جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش زراعت

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 چکيده

به منظوربررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مو لفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت تحت شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار به صورت آزمایشگاهی و گلدانی در سال 91- 90 در آزمایشگاه و گلخانه مرکز آموزش کشاورزی شاهرود انجام شد. فاکتور اول شامل 4 سطح شوری صفر(شاهد)،3 ،6، 9 دسی زیمنس برمتر مربع و فاکتور دوم شامل پیش‌تیمار پلی اتیلن گلایکول6000 در چهار سطح صفر(شاهد)، 100، 200 و 400 گرم در لیتربود. نتایج حاصل از بررسي هاي آزمایشگاهي نشان دادند که اثر شوری بردرصد جوانه زنی و وزن خشک کلئوپتیل در سطح 5درصد وبرصفات سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک و طول ریشه چه و وزن تر کلئوپتیل و طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک و طول گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه، بنیه بذر،ضریب آلومتری و نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیل در سطح یک درصدمعنی داربود. همچنین اثر پلی اتیلن گلایکول برصفات سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک و طول ریشه چه و وزن تر و خشک و طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک و طول گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه، بنیه بذر،ضریب آلومتری و نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیل در سطح یک درصدمعنی دار بود. اثرمتقابل بین شوری و پلی اتیلن گلایکول برسرعت جوانه زنی در سطح 5 درصد و برطول ریشه چه،وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه ، بنیه بذر، ضریب آلومتری در سطح یک درصد معنی دارشد. نتایج حاصل از آزمايشات گلخانه اي نشان دادکه اثر شوری بروزن تر و خشک برگ، عرض برگ، کلروفیلa در سطح 5 درصدمعنی دار بود و بروزن تر وخشک ریشه، وزن تر وخشک ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ، کلروفیل b ،کارتنوئید در سطح یک درصد معنی دارشد. اثر پلی اتیلن گلایکول بر کلروفیل aدر سطح 5 درصدمعنی دار بودو بروزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک برگ، وزن تر وخشک ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ،عرض برگ، کلروفیل b،کارتنوئید در سطح یک درصد معنی دارشد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که پیش تیمار بذر بامحلول 100 گرم درلیتر پلی اتیلن گلایکول 6000 باعث بهبود مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت شد.

کلمات کلیدی: ذرت، تنش شوری، پلی اتیلن گلایکول، پیش تیمار.

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

 

چکیده.. 1    

مقدمه.2

فصل اول: کلیات.. 5

1-1 استعداد تولید در غلات... 5

2- 1 ذرت... 6

1-2-1 تاریخچه.. 6

2-2-1 ویژه گیهای گیاهشناسی.. 6

3-2-1 شرایط رشد.. 7

4-2-1 جوانه زنی و مراحل رشد گیاه ذرت... 8

5-2-1 تولید ماده خشک... 9

6-2-1   انواع ذرت.. 9

7-2-1 فنولوژی ذرت... 9

8-2-1 مرحله رشد برگ... 10

9-2-1 دوره گلدهی.. 10

10-2-1دوره پر شدن دانه. 11

11-2-1 دوره خشک شدن دانه. 12

12-2-1 نیاز گرمایی ذرت... 12

13-2-1ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیک ذرت... 12

1-3-1عملیات کاشت ذرت... 13

2-3-1 زمان کاشت ذرت... 13

3-3-1 فاصله کاشت... 13

4-3-1 عمق کاشت... 13

4-1 عملیات داشت... 14

1-4-1کولتیواتور ودندانه زدن. 14

2-4-1 کنترل علف های هرز. 14

3-4-1- آبیاری.. 114

4-4-1 کوددهی.. 15

5-1 برداشت... 15

فصل دوم بررسی منابع. 16

1-2پیش تیمار بذر. 16

1-1-2تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی واستقرار اولیه گیاهچه. 18

2-1-2 تاثیر پیش تیمار بذر برافزایش دانه محصول و بیوماس. 18

3-1-2پيش‌تیمار بذر وزودرسی.. 19

4-1-2 نقش پیش تیمار بذردر بهبود رفتار جوانه زنی تحت شرایط تنشهای محیطی.. 20

5-1-2 تاثیر پیش تیمار بذر بر بهبود وکارایی مصرف آب...20

6-1-2 تاثیر پیش تیمار بذربرکاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزا. 21

2-2 انواع پیش تیمار. 21

1-2-2 هیدروپرایمینگ... 21

2-2-2 اسموپرایمینگ... 21

3-2-2 هالوپرایمینگ... 21

4-2-2 ماتریکوپرایمینگ... 21

5-2-2 ترموپرایمینگ... 21

6-2-2 هورموپرایمینگ... 21

7-2-2 بیو پرایمینگ... 21

3-2 پیش تیمار ذرت... 25

4-2 اثرات مفید و محاسن پرایمینگ... 26

1-4-2 اثر بر جوانه زنی واستقرار گیاهچه. 26

2-4-2 اثر بر سنتز پروتیئین ها28

3-4-2 اثر بر سنتزاسید نوکلئیک. 28

4-4-2 اثر بر تقسیم سلولی.. 29

5-4-2 اثر بر نفوذپذیری غشاء. 29

6-4-2 افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها30

7-4-2 اثر بر خواب بذر. 31

8-4-2 اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر. 31

5-2 جنبه های منفی پرایمینگ... 32

6-2 تنش شوری.. 33

7-2 وضعیت خاک های شور در جهان. 34

8-2 خاکهای شور در ایران. 34

9-2 طبقه بندی خاک های شور35

1-9-2- خاک های شور. 35

2-9-2 خاکهای سدیمی.. 35

3-9-2 خاک های شور- سدیمی.. 36

10-2 طبقه بندی گیاهان براساس واکنش آنها به شوری.. 36

11-2 اثرات ظاهری تنش شوری بر گیاه37

12-2 اثرات فیزیولوژیک تنش شوری برگیاه39

1-12-2 تنش اسمزی ناشی از تنش شوری.. 39

2-12-2- تنش سمییت یونی ناشی از شوری.. 40

3-12-2 تنش عناصرغذایی ناشی از شوری.. 40

13-2 معیارهای تحمل نسبت به شوری.. 41

14-2 روشهای ارزیابی تحمل به شوری گیاهان. 41

15-2 مقاومت گیاهان در برابر شوری.. 42

16-2 سازوکارهای مقاوم به شوری.. 42

17-2 تحقیقات انجام شده در رابطه با شوری در گیاهان زراعی.. 43

1-17-2 جوانه زنی43

2-17-2 رشد رویشی.. 46

3-17-2 غلظت پروتئین کل.. 48

4-17-2 عملکرد دانه و محتوی روغن.. 49

فصل سوم:مواد و روش ها51

1-3 تاریخ و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش... 51

2-3 طرح آزمایشی.. 52

3-3 روش کار در آزمایشگاه52

4-3 اسمو پرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول. 53

5-3 روش کار در گلخانه. 54    

6-3 روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها.56

فصل چهارم:نتایج و بحث... 57

1-4 آزمایشگاه57

1-1-4 درصد جوانه زنی.. 57

2-1-4 سرعت جوانه زنی.. 57

3-1-4 وزن تر وخشک ریشه چه. 59

4-1-4 طول ریشه چه. 60

5-1-4- وزن تر و خشک کلئوپتیل.. 62

6-1-4 طول کلئوپتیل.. 63

7-1-4 وزن تر وخشک گیاهچه. 63

8-1-4 طول گیاهچه64

9-1-4 بنیه بذر68

10-1-4 ضریب آلومتری.. 69

11-1-4 نسبت وزن خشک ریشه چه به وزن خشک کلئوپتیل.. 70

2-4 گلخانه. 74

1-2-4 وزن تر و خشک ریشه. 74

2-2-4 وزن تر و خشک ساقه. 74

3-2-4 وزن تر و خشک برگ... 75

4-2-4- ارتفاع بوته. 78

5-2-4 طول و عرض برگ... 78

6-2-4 کلروفیلa وb. 79

7-2-4 کارتنوئید. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 83

1-5 نتیجه. 83

2-5 پیشنهادات... 84

فصل ششم: منابع مورد استفاده85

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 1-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه66

جدول 2-4 مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه67

ادامه جدول 1-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه71

ادامه جدول 2-4 مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه72

جدول 3-4 نتایج تجزیه واریانس درشرایط گلخانه. 76

جدول 4-4 مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه...77

ادامه جدول3-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط گلخانه. 81

ادامه جدول 4-4 مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه. 882

جدول1-3 خلاصه آمار هواشناسي شهرستان شاهرود در طول فصل رشد ذرت درسال1391. 51

 

 

 

 

فهرست شکلها

 

شکل 3-4 اثر متقابل شوری و پلی اتیلن گلایکول بر سرعت جوانه زنی.. 68

شکل 1-4 اثر متقابل شوری و پلی اتیلن گلایکول بر طول ریشه چه. 59

شکل 2- 4 اثر متقابل شوری و پلی اتیلن گلایکول بر طول گیاهچه. 62

شکل 4-4 اثر متقابل شوری و پلی اتیلن گلایکول بر بنیه بذر. 73

شکل 5-4 اثر متقابل شوری و پلی اتیلن گلایکول ضریب آلومتری.. 73        

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه