جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

اثرات تاريخ كاشت و محلولپا شی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت(M.Sc )

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

سورگوم بدلیل مقاومت نسبتا" خوب در برابر شرایط نا مساعد محیطی مانند خشکی و حاصلخیزی پایین خاک می تواند در سطح گسترده ای از زمین های کشاورزی کشت گردد.بمنظور بررسی تاثیر3 تاریخ کاشت و محلولپاشی کود پتاس بر روی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی در منطقه سمنان اجرا شد. این آزمایش درسال 1389 و بصورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل دو رقم سورگوم پگاه و اسپیدفید، عامل فرعی شامل 3سطح محلولپاشی کود پتاس (k1=بدون مصرف پتاس،k2=10کیلو گرم پتاس خالص در هکتار، k3=15کیلوگرم پتاس خالص در هکتار) و عامل فرعی فرعی شامل3 تاریخ کاشت (15/4/89،25/4/89 و5/5/89)بود. صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشك كل، وزن تر و خشك ساقه، وزن تر وخشك برگ، وزن تر وخشک گل آذین، فلاونوئید، درصد پروتئین، کلروفیل a,b، کلروفیل کل و کاروتنوئید بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و رقم بر روی صفات کمی و کیفی مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت. در بررسی اثر کود بر روی صفات کیفی مشاهده شد که کود تاثیر معنی داری بر روی این صفات نداشت ولی بر روی وزن تر و خشک برگ اثر معنی داری نشان داد، بطوریکه بیشترین میزان وزن تر و وزن خشک برگ با مصرف 15کیلو گرم پتاس در هکتار بدست آمد. در بررسی اثرات متقابل و دوگا نه رقم و کود بر روی صفات کمی کمترین میزان وزن تر کل، وزن تر گل آذین و وزن خشک گل آذین در تیمار شاهد و رقم پگاه و بیشترین میزان وزن تر کل در تیمار پگاه با مصرف 15کیلوگرم پتاس در هکتار،وزن تر و وزن خشک گل آذین در تیمار پگاه با مصرف 10کیلوگرم پتاس در هکتار مشاهده شد.اثر متقابل رقم و کود فقط در مورد صفت کیفی فلاونوئید در سطح 5% معنی دار شد بطوریکه بیشترین میزان فلاونوئید در تیمار رقم پگاه با مصرف 15کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار رقم اسپید فید با مصرف 15کیلو گرم در هکتار بدست آمد. در بررسی اثرات متقا بل رقم و تاریخ کاشت، همچنین کود و تاریخ کاشت بر روی صفات کمی و کیفی اثر معنی داری مشاهده نشد. اثرات سه گانه رقم، تاریخ کاشت و کود بر روی صفات کیفی اثر معنی داری نشان نداد ولی بر روی وزن تر کل در سطح احتمال 5% و بر روی وزن خشک کل، وزن خشک برگ، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک گل آذین در سطح احتمال 1% معنی دار بود. به این ترتیب بنظر میرسد تیمارهای مورد بررسی به تنهایی کارایی مناسبی نداشته و برای بدست آوردن عملکرد مناسب باید تلفیقی از تیمارها را بکار برد . همچنین رقم پگاه با تاریخ کاشت 25تیرماه و مصرف 15کیلوگرم کود پتاس خالص در هکتار بهترین نتیجه را در تمامی صفات اندازه گیری شده داشت . در نتیجه پیشنهاد می شود برای کشت سورگوم علوفه ای در مناطق مشابه محل اجرای آزمایش از رقم پگاه در محدوده تاریخ کاشت 25تیرماه با مصرف 15کیلوگرم پتاس خالص در هکتار بصورت محلولپاشی استفاده شود.

کلمات کلیدی : سورگوم- پتاس- کاروتنوئید- پروتئین- فلاونوئید- تاریخ کاشت- محلولپاشی

فهرست مطالب

 

عنوان

     صفحه

چکیده

1

فصل اول :کلیات

 

مقدمه

3

1-1-مبدا و تاریخچه

3

1-2-مناطق کشت

4

1-2-1-جهان

4

1-2-2-ایران

4

1-3-سطح زیر کشت و میزان تولید

4

1-4-اهمیت اقتصادی سورگوم

5

1-5- گیاهشناسی سورگوم                                                                                                                   

6

1-5-1- ریشه                                                                                                                                     

7

1-5-2- ساقه                                                                                                                                      

7

1-5-3- برگ                                                                                                                                        

7

1-5-4-گل آذین                                                                                                                                  

7

1-6-طبقه بندی زراعتی سورگوم                                                                                                              

8

1-7- معرفی ارقام سورگوم علوفه ای                                                                                                        

8

1-8- سازگاریهای اکولوژیک                                                                                                              

10

1-8-1- حرارت (دما)                                                                                                                            

10

1-8-2- نور                                                                                                                                        

10

1-8-3- خاک                                                                                                                                      

10

1-8-4- رطوبت                                                                                                                                  

11

1-9- عملیات زراعی                                                                                                                              

13

1- 10-عملیات داشت                                                                                                                            

13

1-10-1-آبیاری                                                                                                                                    

13

1-10-2 وجین وسله شکنی                                                                                                                      

13

1-10-3-آفات و بیماریها                                                                                                                      

14

1-11- مواد غذایی مورد نیاز سورگوم                                                                                                      

14

1-11-1- نیتروژن                                                                                                                                  

14

1-11-2- فسفر                                                                                                                                      

14

1-11-3-پتاسیم                                                                                                                                    

15

1-21- خصوصیات کود پتاس                                                                                                                

15

1-13- نقش پتاسیم در گیاه                                                                                                                    

16

1-14- محلولپاشی کود                                                                                                                          

16

1-15- تاریخ کاشت                                                                                                                              

17

1-16- تناوب زراعی                                                                                                                              

17

1-17- مراحل رشد ونمو سورگوم                                                                                                            

18

1-17-1- مرحله جوانه زنی                                                                                                                    

18

1-17-2-مرحله رشد رویشی اولیه                                                                                                            

19

1-17-3- مرحله رشد رویشی فعال                                                                                                            

19

1-17-4- مرحله پر شدن دانه                                                                                                                

19

1-17-5- مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی                                                                                                    

19

1-18- برداشت                                                                                                                                  

20

فصل دوم: بررسی منابع

 

2-1- کود پتاسیم و اثرات آن                                                                                                                    

22

2-2- تاریخ کاشت                                                                                                                                

27

فصل سوم :مواد و روشها

 

3-1- خصوصیات جغرافیایی محل آزمایش                                                                                                

33

3-2- مشخصات طرح و تیمارهای آزمایشی                                                                                                

33

3-3- مراحل اجرای آزمایش                                                                                                                  

34

3-4- روش اندازه گیری وزن تر وخشک کل، برگ و ساقه                                                                          

34

3-5- روش محاسبه سنجش کلروفیل و کاروتنوئید                                                                                        

34

3-6- روش محاسبه سنجش پروتئین                                                                                                          

35

3-7- روش محاسبه سنجش فلاونوئیدها                                                                                                      

35

فصل چهارم : نتایج و بحث

 

4-1- اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن تر کل                                                                                                  

37

4-2- اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن خشک کل                                                                                            

37

4-3-اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن تر برگ                                                                                              

38

4-4-اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن خشک برگ                                                                                          

39

4-5-اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن ترساقه                                                                                                  

39

4-6-اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن خشک ساقه                                                                                            

40

4-7-اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن ترگل آذین                                                                                          

40

4-8-اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن خشک گل آذین                                                                                    

41

4-9-اثر تیمارهای آزمایشی بر فلاونوئید                                                                                                      

41

4-10-اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد پروتئین                                                                                              

42

4-11-اثر تیمارهای آزمایشی بر کلروفیل a                                                                                                  

42

4-12-اثر تیمارهای آزمایشی بر کلروفیل b                                                                                                  

43

4-13-اثر تیمارهای آزمایشی بر کلروفیلکل                                                                                              

43

4-14-اثر تیمارهای آزمایشی بر کاروتنوئید                                                                                                    

43

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                                                          

44

منابع

54

چکیده انگلیسی                                                                                                                                      

64

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه