جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.Sc.» زراعت

بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

 

به منظور بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه­ای در دامغان تحقیقی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تاریخ کاشت (15 تیر ماه، 5 مرداد ماه و 25 مرداد ماه) به عنوان عامل اصلی که تاریخ 25 مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گیری در این تاریخ صورت نگرفته است، هیبرید های ذرت علوفه­ای (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعی و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (با غلظت 0 و 1 میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر تک بوته مربوط به رقم 704 در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه بدست آمد، همچنین میزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه به نسبت 19/60 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. بیشترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و کمترین آن در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و تیمار بدون محلول­پاشی حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و هیبرید و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با محلول­پاشی 1 میلی­مولار غلظت اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 5 مرداد ماه در رقم 504 به نسبت 76/64 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه و بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک در رقم 504 بود. بیشترین تعداد بلال در هر بوته هیبرید 504 برابر با (05/2 عدد) حاصل گردید. کمترین فاصله بلال تا سطح زمین نیز در تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. همچنین میزان شاخص سطح برگ با تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 5 مرداد به نسبت 23/59 درصد بیشتر از محلول­پاشی 1 میلی­مولار و تاریخ کاشت 15 تیر ماه بود. بیشترین وزن خشک تک بوته توسط محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و بیشترین میزان درصد خاکستر (ASH) در تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. همچنین میزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و هیبرید 504 با تیمار بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک به نسبت 47/45 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه حاصل شد. میزان ماده خشک تولیدی (DMD) با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و محلول­پاشی 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در رقم 704 برابر با 71/73 درصد بود، همچنین میزان قند با کربوهیدرات در اندام هوایی (WSC) در محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 15 تیر ماه در رقم 704 به نسبت 16/81 درصد بیشتر از تیمار بدون محلول­پاشی در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. در حالی که میزان پروتئین در اندام هوایی (CP) و فیبر (ADF) با تیمار بدون محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک به ترتیب برابر با 68/15 و 33/17 درصد حاصل شد. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای افزایش عملکرد تر و خشک ذرت علوفه­ای تاریخ کاشت 5 مرداد ماه مشخص شد و همچنین محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک باعث بهبود علوفه­ای می­شود که در نتیجه باعث بازدهی بیشتر علوفه سبز برای دام می شود.

کلمات کلیدی: ذرت علوفه ای، محلول ­پاشی اسید­سالیسیلیک ،تاریخ کاشت، صفات زراعی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

چكيده ......................................

1

فصل اول: کلیات .............................

3

مقدمه ......................................

4

1-1               منشاء و تاريخچه ذرت ...................

6

1-2               تاریخچه کاشت ذرت در ایران .............

7

1-3               اهمیت محصول ذرت در ایران ..............

7

1-4               اهمیت اقتصادی ذرت .....................

8

1-5               اهمیت ذرت علوفه­ای .....................

9

1-6               سطح زیر کشت در ایران و جهان ...........

10

1-7               مورفولوژی ذرت .........................

12

1-7-1 خصوصیات گیاهشناسی ....................

12

1-8               اکولوژی ذرت ...........................

12

1-8-1 موقعیت جعرافیایی .....................

12

1-8-2 رطوبت ................................

12

1-8-3 درجه حرارت ...........................

13

1-8-4 نور ..................................

13

1-8-5 خاک ..................................

13

1-9               بذر هیبرید سینگل کراس 704 ..............

13

1-10           عملیات زراعی ..........................

13

1-10-1 تهیه بستر کاشت ......................

13

1-10-2 احتیاجات کودی .......................

14

1-10-3 نیاز آبی ............................

14

1-10-4 تناوب ...............................

15

1-11           برداشت ................................

15

1-12           برداشت ذرت برای سیلو ..................

15

1-13           ارزش غذایی ............................

15

1-14           بیان مسئله ............................

16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق .............

17

2-1 اسیدسالیسیلیک (SA) .....................

18

2-1-1 تاریخچه ..............................

18

2-1-2 خواص شیمیایی اسید سالیسیلیک ..........

19

2-1-3 متابولیسم و بیوسنتز اسیدسالیسیلیک ....

19

2-1-4 مسیر های بیوسنتزی اسیدسالیسیلیک ......

20

2-1-4-1 مسیر ایزوکورسیات ...................

20

2-1-4-2 مسیر فنیل­پروپانوئید ................

20

2-1-5 خواص عمومی اسید سالیسیلیک (SA) .......

21

2-1-6 انتقال و غیر فعال شدن سالیسیلیک اسید (SA) .......................................

 

22

2-1-7 اثر SA بر روی جوانه زنی و گلدهی گیاهان

22

2-1-8 اثر SA بر فرایند فتوسنتز و تنفس در گیاهان .....................................

 

24

2-1-9 تأثیر اسیدسالیسیلیک (SA) بر تنش­های محیطی ......................................

 

25

2-2 تاریخ­کاشت ..............................

29

فصل سوم: مواد و روش ها .....................

32

3-1 موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح .........

33

3-2 مشخصات آب و هوایی ......................

33

3-3 مشخصات خاك محل آزمايش ..................

33

3-4 بذر گياهي مورد آزمايش ..................

33

3-5 ماده شيميايي مورد آزمايش ...............

34

3-6 غلظت و مراحل محلول­پاشی .................

34

3-7 طرح آزمايشي مورد استفاده ...............

34

3-8 روش اجراي آزمايش در مزرعه ..............

34

3-9 صفات مورد مطالعه .......................

35

3-10 اندازه گیری شاخص سطح برگ ..............

36

3-11 اندازه گيري كيفيت علوفه ...............

37

3-12 محاسبات آماري .........................

38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها ............

39

4-1 ارتفاع بوته ............................

40

4-2 قطر ساقه ...............................

42

4-3 قطر بلال با پوشش ........................

43

4-4 فاصله بلال از سطح زمین ..................

44

4-5 تعداد بلال در هر بوته ...................

45

4-6 تعداد بلال در متر مربع ..................

46

4-7 وزن تر تک بوته .........................

54

4-8 وزن خشک تک بوته ........................

55

4-9 عملکرد علوفه تر در هکتار ...............

56

4-10 عملکرد علوفه خشک در هکتار .............

58

4-11 نسبت وزن تر بلال به کل .................

60

4-12 نسبت وزن تر برگ به کل .................

62

4-13 نسبت وزن تر ساقه به کل ................

63

4-14 شاخص سطح برگ (LAI) ....................

70

4-15 ماده خشک تولیدی (DMD) ................

77

4-16 میزان پروتئین اندام هوایی (CP) ........

 

78

4-17 میزان کربوهیدرات (قند) در اندام هوایی (WSC) ......................................

 

79

4-18 فیبر (ADF) ............................

80

4-19 خاکستر (ASH) ..........................

81

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات ............

90

5-1 نتیجه گیری .............................

91

5-2 پیشنهادات ..............................

92

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه