جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M-A)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .
تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.
 بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.
اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.


واژگان کلیدی:
مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی

فهرست مطالب                                                                                                                  

مقدمه    12
فصل اول : تعاریف و مفاهیم    16
طرح بحث :    16
مبحث اول : مبیع    16
گفتار اول : مفهوم مبیع    17
گفتار دوم : اقسام مبیع    17
بند اول: عین معین و یا در حکم آن    17
بند دوم:عین کلی فی الذمه    19
بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع    20
گفتار سوم : اوصاف مبیع    22
بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.    22
بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.    23
بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.    24
بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.    25
بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد    29
بند ششم:ملک بایع باشد    29
گفتار چهارم : توابع مبیع    30
بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع    31
بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع    32
مبحث دوم:تسلیم و تسلم    33
گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم    33
بند اول:مفهوم تسلیم    33
بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض    35
گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم    38
بند اول: ماهیت    38
بند دوم: مبنای تسلیم    39
بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع    40
گفتار سوم:کیفیت تسلیم    41
گفتار چهارم:اقسام تسلیم    43
بند اول:تسلیم عملی    43
بند دوم:تسلیم حکمی    44
مبحث سوم:موضوع تسلیم    48
گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن    48
بند اول:مبیع عین معین    49
بند دوم :مبیع کلی در معین    55
بند سوم:کلی فی الذمه    56
گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن    58
بند اول:عین معین    59
بند دوم:کلی در معین    60
بند سوم:  کلی فی الذمه    61
گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن    62
بند اول: عین معین    62
بند دوم: کلی در معین    62
بند سوم: کلی فی الذمه    63
گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع    64
بند اول:اختلاف در مقدار مبیع    64
بند دوم : اختلاف در جنس مبیع    65
بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع    65
گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع    66
خلاصه  فصل اول:    67
فصل دوم : احکام تسلیم    69
طرح بحث :    69
مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم    69
گفتار اول : زمان تسلیم مبیع    70
بند اول:عوامل تعیین کننده    70
بند دوم : آثار تأجیل    72
بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن    75
بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر    78
بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد    78
بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد    79
بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین    81
بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی    84
بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع    85
گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع    86
بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم    89
بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین    90
بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی    92
بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع    93
گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع    95
بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم    95
بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی    97
بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع    98
مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن    100
گفتار اول : تسلم مبیع    100
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم    100
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی    102
بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع    104
گفتار دوم:تحمل هزینه ها    105
خلاصه فصل دوم    106
فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم    108
طرح بحث :    108
مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی    108
گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد    108
بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد    109
بند دوم: ماهیت حقوقی    110
بند سوم : پرداخت کننده مبیع    111
بند چهارم : گیرنده مبیع    113
بند پنجم :موضوع وفای به عهد    114
بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع    117
گفتار دوم :اثر تسلیم در  سقوط حق حبس    119
بند اول : شرایط ایجاد    120
بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس    121
بند سوم : آثار حق حبس    122
بند چهارم : ساقط شدن حق حبس    124
بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد    125
بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی    126
گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی    127
بند اول: انتقال مالکیت مبیع    127
بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت    129
بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف    131
گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی    133
بند اول: تعریف    133
بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض    133
بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع    134
 بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض    135
بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض    136
بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی    137
بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی    138
بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی    138
بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی    142
بند دهم : اتلاف مبیع    142
بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس    146
بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع    146
بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض    147
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425    148
بند پانزدهم: استثنائات    149
بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی    151
مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد    153
گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف    153
گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن    154
گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد    154
خلاصه فصل سوم    155
نتایج:    156
پیشنهادات    161
فهرست منابع و مآخذ    162

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه