جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی میزان و عوامل مؤثر بر فرد گرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد

بررسی میزان و عوامل مؤثر بر فرد­گرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

در ادبيات جامعه شناختي، فردگرايي به عنوان مفهومي مدرن در مقابل جمع‌گرايي جامعه سنتي قرار مي‌گيرد. ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮاﻳﺸﻲ ذﻫﻨﻲ و رﻓﺘﺎري ﻛـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﻓﺮد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ­اي ﻛﻪ ﻓﺮد اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ اﻫـﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮان و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ. طبق تحقیقات انجام شده ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه­اﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ در ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. لذا ﭘﮋوﻫﺶ حاضر در صدد است تا ميزان و عوامل موثر بر فردگرايي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يزد، در ﺳـﺎل تحصیلی 91- 1390 را مورد بررسی قرار دهد.روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع ﭘﻴﻤﺎیشی می‌باشد؛ داده‌ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب از 371 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد گردآوری شده است. فردگرایی در ده بعد خوداتکایی، یکپارچگی و وحدت خانوادگی، انزوای اجتماعی، خودمرجعی، خودشیفتگی، خودخواهی، رقابت، فاصله عاطفی از گروه، وابستگی متقابل و مسئولیت‏پذیری سنجیده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که نشان می‌دهد که اکثر پاسخگویان به لحاظ میزان فردگرایی در گروه متوسط قرار داشتند. همچنین متغیرهای جنس، وضعیت تأهل، وضعيت اشتغال، پایگاه اجتماعی _اقتصادی و میزان استفاده از رسانه های جمعی رابطه معنی داری با میزان فردگرایی دانشجویان ندارد؛ در حالی که متغیرهای مقطع تحصیلی، دینداری، سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی دارای رابطه معنادار با میزان فردگرایی دانشجویان هستند. نتایج رگرسیون چندگانه از نقش معنادار متغيرهاي ميزان دينداري، سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی و مقطع تحصیلی بر ميزان فردگرایی دارند. در بين متغيرهاي تحقيق، سرمایه اجتماعی بيشترين سهم را در تبيين ميزان فردگرایی دارد.

واژگان کليدي: فردگرايي، دينداري، سرمايه اجتماعي، پايگاه اجتماعي-اقتصادی، رسانه­هاي جمعي، رضایت از زندگی.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه