جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مسئولیت مدنی زوج ناشی از ازدواج مجدد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نمایدباید از عهده خسارت وارده برآید و آن را جبران نماید و در هر مورد که شخصی مجبور به جبران خسارت دیگری باشد میگویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد مسئولیت یک تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری واردکرده خواه ناشی از تقصیر خود شخص باشد یا ناشی از فعالیت او خسارت هایی که به افراد وارد می شود ممکن است مالی ، بدنی و معنوی باشد که در هر حال باید خسارت وارده بر زیاندیده جبران شود روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد وارد کننده زیان میباشد زیرا خسارت های مختلف با یک روش واحد قابل جبران نیست در روابط زوجین نیز ممکن است به دلیل عمل یکی از طرفین به طرف دیگر خساراتی وارد آید یکی از این اعمال ازدواج مجدد زوج می باشد که میتواند خساراتی را در پی داشته باشد اما هیچ ضمانت اجرای قانونی برای آن البته در صورت رضایت همسر اول در نظر گرفته نشده است حال باید دید در صورتی که ازدواج مجدد صورت بگیرد و در اثر این اقدام خساراتی به زوجه وارد شود آیا امکان جبران چنین خسارتی وجو دارد

واژگان کلیدی: مسئولیت ، خسارت ،ازدواج ، ازدواج مجدد

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

اهمیت موضوع

4

علت انتخاب

4

اهداف

4

سوالات

5

فرضیات

5

پیشینه تحقیق

5

موانع و مشکلات

6

روش تحقیق

6

ساختارتحقیق

6

فصل اول: بررسی مبانی مسئولیت مدنی

 

مبحث اول تعریف مسئولیت مدنی ومفهوم آن

8

مبحث دوم)اهداف وانواع مسئولیت مدنی

8

گفتار اول ) اهداف

8

گفتار دوم )انواع مسئولیت مدنی

9

بند اول )مسئولیت اخلاقی ومدنی

9

بند دوم ) مسئولیت کیفری ومدنی

9

مبحث سوم مبانی تحقیق مسئولیت مدنی

10

گفتار اول : مبانی تحقق مسئولیت مدنی

10

بند اول )نظریه تقصیر

10

بند دوم ) نظریه خطر

11

بند سوم نظریه تضمین حق

12

گفتار دوم مبانی فقهی مسئولیت مدنی

12

بند اول ) قاعده لاضرر

12

بند دوم ) قاعده اتلاف

12

بند سوم ) قاعده تسبیب

13

بند چهارم ) قاعده ضمان ید

13

بند پنجم ) قاعده غرور

13

گفتار سوم مسئولیت مدنی درقرآن کریم

13

مبحث چهارم ارکان مسئولیت مدنی

14

گفتار اول ضرر

14

بند اول تعریف ضرر

15

بند دوم وجود ضرر

15

بند سوم انواع ضرر

15

الف )ضررمالی یا مادی

15

ب ) زیان معنوی

15

ج) ضرر جسمی

15

بند چهارم ضررقابل جبران

15

الف )مسلم بودن

15

1)ضرر بالفعل یا حال

16

2)ضرر آینده

16

ب)مستقیم بودن ضرر

16

ج) قابل پیش بینی بودن ضرر

16

د)عدم جبران ضرر

16

گفتار دوم فعل زیان بار

17

بند اول وقوع فعل زیان بار

17

بند دوم نامشروع بودن فعل زیان بار

17

گفتار سوم رابطه سبببیت بین عمل زیان بار و ضرر وارده

17

مبحث پنجم اهمیت مسئولیت مدنی

18

گفتار اول اهمیت عملی

18

گفتار دوم اهمیت نظری

18

 

فصل دوم: بررسی ازدواج مجدد واحکام

 

مبحث اول بررسی مفهوم تعدد زوجات

19

گفتار اول بررسی مفهوم لغوی

19

گفتاردوم بررسی مفهوم اصطلاحی

20

مبحث دوم بررسی تاریخچه تعدد زوجات

20

مبحث سوم تعدد زوجات درفقه امامیه وسایرمذاهب اسلامی

21

مبحث چهارم علل رویگردانی جوامع امروزی ازتعدد زوجات

23

مبحث پنجم بررسی حقوقی نظام تعدد ازدواج

24

گفتار اول حق تاهل برای انسان

24

گفتار دوم جایگاه تعدد زوجات در میان مباحث حقوقی

24

مبحث ششم سیر قانونی تعدد زوجات

25

گفتار اول تعد زوجات در قانون مدنی

25

گفتار دوم تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال46

26

گفتار سوم تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال 53

26

گفتار چهارم تعددزوجات در وضعیت فعلی

27

گفتار پنجم شرایط اختیار کردن چندهمسری در حقوق ایران

27

مبحث هفتم تعدد زوجات در قانون سایر کشورها

29

گفتار اول تعدد زوجات در کشورهای اسلامی

29

گفتار دوم تعدد زوجات در کشورهای غیر اسلامی

30

فصل سوم: پیامدها مسئولیت و ضمانت اجراها

 

مبحث اول آثار وپیامدها

34

گفتار اول آثار و پیامدهای منفی برزنان

34

گفتار دوم آثار وعوامل منفی بر فرزندان

35

گفتار سوم اثرات منفی بر خانواده

37

بند اول رواج بی اعتمادی در خانواده

37

بند دوم خانواده های ناتنی

37

گفتارچهارم اثرات اقتصادی-خانوادگی

38

گفتار پنجم اثرات اجتماعی

38

مبحث دوم مسئولیت و ضمانت اجرا ها

39

گفتار اول معانی و مفاهیم خسارت

39

بند اول معنال لغوی

39

بند دوم معنای اصطلاحی ـ حقوقی

40

گفتار دوم انواع خسارت و ضمانت اجرا

41

بند اول خسارت مادی

41

الف- فقه

42

ب- قانون مدنی

43

اول مسکن

43

دوم حسن معاشرت

44

سوم معاضدت

44

جهارم وکالت زوجه

44

پنجم عجز از پراخت نفقه

44

ج- قانون اساسی

45

د- قانون مجازات اسلامی

46

ه- قانون حمایت خانواده

46

و- منشور حقوق و مسئولیتهای زنان

46

ز- بند دوازدهم شرط مندرج در نکاح نامه

46

ح- قانون مسئولیت مدنی و آئین دادرسی کیفری

46

بند دوم خسارت معنوی

47

الف جایگاه خسارت معنوی در قوانین

48

اول بررسی دلایل مخالف

48

1. ایراد نظری

48

2. ایراد فنی

48

3. ایراد اخلاقی

48

4. نظریه کمیسیون مشورتی

48

5. نظریه شورای نگهبان

49

6. ماده9 قانون آئین دادرسی کیفری

49

دوم بررسی دلایل موافق

49

1.اصل171 قانون اساسی

49

2.قانون مطبوعات1358

49

3.قانون مسئولیت مدنی

50

4.نظریه اداره حقوقی.

50

ب جایگاه خسارت معنوی در فقه

50

گفتار سوم نمودارهای تحقیق میدانی

52

نتیجه گیری

68

پیشنهادات

70

ضمائم

74

منابع

91

چکیده انگلیسی

93

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه