره را می توان به عنوان بهترین تیمار با بهترین صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در این تحقیق معرفی نمود. در واقع بهتر است آماده سازی بذر قبل از کاشت به این صورت که به مدت 10 ساعت در آب خیسانده شود انجام گردد. در حین مراحل داشت نیز باید مقدار 400 کیلوگرم کود اوره در سه نوبت به زمین داده شود.

واژه های کلیدی: کود اوره، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، ذرت، عملکرد و اجزای عملکرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                        صفحه

چکیده...................................................................................................................................................1

فصل اول:مقدمه

1-1-پیشگفتار......................................................................................................................................3

1-2-ویژگی های گیاه شناسی ذرت....................................................................................................4

1-3- انواع ذرت..................................................................................................................................7

1-4-فنولوژی......................................................................................................................................8

1-4-1- مرحله رشد برگ...............................................................................................................11

1-4-2- دوره ی کاکل دهی یا گلدهی...........................................................................................12

1-4-3- دوره ی پر شدن دانه.........................................................................................................12

1-4-4- دوره ی خشک شدن دانه...................................................................................................13

1-5- نیاز گرمایی ذرت....................................................................................................................13

1-6- ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیک ذرت...................................................................................14

1-7- عملیات کاشت ذرت...............................................................................................................16

1-7-1- زمان کاشت......................................................................................................................16

1-7-2- فاصله کشت......................................................................................................................16

1-7-3-عمق کاشت........................................................................................................................16

1-8- عملیات داشت.........................................................................................................................16

1-8-1- کولتیواتور و دندانه زدن....................................................................................................17

1-8-2- کنترل علف های هرز در ذرت.........................................................................................17

1-8-3- آبیاری...............................................................................................................................17

1-8-4- کوددهی............................................................................................................................17

1-9- برداشت ذرت..........................................................................................................................18

1-10-پرایمینگ بذر........................................................................................................................19

فصل دوم:بررسی منابع

2-1- نیتروژن...................................................................................................................................22

2-1-1- مشخصات نیتروژن............................................................................................................22

2-1-2- میزان مناسب کود نیتروژنی برای گیاه ذرت.....................................................................23

2-2-پرایمینگ بذر............................................................................................................................24

2-2-1-فاکتورهای موثر در پرایمینگ بذر.....................................................................................24

   2-2-1-1-درجه حرارت................................................................................................................24

   2-2-1-2-مدت زمان پرایمینگ....................................................................................................24

   2-2-1-3-خشک کردن بذر.........................................................................................................25

2-3-اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرایمینگ............................................................................25

2-4- اثرات آناتومیکی و مورفولوژیکی پرایمینگ...........................................................................26

2-5- تاثیر هیدروپرایمینگ بر فعالیت های آنزیمی در زمان جوانه زنی...........................................26

2-6-تاثیر هیدروپرایمینگ بر رشد و عملکرد گیاه...........................................................................27

2-7-فواید پرایمینگ........................................................................................................................27

2-7-1-بهبود تغذیه گیاهان زراعی..................................................................................................27

2-7-2-افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها................................................................................28

2-7-3-افزایش جوانه زنی و سبز شدن و یکنواختی در سبز شدن....................................................28

2-7-4- بهبود عملکرد در شرایط نامطلوب......................................................................................29

2-8-انواع پرایمینگ بذر...................................................................................................................29

2-8-1- هیدرو و هیدروترمال پرایمینگ........................................................................................29

2-8-2- اسموپرایمینگ...................................................................................................................31

2-8-3- هالو پرایمینگ..................................................................................................................32

2-8-4- ماتریک پرایمینگ............................................................................................................32

2-8-5- ترموپرایمینگ...................................................................................................................32

2-8-6- پرایمینگ با هورمون های رشد گیاهی..............................................................................33

2-8-7- بیوپرایمینگ......................................................................................................................33

2-9- پرایمینگ ذرت.......................................................................................................................34

فصل سوم:مواد و روش ها

3-1- زمان و محل اجرای آزمایش...................................................................................................37

3-2- موقعیت شهرستان شاهرود از نظر جغرافیایی............................................................................37

3-3- ویژگی های آب و هوایی.......................................................................................................37

3-4- خصوصیات خاک مزرعه مورد آزمایش..................................................................................38

3-5- بذر ذرت رقم دبل کراس 370...............................................................................................38

3-6- پرایمینگ بذر..........................................................................................................................39

3-7- اجرای طرح.............................................................................................................................39

3-7-1- مشخصات طرح آزمایشی...................................................................................................39

3-7-2- آماده سازی زمین و کوددهی............................................................................................40

3-8- عملیات داشت.........................................................................................................................41

3-8-1- آبیاری...............................................................................................................................41

3-8-2- مبارزه با علف های هرز و دفع آفات.................................................................................41

3-9- نمونه برداری و اندازه گیری ها...............................................................................................43

3-10- برآورد شاخص های رشد......................................................................................................44

3-10-1- شاخص سطح برگ (LAI)............................................................................................44

3-10-2- سرعت رشد محصول (CGR).......................................................................................45

3-10-3- سرعت رشد نسبی (RGR)............................................................................................45

3-10-4- سرعت جذب خالص (NAR).......................................................................................46

3-11- تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................................................................................................46

فصل چهارم:نتایج و بحث

4-1- صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد......................................................................48

4-1-1- ارتفاع بوته.........................................................................................................................48

4-1-2- تعداد برگ در بوته............................................................................................................50

4-1-3- تعداد دانه در ردیف بلال...................................................................................................51

4-1-4- تعداد ردیف دانه در بلال...................................................................................................53

4-1-5- وزن هزار دانه....................................................................................................................53

4-1-6- عملکرد بیولوژیک...........................................................................................................55

4-1-7- عملکرد دانه..................................................................................................................... 56

4-1-8- شاخص برداشت................................................................................................................59

4-1-9- درصد پروتئین...................................................................................................................60

4-2- شاخص های رشد....................................................................................................................62

4-2-1- شاخص سطح برگ (LAI)..............................................................................................62

4-2-2- سرعت رشد محصول (CGR)..........................................................................................65

4-2-3- سرعت رشد نسبی (RGR)..............................................................................................68

4-2-4- سرعت جذب خالص (NAR)..........................................................................................70

جمع بندی نتایج.................................................................................................................................74

پیشنهادات...........................................................................................................................................76

منابع....................................................................................................................................................77

Abstract........................................................................................................................................90

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه