جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه معنویت در سازمان بر تعهد سازمانی، مورد مطالعه: شهر داری استان یزد

بررسی رابطه معنویت در سازمان بر تعهد سازمانی، مورد مطالعه: شهر داری استان یزد

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 60.67k )

توضیحات

چکیده

امروزه سازمانهای موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند و به طور مرتب سیستم‌ها و فرایندهای کاری را بهبود میبخشند. با تغییر تحولات گسترده در حوزه مدیریت، پارادایم های جدیدی از قبیل خود کنترلی، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است. موضوع تعهد سازمانی و معنویت در سازمان مهم میباشد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معنویت سازمانی با تعهد سازمانی انجام گردیده است. پس از مرور ادبیات، جهت سنجش متغیرها، پرسشنامه ای حاوی سنجه های مناسب طراحی، و روایی و پایایی پرسشنامه توسط روایی سازه و مقدار آلفای کرونباخ 909/. تایید شد. جهت تخمین تعداداعضای نمونه لازم، ابتدا تعداد 40 پرسشنامه به طور تصادفی در جامعه آماری یعنی کارکنان شهرداری استان یزد پخش شد وسپس با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 143 نفر برای ادامه پژوهش مناسب دیده شدند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، ازضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین معنویت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

 

کلمات کلیدی:معنویت در محیط کار، تعهد سازمانی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه