جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان

پايان نامه کارشناسي ارشد(M.Sc) مهندسي کشاورزي رشته بيماري شناسي گياهي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده
بلايت باكتريايي( Xanthomonas arboricola pv. Juglandis) يكي از بيماري هاي مهم گردو است كه هرساله باعث کاهش توليد گردو در غرب، مركز و شمال ايران مي شود. این بیماری اولين بار در سال 1327 توسط اسفندياري از قزوين و مازندران گزارش گردید سپس،  به طور وسيع از استان هاي شمالي، مركزي و غربي كشور گزارش شد. عامل بيماري برگ‌ها، گل‌ها، جوانه‌ها و ميوه‌هاي گردو را آلوده مي كند. به منظور شناسايي عامل بيماري بلايت باکتريايي گردو در استان هاي مختلف در طي فصل بهار و تابستان سال1390 از برگ هاي آلوده درختان گردوي از استان های لرستان، کردستان و البرز نمونه برداري به عمل آمد و طبق روش هاي مرسوم در باکتري شناسي، باکتري عامل بيماري جدا، خالص سازي و شناسایی شد. اثبات بیماریزایی روي نهال سه ساله و میوه گردو به اثبات رسید. پس جداسازي در سطح محیط کشت دو نوع کلنی زردرنگ و کرم رنگ مشاهده شد که کلنی های کرم رنگ از فراوانی بیشتری برخوردار بودند. کلنی های زردرنگ بر اساس نتایج آزمون های بیوشیمیایی به عنوانX. arboricola pv. juglandis  شناسايي شدند. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل خوشه اي الگوی حاصل از روش rep-PCR جدايه هاي مورد بررسي از نظر تنوع ژنتيکي در سه گروه با 56% تشابه قرار گرفتند. جدايه هاي زانتوموناس براساس تعيين توالي ژن RNA پلي مراز زير واحد بتا و ترسيم دندروگرام به روش نيبرجوينينگ در یک گروه مجزا قرار گرفتند بر اين اساس جدايه 10 ، 11 و 12 که از استان لرستان و کردستان جداسازي شده بودند، کاملا متمایز از ساير زانتوموناس ها در يک گروه مستقل قرار گرفتند. جدایه های کرم رنگ بر اساس نتایج آزمون های بیوشیمیایی، اثبات بیماریزایی به عنوان Pseudomonas syringae pv. syringae , Pseudomonas viridiflava و  Pseudomonas spشناسایی شدند. جدايه ها در واکنش rep- PCR  در گروه هاي مختلف و متنوعی قرار گرفتند. این جدایه ها بر اساس مقایسه ی توالي ژن RNA پلي مراز زير واحد بتا و ترسيم دندروگرام به روش نيبرجوينينگ در سه گروه مجزا قرار گرفتند. گروه اول شامل جدايه هاي 9، 10، 18و 41 به عنوان نماينده 24 جدايه با 99% به  Pseudomonas syringae pv. syringae شباهت داشت، و گروه دوم شامل جدايه ی 48 با 99% به Pseudomonas viridiflava شبیه بود و گروه سوم شامل جدايه هاي 31 و 11 به .Pseudomonas sp  تعلق داشتند که جدايه 11 با گونهP. cedrina  به ميزان 99% شباهت داشت. اين اولين گزارش از بيماري-زايي Pseudomonas syringae pv. syringae در گردو مي باشد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه