جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: میکروبیولوژی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشاء مواد غذایی مطرح می باشد. شیر ماده ای اولیه منا سب جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فراورده های شیری منبع شناخته شده ای برای مسمومیت های استافیلوکوکی است.

این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا 103 نمونه بطور تصادفی از روستاهای اطراف ملکان و میاندوآب جمع آوری و با روش ها کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.

براساس نتایج این مطالعه 7 مورد (6/11 درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند و 7مورد دیگر(6/11درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اینترمدیوس بودند وبراساس نتایج بدست امده در این مطالعه2 /23 درصد از نمونه ها استافیلوکوکوسهای کواگولاز مثبت آلوده بودند و8/76 درصد از نمونه ها به استافیلوکوکوسهای کواگولاز منفی آلوده بودند.

نتایج این تحقیق نشان داد که رعایت شرایط بهداشتی در حین تولید الزامی است و استفاده از شیر پاستوریزه در تهیه پنیر دارای اهمیت می باشد.

کلمات کلیدی: پنیر محلی استافیلوکوکوس اورئوس- کشت PCR - ملکان و میاندوآب.

فهرست

چکیده. ........................................................................................................................... .1

فصل اول: مروری بر پیشینه ی تحقیق

مقدمه. ............................................................................................................................. . 2

اهداف تحقیق................................................................................................................... .3

جنس ا ستافیلوکوکوس..................................................................................................... .5

طبقه‌بندی استافیلوکوکوس ا ورئوس.................................................................................. .5

استافیلوکوکوس اورئوس................................................................................................... 7

مورفولوژی....................................................................................................................... .7

ویژگی‌های ساختمانی. ...................................................................................................... .7

ویژگی های بیولوژیکی و بیوشیمیایی................................................................................. ..8 پتیدوگلیگان       9

پلی سارکارید................................................................................................................... .10

اسیدتیکوئیک................................................................................................................... . 10

پروتئین. A....................................................................................................................... 11

فیزلوژی........................................................................................................................... .11

خصوصیات کشت ........................................................................................................... ..11

متابولیسم.......................................................................................................................... .12

شناسایی بیوشیمیایی.......................................................................................................... . 13

روش های طبقه بندی........................................................................................................ . 13

تعیین تیپ با باکتریوفاژ.................................................................................................... .13

تعیین انواع ...................................................................................................................... . 14

ژنتیک............................................................................................................................. .14

مقاومت........................................................................................................................... .15

عوامل موثر در بیماریزایی.................................................................................................. . 15

گیرنده های پروتئینی........................................................................................................ .16

آنزیم های خارج سلولی..................................................................................................... .16

گوآکولاز........................................................................................................................ 17

فاکتور کلامپینگ............................................................................................................. 17

علت پلی مورفیسم کوآگولاز............................................................................................. .18

لیپازها............................................................................................................................. .18

هیالورونیداز..................................................................................................................... .18

استافیلوکیناز (فیبرینولیزین) ............................................................................................. 19

نوکلئاز مقاوم به حرارت.................................................................................................... .19

توکسین های سیتولیتیک................................................................................................... .19

توکسین آلفا (همولیزین-آلفا ).......................................................................................... .19

توکسین بتا (اسفنگومیلیناز)............................................................................................... .19

توکسین دلتا..................................................................................................................... .19

توکسین گاما.................................................................................................................... .20

لکوسیدین........................................................................................................................ .20

توکسین ها ..................................................................................................................... 21

پایداری انتروتوکسین ها در برابر حرارت............................................................................ ..22

تولید انتروتوکسین............................................................................................................ . 23

توکسین اکسفولیاتیو......................................................................................................... .23

بیماریزایی خارج روده ای.................................................................................................. .23

مسمومیت غذایی استافیلوکوکوس....................................................................................... 20

علایم مسمومیت غذایی...................................................................................................... .25

فصل دوم: روش تحقیق

مواد و روش کار.............................................................................................................. ..27

محیط های کشت ............................................................................................................ 27

محیط غنی کننده.............................................................................................................. . 27

محیط انتخابی.................................................................................................................... .28

تست های تاییدی. ........................................................................................................... ..30

تست کاتالاز.................................................................................................................... .30

تست گلوکز.................................................................................................................... .30

تست مانیتول.................................................................................................................... .30

تست کوآگولاز................................................................................................................ .31

مشاهده میکروسکوپی........................................................................................................ .32

نحوه نمونه برداری............................................................................................................ .32

آماده کردن نمونه جهت انجام آزمایش. ............................................................................. .32

استخراج DNA................................................................................................................. .33

تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز....................................... . 34

تعیین کمیت و کیفیت DNA با استفاده از اسپکتروفتومتری.............................................. 34

واکنش زنجیره ای پلی مرازی............................................................................................ 35  

الکتروفورز فرآورده های PCR ....................................................................................... 36

تفکیک قطعات تکثیریافته. ............................................................................................... . 37

بارگذاری محصولات تکثیر شده.......................................................................................... ..37

فصل سوم:نتایج تحقیق

نتایج شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس با کشت................................................................. ..32

نتایج تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز ............................... 41

نتایج انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز براساس ژن Coa .................................................... .42

نتایج تعیین توالی.............................................................................................................. ..43

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری وپیشنهاد........................................................................................................ . 51

فهرست منابع.................................................................................................................... 95

چکیده انگلیسی.98

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه