جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucp و ucc

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق خصوصی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده می شود.[1] محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی می باشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و ... مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد می نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) می باشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف می باشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانک ها نیز می باشد[2] که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگی های حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روش های حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.

 

واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی.

1. اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران، ، 1390،دیباچه.

2. نقیبی، سید حسین، نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی، انتشارات ناب نگار، چاپ اول، تهران، ،1390، ص19.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده

مقدمه                                                                                                  1

کلیات                                                                                                8        

فصل اول- روش های پرداخت بین المللی                                                   11

مبحث اول- روش های سنتی                                                                     12

1-1-1- حساب باز                                                                                 12

2-1-1- پیش پرداخت کامل                                                                      13

مبحث دوم- روش های نوین                                                                     14

1-2-1- روش وصولی                                                                             14

2-2-1- اعتبارات اسنادی                                                                         14

3-2-1- ویژگی های روش های جدید                                                        15

2-4-1- نقش بانک ها                                                                              15

1-4-2-1- سوئیفت                                                                               16

2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت                                                        16

الف- برات های تجاری                                                                            17

ب- درخواست پرداخت                                                                            17

فصل دوم- اعتبارات اسنادي                                                                      18

مبحث اول - تعریف اعتبارات اسنادی                                                           19

مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                                            22

1-2-2- تضمین                                                                                    23

2-2-2- تامین نقدینگی و منابع مالی                                                           25

3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                                                25

مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی                                                           26

1-3-2- تاخیر                                                                                      26

2-3-2- هزینه                                                                                      29

3-3-2- تقلب                                                                                       30

مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                   31

4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                                                     32

4-2-2- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد                                           36

4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                                                   39

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادي                                                  41

مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                                              44

6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری                                                                  44

6-2-2- اعتبارات اسنادی تضمینی                                                               45

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت - غیر قابل برگشت                                   46

6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال - غیر قابل انتقال                                         47

5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                   48

مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             49

مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                49

8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                             51

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   55  

9-1-2- تلخیصی از 725URR                                                                       55

9-2-2- شرایط اعمال 725URR   57                                                                  

مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                   57

مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                66

11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد                                                                67

11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                 68

11-3-2- همبستگی اسناد                                                                          69

مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی        71

مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                 76

13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                   76

13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                            77

فصل سوم- ويژگي هاي حقوقي اعتبارات اسنادي                                            79

مبحث اول - اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                            81

1-1-3- فرماليسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)              81

1-2-3- مالكيت محل                                                                               83       

1-3 -3- وصف مصونيت، عدم ورود ايرادات و استثنائات                                      84

1-4-3- ويژگي استقلال                                                                           86

1-5 -3- وصف تجاري                                                                             87

1-6-3- خاصيت مبادله اي                                                                         88

1-7-3- ارجحيت و تفوق جنبه هاي تاسيسي قانوني...                                         89

1-8-3- وصف تجريدي                                                                            91

1-9-3- وحدت حقوقي و اتحاد شكلي و ماهوي موازين اعتبارات اسنادي                   92

1-10-3- مفروض بودن حسن نيت                                                               93

1-11-3- اصل تدقيق و تبعيت از شرايط اعتبار نامه                                             94

1-12-3- خاصيت تضامني                                                                         95

1-13-3- وصف تنجيزي                                                                           96

1-14-3- جنبه موضوعيت داشتن و قائم به خود بودن                                           97

مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 99

3-2-1- منابع حقوقي                                                                                99

3-2-1-1- عرف ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي(یو.سی.پی.)                 100

3-2-1-2-يو.سي.پي. الكترونيك(eucp)                                                      105

1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی.                                                            106

3-2-1-3- كنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني      108

2-1-4- ماده 5قانون (كد) متحدالشكل تجارت امريكا(UCC)                             110

2-2-3- اصول بنيادين حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي                                       112

2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادي                                 113

2-3-2-2- اصل انطباق دقيق اسناد با شروط اعتبار                                            116

2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                              118

فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                         125

مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                126

1-1-4- قواعد ADR                                                                            127

2-1-4- کارشناسی                                                                                129

1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                     130

3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                              131      

1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی             131

2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     132

4-1-4- هیات های حل اختلاف                                                                133

5-1-4- داوری                                                                                     134

6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          137

1-6-1-4- دادگاه صالح                                                                            137

مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                    138

1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                138

2-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                        139

نتيجه                                                                                                 140

پیشنهادات                                                                                       145

فهرست منابع و ماخذ                                                                             148

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه