جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چـکـیـده

 

حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکهدر کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame)name(یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر

فهرست

                                                                                         عنوان                                                     صفحه                                                     

چكيده................................................................................................ 1

مقدمه................................................................................................. 2

بخش اول

کلیات

فصل اول- حقوق بشر

بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر...................................................................... 11

1-1- حقوق بشر در دوران باستان.................................................................................. 12

2-1- حقوق بشردر دوران اسلام.................................................................................... 13

3-1- حقوق بشر در غرب............................................................................................. 15

4-1- حقوق بشردر دوران معاصر................................................................................... 17

بند دوم- مفهوم حقوق بشر........................................................................................... 20

بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر........................................................................... 23

بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر.......................................................................... 24

1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر..................................................................................... 24

2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر.......................................................................... 26

بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری............................................................................... 27

بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر........................................................................... 29

فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر

بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر........................................................................... 31

1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر........................................................ 33

2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون............................................................................. 33

3-1- آیین کار کمیسیون................................................................................................ 34

4-1- رویه رسیدگی به شکایات..................................................................................... 35

1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235...................................................................... 36

2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503........................................... 36

بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر............................................... 37

1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا.............................................................................. 37

2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل...................................................... 37

3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه........... 38

بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر............................................................. 38

بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر............................................................ 39

بند پنجم-کمیته حقوق بشر........................................................................................... 40

1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر........................................................... 43

بخش دوم

شورای حقوق بشر

فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر............................................................. 49

1-1- رکن اول............................................................................................................. 57

2-1-رکن دوم.............................................................................................................. 58

3-2- رکن سوم............................................................................................................ 59

4-1- رکن چهارم......................................................................................................... 59

5-1- رکن پنجم........................................................................................................... 60

6-1- رکن ششم........................................................................................................... 61

بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر............................................................................. 63

بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر.......................................... 65

1-3- موضع کشورهای غربی......................................................................................... 65

2-3- موضع کشورهای در حال توسعه............................................................................ 67

3-3- موضع هند........................................................................................................... 68

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی..................................................................... 69

1-4- عضویت.............................................................................................................. 71

2-4- تعلیق عضویت..................................................................................................... 71

3-4- جلسات.............................................................................................................. 71

4-4-وظایف شورا......................................................................................................... 71

5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر............................................................................. 72

6-4- جلسات ویژه....................................................................................................... 72

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر..................................................................... 73

1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار................................................................................... 73

2-5- مساله عضویت..................................................................................................... 74

3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی..................................................................... 76

4-5- مساله ضعف بودجه.............................................................................................. 77

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی............................................................................. 77

6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها............................................................................. 78

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر........................................... 78

فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر

بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr............................. 81

1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr.................................................................................. 82

2-1- ابعاد و روش های upr........................................................................................ 83

3-1- حضور دولت تحت بررسی................................................................................... 85

1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست.................................................. 85

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران................................................................ 86

1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(............................................... 86

2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی................................................... 89

3-2- توصیه ها............................................................................................................. 89

4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)............................................................................. 90

بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا........................................................... 91

بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR............................................................... 97

بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی.................................................................................. 98

بند ششم- روش های ویژه.......................................................................................... 99

بند هفتم- کمیته مشورتی.............................................................................................. 101

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر............................................................. 101

بند نهم- گزارش گلدستون........................................................................................... 103

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن........................................................ 105

بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر......................................................................... 106

نتیجه گیری............................................................................................ 109

فهرست منابع........................................................................................... 112

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه