جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارزیابی بیان ژنهای λ-Red در سویه های E.coli - Vibrio Cholerae & Shigella dysentrieae جهت بهینه شدن نو ترکیبی همسان

پایان­ نامه ی کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش: میکروبیولوژی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

نوترکیبی همسان فرایندی است که در آن میتوان به تحریک ژنهای خاصی اقدام نمود که در نهایت با عملکرد جدید این ژنها میتوان یک ارگانیسم را به تولید یا عدم تولید یک پروتئین خاص وادار نمود. در حال حاضر تحقیقات گوناگونی وجود دارد که در آنها از نوترکیببی همسان استفاده می­شود. هرچقدر این روشها بهینه­تر گردند، مسلما فرایندهای اقدامات آزمایشگاهی را تسهیل خواهد نمود، در نوترکیبی همسان قطعه ای از محصول PCR به داخل کروموزوم باکتری وارد شده و با استفاده از وکتورهای λ-Redقادرخواهیم بود که ژن recA را در میزبان تحریک کرده ونوترکیبی همسان را به انجام برسانیم. درمطالعات قبلی نشان داده شده است که طول توالی­های انتهایی(flank) دو سر انتهای محصولPCR نقش مهمی در انجام نوترکیبی همسان دارد، ولی انتخاب طول flank طبق قاعده و قانون خاصی نیست و محقق باید بصورت آزمون و خطا این طول را انتخاب نماید. در مطالعات انجام شده بر سویه های استاندارد، طول این flank میتواند از 50 تا 2000 جفت باز متغیر می باشد.

در این مطالعه ابتدا باکتری های استاندارد dysentrieae Shigella,E.coli, Vibrio Choleraeدر محیط غذایی کشت داده می­شود و سپس کلنی مساوی از هر یک از باکتری ها را انتخاب و جهت استخراج totalRNA به کار میرود. پس از تهیه total RNA آن را تبدیل به total cDNA می کنیم،. جهت تعیین وارزیابی بیان ژن l-Redاز تکنیک Real-timePCR با استفاده از SYBR greenІ و روش Relative استفاده نموده و میزان بیان ژنهای l-Redرا در هر میزبان به دست خواهد داد.ژنهای l-Red ومیزان بیان آن در میزبان های متفاوت متغیر بوده و قطعا با ارزیابی بیان آن
می توان تا حدود زیادی طول مناسب را جهت نوترکیبی همسان تعیین کرد. در آن پایان نامه تلاش میگردد تا فرایند انجام نوترکیبی همسان در سویه های باکتری dysentrieae Shigella,E.coli, Vibrio Choleraeرا تسهیل نمود. به عبارتی قرار است بررسی گردد آیا نتایج بدست آمده باعث کمک به بهبود فرایند نوترکیبی همسان میشود یا خیر؟ و واضح است که هر چه میزان بیان ژنهای l-Redبیشتر باشد، بازده نوترکیبی همسان با طول کمتر flank نیز میسرتر است.

واژگان کلیدی: نوترکیبی همولوگ، ژن l-Red، dysentrieaeShigella,E.coli, Vibrio Cholerae

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده1

 

فصل اول:مقدمه

1-1 انتقال ژن در باکتری.. 3

1-2 ترانسفورماسیون. 4

1-3 نوترکیبی.. 5

1-4 تعریف PCR.. 7

1-4-1 کاربردهای PCR :10

1-4-2 تهيه ی نسخه های متعدد از يک ژن. 10

1-4-3 مراحل آزمایشگاهی PCR.. 10

1-5 Real-Time PCR ‏11

1-5-1کاربردهای Real Time PCR.. 11

1-5-2 اصول کارReal Time PCR.. 12

1-5-3روش کار Real Time PCR.. 12

1-5-4 آنالیزهای کمی در Real time PCR.. 13

1-5-5 روش منحنی استاندارد(مقایسه مطلق)13

1-5-6 روش آستانه نسبی(مقایسه نسبی)13

1-6E.coli14

1-6-1 خصوصیات عمومی.. 14

1-6-2 تقسیم‌های دوتایی و پیاپی E.coli15

1-6-3 کاربردها15

1-6-4 تشخیص آزمایشگاهی باکتری E.coli16

1-7 Shigella. 16

1-7-1 تشخیص آزمایشگاهی باکتری Shigella. 16

1-7-2 بیماری زایی.. 17

1-8 Vibrio Cholerae. 17

1-8-1 شناسایی و طبقه بندی.. 18

1-8-2 فیزیولوژی.. 19

1-8-3 عوامل موثر در بیماری زایی.. 19

1-8-4 تأیید بیوشیمیایی.. 19

1-8-4-1واکنش بر روی محیط TS یا KIA.. 20

1-8-4-2 تست­های دکربوکسیلاز- دهیدرولاز. 20

1-8-4-3 تست نیاز به نمک برای رشد. 20

1-8-4-4 حساسیت به ترکیب ویبریواستاتیک 129/O.. 20

1-9 رشد و نمو باکتریها20

1-10 زمان تقسیم سلولی.. 21

1-11 مراحل رشد و منحنی رشد باکتریها21

1-12 منحني رشد باكتريايي.. 21

1-12-1 مرحله­ی خفته یا تاخیری (Lag phase)22

1-12-2 مرحله ی فعال تکثیر یا رشد و تکثیر لگاریتمی (Logphase)22

1-12-3  مرحله ی سکون یا تکثیر کند (Stationary phase)22

1-12-4 مرحله ی زوال یا مرگ (Deathphase)23

1-13سرعت رشد و زمان نسل. 23

1- 14 محاسبه زمان نسل باکتری.. 23

1-15 شيوه هاي سنجش تعداد سلول. 24

1-16 محیطهای کشت.. 25

1-16-1محیط كشت مایع. 25

1-16-2 محیط كشت جامد. 25

1-17اهداف کلی.. 25

1-18 اهداف اختصاصی.. 25

1-19 پرسش­هاي تحقيق. 26

1-20فرضيه هاي تحقيق. 26

 

فصل دوم: سابقه و پیشینه

2-1 تاریخچه ترانسفورماسیون. 28

2-2 سیستم نوترکیبی مبتنی برλ-Red. 29

2-3 پلاسمید PKD4630

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 دستگاه‌ها32

3-2 موادشيميايي.. 32

3-3 کيت­ها32

3-4 ميکروارگانيسم‌ها32

3-5 كشت سويه انتخابي.. 32

3-6 Transformation. 33

3-7 تهیه منحنی لگاریتمی.. 34

3-8 استخراج Total RNA.. 35

3-9 Reverse Transcriptase (RT-PCR)36

3-9-1 طراحی پرایمرهای اختصاصی جهتReal-Time PCR.. 36

3-9-2 Real-Time PCR (RT-qPCR)37

 

فصل چهارم: نتایج

4-1 استخراج Total RNA.. 40

4-2 نتایج Real-Time PCR.. 44

4-3 تایید پرایمرهای Real-Time PCR.. 45

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث.. 48

5-2 محدودیت ها52

5-3 پیشنهادات.. 52

فهرست منابع و مآخذ. 53

چکیده انگلیسی.. 56

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه