جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) رشته ی حقوق

گرایش : حقوق بین الملل

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده :

براي اين که يک واحد جغرافيايي يا سياسي به يک دولت تبديل شود مي‌بايست معيارهاي کنوانسيون مونته ويدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نمايد. کنوانسيون 1933 مونته ويدئو پايه گذاري ملاک دولت بودن در حقوق بين الملل را مشخص نمود هر چند اين کنوانسيون منطقه‌اي است، اما اين معيارها جنبه بين‌المللي يافته‌اند. براي دولت بودن چهار ملاک را بيان نموده است، اول آن که واحد بايد قلمرو مشخص و تعريف شده داشته باشد، دوم اينکه داراي جمعيت دائمي باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانايي برقراري ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکميت کند. بحث شناسايي نيز در روابط دو جانبه حاکم است و هيچ دولتي در جهان مقبوليت نمي‌يابد مگر اينکه از سوي ساير دول مورد شنا سايي قرار گيرد. بر اين اساس دو نوع شناسايي وجود دارد يک نوع شناسايي غيررسمي[1]و شناسايي رسمي[2]. موضوع عضويت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرايط عضويت آن را بيان مي‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها مي‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط ديگر دولت عضو است. دولتي که جنگ جو است و سياست خارجي آن بر اساس جنگ پيش مي‌رود نمي‌تواند به عضويت سازمان درآيد . همچنين دولت هاي عضو بايد متعهد به تعهدات منشور و تصميمات سازمان باشند. لذا آيا با معيارهاي فوق فلسطين شرايط کشور يا دولت شدن را بر اساس طرح تشکيلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطيني در شوراي امنيت چه پيامدها و نتايجي را مي‌تواند براي مردم فلسطين به دنبال داشته باشد.

کليد واژه :

فلسطين، رژيم صهيونيستي، دولت بودن، شناسايي، عضويت در سازمان ملل.

فهرست مطالب

عنوان                                                   
صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

1-1- بيان مسئله

3

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

4

1-3- اهداف تحقيق

4

1-4- سوالات تحقيق

4

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق

5

1-6- روش تحقيق

6

1-7- ساختار تحقيق

6

فصل اول - کليات تحقيق

گفتار اول - موقعيت و اهميت سرزمين فلسطين

7

1-1- اهميت سرزمين فلسطين

7

1-2- شرايط جغرافيايي فلسطين

11

1-3- مساحت و مرزهاي فلسطين

11

1-4- مشخصات و ابعاد مرزهاي فلسطين

12

1-5- آب و هواي فلسطين

12

گفتار دوم - ساکنان اوليه سرزمين فلسطين

13

2-1- سابقه حضور عبراني‌ها در فلسطين

14

2-2- حاکميت اسرائيل در فلسطين

15

2-3- آخرين دوران حضور يهوديان در فلسطين

15

2-4- حاکميت مسلمانان بر فلسطين

16

2-5- تلاش‌ها و توطئه‌هاي مشترک يهودي‌ها و صليبي‌ها عليه جهان اسلام

18

گفتار سوم- مباني مهاجرت به فلسطين

21

3-1- حق تاريخي بر فلسطين

23

3-2- اعلاميه بالفور

24

3-3- دلايل کان لم يکن بودن اعلاميه بالفور از نگاه حقوق بين‌الملل

29

3-4- دلايل بي‌اعتباري اعلاميه بالفور با ماده22 ميثاق جامعه ملل

29

گفتارچهارم - طرح‌هاي تقسيم

31

4-1- کميسيون کينگ – کرين (طرح آمريکا )

31

4-2- طرح کميته پيل ( طرح انگليس )

32

4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومي سازمان ملل

32

4-4- محتوي قطعنامه

33

گفتارپنجم- مواضع کشورها،پيامدها و ايرادات بر قطعنامه تقسيم

34

5-1- مواضع کشورهاي عربي

34

5-2- مواضع ايران

34

5-3- پيامد قطعنامه 181

35

5-4- تلاش براي ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري

36

5-5- ايرادات وارده بر قطعنامه تقسيم

38

5-6- اعلاميه تأسيس و عضويت در سازمان ملل

38

5-7- عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد

39

نتيجه‌گيري

42

فصل دوم - عضويت درسازمان ملل متحد

گفتار اول - قلمرو سرزميني

45

1-1- تاسيس کشورها

45

1-2- عناصر و عوامل تشکيل دهنده کشور

45

1-2-1– جمعيت

46

1-2-2- سرزمين

48

1-2- 3– حکومت (قدرت سياسي)

50

1-2-4 – حاکميت و استقلال

50

1-3– انواع کشورها

53

1-3-1 – کشوربسيط يا ساده

53

1-3-2– کشورهاي مرکب

53

1-3-2-1– اتحاديه شخصي

53

1-3-2-2– اتحاديه واقعي

54

1-3-2-3– کنفدراسيون کشورها (اتفاق دول)

54

1-3-2-4 – کشور فدرال

55

1-3-2-4– 1– خصوصيات کشور فدرال

55

1-3-2-4– 2– نهادهاي فدرال

55

1-3-2-4– 3– صلاحيت کشور فدرال و حقوق دولت‌هاي عضو

56

1-4- شناسايي کشورها

56

1-4-1– مفهوم و ماهيت حقوق شناسايي

57

1-4-2– الزام به شناسايي

59

1-4-3– عدم شناسايي « نظريه استيمسون »

60

1-4-4– زمان و چگونگي شناسايي

61

1-4-5– شناسايي حکومت

62

1-4-6– شناسايي شورشيان

65

1-4-7– شناسايي جنبش‌هاي رهايي بخش ملي

66

1-4-8– آثار شناسايي

67

1-5- جانشيني کشورها

68

1-5-1-اشکال انتقال (تغيير) حاکميت

69

1-5-2-اقسام جانشيني دولت‌ها

69

1-5-2-1- جانشيني دولتها در معاهدات

69

1-5-2-2- جانشيني دولت‌ها در غير از معاهدات

71

1-5-2-3- جانشيني دولتها در سازمان‌هاي بين‌المللي

72

1-5-3- مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در جانشيني کشورها

72

گفتار دوم - عضويت در سازمان ملل متحد از منظر رويه سازمان ملل متحد

73

2-1- تفاوت کشور شدن با عضويت در سازمان ملل متحد

73

2-2- نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص عضويت در سازمان ملل

75

2-3- روند تاريخي عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد

77

2-3 -1- ماهيت حقوقي تشکيلات خودگردان فلسطين

78

2-3-2- تشکيلات خودگردان فلسطيني در گذر تاريخ

78

2-3-3-نظام حقوقي تشکيلات خودگردان فلسطين

80

2-3-4- ابهام در ماهيت حقوقي کنوني تشکيلات خود گردان فلسطين

80

2-3-5- سازمان آزادي بخش فلسطين

81

2-4- عضويت در سازمان ملل و چگونگي عضويت ساف در آن

83

2-4-1- ساف و سازمان ملل

84

2-4-2-کشور شدن فلسطين

85

2-4-3- تاريخچه بحث

85

2-4-4- شرايط عضويت در سازمان ملل متحد

87

2-4-5- شناسايي

89

2-5- زمينه‌هاي پيدايش طرح صلح خاورميانه

90

2-5-1- طرح‌هاي صلح خاورميانه

91

2-6- زمينه‌هاي صدور قطعنامه 1967

93

2-7- دلايل ارايه طرح عضويت فلسطين در سازمان ملل

94

2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکيل کشور فلسطين

96

گفتار سوم - رويکرد سازمان‌هاي بين المللي وکشورها نسبت به شناسايي کشور فلسطين

99

3-1- رويکرد اعضاي شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد

99

3-2- رويکرد کشورها

99

3-2-1- آمريکا

99

3-2-2- آلمان

100

3-2-3-اتحاديه اروپا

100

3-2-4- فلسطيني‌ها

101

3-2-5-اعراب

102

3-2-6- اسرائيل

103

3-2-7- روسيه وچين

104

3-2-8- ايران

104

3-3- دلايل عدم حمايت از طرح محمود عباس از سوي جمهوري اسلامي ايران

106

3-4- سه ديدگاه:‌خوشبيني، بدبيني، توهم توطئه

108

3-5 - اقدامات حقوقي فلسطينيان تا قبل از ارايه طرح تشکيلات دولت مستقل فلسطيني

110

گفتار چهارم- پيامدها و ايرادات وارده بر طرح شناسايي کشور فلسطين

110

4-1- پيامدهاي حقوقي مطلوب

111

4-2- پيامدهاي حقوقي نامطلوب

112

4-3 - ايرادات حقوقي عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد

112

نتيجه‌گيري

115

پيشنهادات

118

منابع و مآخذ

120

چکیده انگلیسی

124

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه