جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی- تکوین

غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی Petunia hybrida L.

 

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

گیاه اطلسی از تیره سیب زمینی (Solanaceae)است.اطلسي يك گياه تزيني اقتصادي خوبي بشمار مي رود. كشتبافتگياهييكناماختصاريبرايكشتپروتوپلاستculture)(Protoplastوكشتبافت(Tissue culture) ،كشتسلول(Cell culture) ميباشد.استفاده از فنون کشت بافت،روش انتخابی مناسبی برای اصلاح وارتقای خصوصیات کیفی این گل می باشد.برای این منظور در یک طرح کاملا تصادفی،پایه ای استریل گیاهان اطلسی در محیط پایه ی MS به گروه های شاهد وتیماری تقسیم کرده ایم.

هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظت های NH4NO3وKNO3 در محیط های کشت در شیشه بر تغییرات تکوینی گل اطلسی در شرایط مذکور است.در محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,NH4NO3برابر با 0,10,13,20,40 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است. همچنین محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,KNO3برابر با 0,9,12,18,36 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است آنالیز سنجش رنگیزه های فتوسنتزی ،سنجش کربوهیدرات ها،سنجش پرولین،سنجش فعالیت های آنزیمی شامل ( آنزیم پراکسیداز ها و آنزیم کاتالاز)،سنجش پروتین ها،آنالیز رشد انجام داده ایم.

نیتیجه حاصل بررسی غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گیاه اطلسی موفق آمیز است,و اثرات افزاینده ای دارد.

نتایج مطالعات ماکروسکوپی فاکتور های رشد و فعالیت فیزیولژیکی نشان داد که کمبود یا مسمومیت عناصر باعث کاهش در فاکتور های رشد و تغییر فعالیت فیزیولوژی می شود.

در برخی از فاکتورهای رشد وزن تر و خشک گیاه،مساحت برگ،شاخص های LAR,GGR در سطخ %1 معنی دار بوده است.نتایج فیزیولوژی نشان داد که با افزایش نیترات آمونیوم گیاه وارد مرحله مسمومیت شد و این حالت کاهش میزان کلروفیل ، قند محلول ، پرولین وافزایش میزان قند نا محلول ، پروتئین ،آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه می شود و با افزایش نیرات پتاسیم در گیاه شاهده افزایش میزان کلروفیل ، قند محلول ،پروتئن ، پرولین و همچنین کاهش قند نامحلول و آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه می شود.

نیترات آمونیوم،نیترات پتاسیم،اطلسی petunia hybrida ،کشت بافت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

چکید------------------------------------------------------------------------------------------   1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه--------------------------------------------------------------------------------------------2

1-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی--------------------------------------------------------------------8                                                                                                                  1-2 تعریف کشت بافت گیاهی---------------------------------------------------------------------15

1-3تکنیک های کشت بافت گیاهی-----------------------------------------------------------------17

1-4فواید کشت بافت گیاهان دست نخورده و کامل---------------------------------------------------18

1-5 برخی از کاربرد های تکنیک های کشت بافت و سلول---------------------------------------------18

1-6موارد کاربرد کشت بافت گیاهی----------------------------------------------------------------19

1-7-1 اهمیت و کاربرد کشت بافت در باغبانی-------------------------------------------------------20

1-7-2 اهمیت کشت بافت-------------------------------------------------------------------------21

1-7-3 تولید اقتصادی-----------------------------------------------------------------------------22

1-8 انواع کشت در شیشه --------------------------------------------------------------------------23

1-9انواع کشت بافت گیاهی------------------------------------------------------------------------25

1-10 نقش های عناصر غذایی و علاءم کمبود ژن------------------------------------------------------25

1-10-1 نیتروژن----------------------------------------------------------------------------------26

1-10-2 پتاسیم-----------------------------------------------------------------------------------28

1-11 اثر غلظت های مختلف یک ماده بر رشد و نمو--------------------------------------------------29

1-12اثر ازت بر رشد رویش گیاه-------------------------------------------------------------------31

1-13 اثر نوع ازت بر مقدار پروتئین گیاه-------------------------------------------------------------33

1-14اثر نوع ازت بر کلروفیل کل گیاه--------------------------------------------------------------34

1-15 روشهای کشت بافت گیاهی------------------------------------------------------------------36

1-16استفاده کشت بافت برای ازدیاد گیاهان---------------------------------------------------------39

1-17 آشنا شدن کشت بافت گیاهی----------------------------------------------------------------40

1-17-1 جداکشت ها-----------------------------------------------------------------------------40

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

1-17-2 جداسازی و انکیباتور شدن-----------------------------------------------------------------41

1-17-3 محیط کشت-----------------------------------------------------------------------------41

1-18 ترکیبات محیط کشت بافت گیاهی------------------------------------------------------------42

1-19 تهیه ذخیره نیتروژن و مرفوژنز-----------------------------------------------------------------46

1-20 تعادل تغییرات آمونیوم-----------------------------------------------------------------------46

1-21 جنین زایی و رشد جنین----------------------------------------------------------------------49

1-22 جنین زایی زیگوتی-------------------------------------------------------------------------50

1-23 اطلسی-------------------------------------------------------------------------------------51

1-23-1 گیاهشناسی------------------------------------------------------------------------------51

1-23-2 تاکسونومی------------------------------------------------------------------------------ 54

1-23-3 آناتومی----------------------------------------------------------------------------------54

1-23-4 تولید اقتصادی--------------------------------------------------------------------------- 55

1-23-5 فرایند جوانه زدن-------------------------------------------------------------------------55

1-24-6 پاسخ اطلسی به روشن روز-----------------------------------------------------------------56

1-24 نقش های اکسانسین در نمو اطلسی------------------------------------------------------------56

1-25 اثرات آلودگی محیطی از ترافیکی جاده ای بر برگ های اطلسی-----------------------------------58

1-26 تکنیک های بافت گیاهی---------------------------------------------------------------------59

1-26-1 اصلاحات کشت بافت --------------------------------------------------------------------59

1-27 اثرات تعادل هورمون در مورفوژنز رشد جداکشت ها---------------------------------------------61

1-28پیش برنده های promotors ژن و مناطق کنترل در گل اطلسی------------------------------------65

فصل دوم:روش کار

2-1 ترکیبات سازنده محیط کشت------------------------------------------------------------------68

2-2 اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت---------------------------------------------------------------70

2-3 مقادیر عناصر در محیط کشت------------------------------------------------------------------70

2-4 ضدعفونی کردن بذر ها و کشت بذرها----------------------------------------------------------72

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

2-5 محله واکشت--------------------------------------------------------------------------------72

2-6 سنجش رنگیزه های فتوسنتزی------------------------------------------------------------------75

2-7 سنجش کربوهیدرات ها-----------------------------------------------------------------------76

2-7-1 اندازه گیری قند های محلول----------------------------------------------------------------76

2-7-2 اندازه گیری قند های نا محلول (نشاسته--------------------------------------------------------78

2-8سنجش پرولین--------------------------------------------------------------------------------79

2-9 سنجش فعالیت های آنزیمی -------------------------------------------------------------------81

2-9-1 سنجش آنزیم پراکسیداز--------------------------------------------------------------------81

2-9-2 سنجش آنزیم کاتالاز-----------------------------------------------------------------------82

2-10 سنجش پروتئین-----------------------------------------------------------------------------83

2-11 آنالیز رشد---------------------------------------------------------------------------------86

فصل سوم:نتیجه گیری

3-1 اثرات غلظت های مختلف نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم بر رشد جداکشت های دو گره ای-----------92

3-1-1 اثرات غلظت های مختلف نیترات آمونیوم بر رشد جداکشت های دو گره ای-----------------------92

3-1-2 اثرات غلظت های مختلف نیترات پتاسیم بر رشد جداکشت های دو گره ای------------------------93

3-2تغییرات شاخص رشد در گیاه 40 روزه تحت تیمار های غلظت نیترات آمونیاک و نیترات پتاسیم---------95

3-2-1 تغییرات وزن تر اندام هوایی-----------------------------------------------------------------95

3-2-1تغییرات طول ساقه--------------------------------------------------------------------------97

3-2-3 تغییرات وزن خشک اندام هوایی ------------------------------------------------------------99

3-2-4وزن تر کل برگ ها-----------------------------------------------------------------------101

3-2-5 تغییرات تعداد برگ-----------------------------------------------------------------------103

3-2-6 تغییرات وزن خشک کل برگ ها-----------------------------------------------------------105

3-2-7تغییرات طول میانگره ---------------------------------------------------------------------107

3-2-8 تغییرات سطح برگ ها--------------------------------------------------------------------109

3-2-9 تغییرات طول ساقه------------------------------------------------------------------------111

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

3-2-10 تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه(L.A.R)-------------------------- 113

3-2-10-1 تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه(L.A.R)------------------------113

3-2-11تغییرات نسبت سطح ویژه برگی(S.L.A)--------------------------------------------------115

3-2-12 سرعت رشد نسبی(R.G.R)---------------------------------------------------------------116

3-2-13 میزان جذب خالص(N.A.R)-------------------------------------------------------------117

3-2-14 نسبت سطح برگی (L.A.R)--------------------------------------------------------------118

3-2- 15سرعت رشد گیاه (C.G.R)---------------------------------------------------------------120

3-2-16 وزن مخصوص برگ(SLW)-------------------------------------------------------------121

3-3 تغییرات بیوشیمیایی --------------------------------------------------------------------------123

3-3-1 تغییرات مقدار کلروفیل ها-----------------------------------------------------------------123

3-3-2 تغییرات مقدار پرولین در اندام هوایی--------------------------------------------------------128

3-3-3 تغییرات مقدار قند های محلول ونامحلول کل اندام هوایی----------------------------------------130

3-3-4 تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی----------------------------------------------------133

3-3-5 تغییرات فعالیت آنزیم-----------------------------------------------------------------------136

3-3-5-1 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی----------------------------------------136

3-3-5-2 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز در انداد هوایی-------------------------------------------138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری--------------------------------------------------------------------    140

4-1 نتیجه گیری --------------------------------------------------------------------------------       141

4-2 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر روی رشد گیاه -----------------------------144

4-3 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان کلروفیل------------------------------145

4-4 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان فند محلول و نامحلول--- ---------------148

4-5 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان پرولین--------------------------------150

4-6 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان پروتئین----- -------------------------151

4-7 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان بر میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و

پراکسیداز-------------------------------------------------------------------------------------- 153

4-8 نتیجه گیری کلی-----------------------------------------------------------------------------155

4-9 پیشنهادات ----------------------------------------------------------------------------------156

منابع--------------------------------------------------------------------------------------------158

پیوست------------------------------------------------------------------------------------------164

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه